| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/272/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. lit. c), d), e), i) ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1   pkt 1, 2   i 3, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach z   dnia 11 grudnia 2012 roku -   Rada Miejska Cieszyna  

uchwala:  
budżet Miasta Cieszyna na rok 2013  

§   1.   1.   Dochody budżetu Miasta na 2013 rok w   wysokości 134.598.276,16 zł  
w tym:  

1) dochody bieżące w   kwocie 107.459.917,29 zł  

2) dochody majątkowe w   kwocie 27.138.358,87 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust.1 obejmuje:  

1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z   zakresu administracji rządowej w   kwocie 7.641.791,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3,  

2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z   zakresu administracji rządowej w   kwocie 2.124.917,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3b,  

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 1.568.815,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3c,  

4) dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 890.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

3.   Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w   wysokości 151.638.955,10 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

4.   Z wydatków o   których mowa w   ust. 3   przeznacza się łącznie na:  

1) wydatki bieżące kwotę 104.913.589,80 zł, w   tym:  

a)   kwotę 49.826.845,40 zł z   przeznaczeniem na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane, z   tego na programy finansowane z   udziałem środków europejskich kwota 763.492,80 zł  

b)   kwotę 4.422.077,00 zł z   przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  
zgodnie z   załącznikiem Nr 5,  

c)   kwotę 1.762.140,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
zgodnie z   załącznikiem Nr 5,  

d)   kwotę 7.665.641,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy  
zgodnie z   załącznikiem Nr 5,  

e)   wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z   zakresu administracji rządowej w   kwocie 7.641.791,00 zł,  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3,  

f)   kwotę 1.400.000,00 zł na wydatki związane z   obsługą długu publicznego,  

g)   wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnych Programach: Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 890.000,00 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 4,  

2) wydatki majątkowe kwotę 46.725.365,30 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 6.  

5.   Ustala się plan dochodów związanych z   realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z   załącznikiem Nr 3a.  

§   2.   Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i   wydatki nimi finansowane zgodnie z   załącznikiem Nr 7.  

§   3.   Ustala się deficyt w   budżecie miasta w   kwocie 17.040.678,94 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu będą:  

1) kredyty w   wysokości 16.231.085,21 zł  

2) pożyczki w   wysokości 809.593,73 zł  
zgodnie z   załącznikiem Nr 8.  

§   4.   1.   Ustala się łączną kwotę przychodów 24.063.712,94 zł.  

2.   Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.023.034,00 zł.  

3.   Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.  

§   5.   Tworzy się:  

1.   rezerwę ogólną w   wysokości 750.000,00 zł  
na inne wydatki nieprzewidziane w   budżecie  

2.   rezerwy celowe w   łącznej wysokości 1.074.320,00 zł  
w tym:  

-   na wydatki bieżące 1.074.320,00 zł  
związane z:  

a)   funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 360.000,00 zł  

b)   funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł  

c)   wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i   przedszkoli 194.320,00 zł  

d)   realizacją zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego 270.000,00 zł  

§   6.   1.   Ustala się, że w   ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i   jednostki organizacyjne Gminy faktur i   not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z   tych usług korzystają, a   usługi te nie są związane bezpośrednio z   działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.  

2.   Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w   miesiącu, tj. w   piętnastym i   w ostatnim dniu każdego miesiąca.  

§   7.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu:  

1) kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,  

2) kredytów i   pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 17.040.678,94 zł,  

3) kredytów i   pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 6.023.034,00 zł.  

§   8.   Upoważnić Burmistrza Miasta do:  

1.   dokonywania zmian w   budżecie w   zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, w   tym zmian planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z   wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,  

2.   dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i   bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,  

3.   zaciągania kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku deficytu budżetowego w   wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,  

4.   udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w   ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 750.000,00 zł,  

5.   spłaty zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek do kwoty 6.023.034,00 zł,  

6.   udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,  

7.   przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w   planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w   ramach rozdziału, z   wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i   pochodne,  

8.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta,  

9.   do przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w   zakresie zaciągania zobowiązań, z   tytułu umów, w   wyniku których realizacja zadań w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2013  
WG ŹRÓDEŁ I   DZIAŁÓW KLASYFIKACJI Z   WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I   MAJĄTKOWYCH  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2013 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I   MAJĄTKOWYCH  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DOTACJE I   WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z   REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3b.pdf

DOTACJE I   WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN  
OTRZYMANYCH Z   BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3c.pdf

PLAN DOCHODÓW I   WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY Z   TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I   WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W   GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W   GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W   2013 ROKU  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE  
WG DZIAŁÓW I   ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I   WYDATKI NIMI FINANSOWANE  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/272/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I   ROZCHODÓW BUDŻETU  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »