| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/272/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. lit. c), d), e), i) ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1   pkt 1, 2   i 3, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach z   dnia 11 grudnia 2012 roku -   Rada Miejska Cieszyna  

uchwala:  
budżet Miasta Cieszyna na rok 2013  

§   1.   1.   Dochody budżetu Miasta na 2013 rok w   wysokości 134.598.276,16 zł  
w tym:  

1) dochody bieżące w   kwocie 107.459.917,29 zł  

2) dochody majątkowe w   kwocie 27.138.358,87 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust.1 obejmuje:  

1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z   zakresu administracji rządowej w   kwocie 7.641.791,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3,  

2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z   zakresu administracji rządowej w   kwocie 2.124.917,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3b,  

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 1.568.815,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3c,  

4) dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 890.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

3.   Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w   wysokości 151.638.955,10 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

4.   Z wydatków o   których mowa w   ust. 3   przeznacza się łącznie na:  

1) wydatki bieżące kwotę 104.913.589,80 zł, w   tym:  

a)   kwotę 49.826.845,40 zł z   przeznaczeniem na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane, z   tego na programy finansowane z   udziałem środków europejskich kwota 763.492,80 zł  

b)   kwotę 4.422.077,00 zł z   przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  
zgodnie z   załącznikiem Nr 5,  

c)   kwotę 1.762.140,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
zgodnie z   załącznikiem Nr 5,  

d)   kwotę 7.665.641,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy  
zgodnie z   załącznikiem Nr 5,  

e)   wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z   zakresu administracji rządowej w   kwocie 7.641.791,00 zł,  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3,  

f)   kwotę 1.400.000,00 zł na wydatki związane z   obsługą długu publicznego,  

g)   wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnych Programach: Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 890.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 4,  

2) wydatki majątkowe kwotę 46.725.365,30 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 6.  

5.   Ustala się plan dochodów związanych z   realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z   załącznikiem Nr 3a.  

§   2.   Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i   wydatki nimi finansowane zgodnie z   załącznikiem Nr 7.  

§   3.   Ustala się deficyt w   budżecie miasta w   kwocie 17.040.678,94 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu będą:  

1) kredyty w   wysokości 16.231.085,21 zł  

2) pożyczki w   wysokości 809.593,73 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 8.  

§   4.   1.   Ustala się łączną kwotę przychodów 24.063.712,94 zł.  

2.   Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.023.034,00 zł.  

3.   Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.  

§   5.   Tworzy się:  

1.   rezerwę ogólną w   wysokości 750.000,00 zł  
na inne wydatki nieprzewidziane w   budżecie  

2.   rezerwy celowe w   łącznej wysokości 1.074.320,00 zł  
w tym:  

-   na wydatki bieżące 1.074.320,00 zł  
związane z:  

a)   funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 360.000,00 zł  

b)   funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł  

c)   wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i   przedszkoli 194.320,00 zł  

d)   realizacją zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego 270.000,00 zł  

§   6.   1.   Ustala się, że w   ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i   jednostki organizacyjne Gminy faktur i   not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z   tych usług korzystają, a   usługi te nie są związane bezpośrednio z   działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.  

2.   Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w   miesiącu, tj. w   piętnastym i   w ostatnim dniu każdego miesiąca.  

§   7.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu:  

1) kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,  

2) kredytów i   pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 17.040.678,94 zł,  

3) kredytów i   pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 6.023.034,00 zł.  

§   8.   Upoważnić Burmistrza Miasta do:  

1.   dokonywania zmian w   budżecie w   zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, w   tym zmian planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z   wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,  

2.   dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i   bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,  

3.   zaciągania kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku deficytu budżetowego w   wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,  

4.   udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w   ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 750.000,00 zł,  

5.   spłaty zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek do kwoty 6.023.034,00 zł,  

6.   udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,  

7.   przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w   planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w   ramach rozdziału, z   wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i   pochodne,  

8.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta,  

9.   do przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w   zakresie zaciągania zobowiązań, z   tytułu umów, w   wyniku których realizacja zadań w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2013  
WG ŹRÓDEŁ I   DZIAŁÓW KLASYFIKACJI Z   WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I   MAJĄTKOWYCH  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2013 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I   MAJĄTKOWYCH  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DOTACJE I   WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z   REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3b.pdf

DOTACJE I   WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN  
OTRZYMANYCH Z   BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3c.pdf

PLAN DOCHODÓW I   WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY Z   TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I   WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W   GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W   GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W   2013 ROKU  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE  
WG DZIAŁÓW I   ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I   WYDATKI NIMI FINANSOWANE  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I   ROZCHODÓW BUDŻETU  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »