| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 169/XVI/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2   i ust. 3   pkt: 8, 9   i 10, art. 20 ust. 1   i art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012, poz.647), uchwala się co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w   miejscowościach: Radostków i   Radostków Kolonia przy ulicy Częstochowskiej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów, przyjętego uchwałą Nr 108/XXII/2000 Rady Gminy Mykanów z   dnia 25 lutego 2000 r., zmienionego uchwałą Nr 354/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanów z   dnia 17 września 2010 r. oraz uchwałą Nr 108/XI/2012 Rady Gminy Mykanów z   dnia 30 marca 2012 r.  

2.   Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są określone na rysunku planu.  

§   2.   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem” składa się z   integralnych części:  

1)   tekstowej – stanowiącej treść uchwały;  

2)   graficznej - sporządzonej w   formie rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Załącznikami do uchwały są:  

1)   stanowisko Rady Gminy Mykanów o   nie naruszeniu planem ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, stanowiące załącznik nr 2;  

2)   rozstrzygnięcie Rady Gminy Mykanów o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.  

§   3.   1.   Plan ustala przeznaczenie oraz określa sposoby zagospodarowania i   warunki zabudowy terenów.  

2.   Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są:  

1)   ustalenia ogólne, obowiązujące w   granicach obszaru objętego planem, określające:  

a)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego,  

b)   sposób usytuowania obiektów budowlanych w   stosunku do dróg oraz do granic przyległych nieruchomości wraz z   określeniem linii zabudowy,  

c)   zasady i   warunki sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz z   określeniem ich gabarytów,  

d)   zasady kształtowania zabudowy dotyczące gabarytów obiektów, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów,  

e)   zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem wraz z   określeniem minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych,  

f)   zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego,  

g)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i   dóbr kultury współczesnej w   rozumieniu ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z   późn. zm.);  

h)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji wraz z   określeniem minimalnej liczby miejsc do parkowania i   sposobu ich realizacji,  

i)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów  infrastruktury technicznej,  

j)   sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów,  

k)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

2)   ustalenia szczegółowe dla terenów określające:  

a)   przeznaczenieterenów,  

b)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy,  

c)   wskaźniki zagospodarowania terenów:  

-   maksymalną i   minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

-   maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej,  

-   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

d)   zasady kształtowania zabudowy:  

-   maksymalną wysokość zabudowy,  

-   gabaryty obiektów.  

3)   przepisy końcowe.  

3.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   granice strefy obserwacji archeologicznej OW;  

5)   symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:  

a)   MN/U   -tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  

b)   MN   - tereny zabudowy mieszkaniowej,  

c)   MN/RM   - tereny zabudowy mieszkaniowej i   zagrodowej,  

d)   U   - tereny zabudowy usługowej,  

e)   KDL   -tereny dróg publicznych – droga lokalna,  

f)   KDW   -tereny dróg wewnętrznych;  

6)   numery wyróżniające poszczególne tereny lub grupy terenów o   różnych zasadach zagospodarowania, o   tych samych symbolach literowych.  

4.   Oznaczenia wynikające z   map ewidencyjnej i   zasadniczej, w   tym trasy istniejącej infrastruktury technicznej oraz granice i   numery działek ewidencyjnych mają charakter informacyjny i   nie są ustaleniami planu.  

5.   Brak w   planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że w   tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia lub że nie występują one w   granicach obszaru objętego planem, w   szczególności dotyczy to:  

1)   granic i   sposobów zagospodarowania obszarów i   obiektów chronionych ustawą z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (Dz. U. z   2009 r. Nr 151, poz. 1220, z   późn.zm.);  

2)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

3)   wskaźników zagospodarowania terenów i   zasad kształtowania zabudowy określających: maksymalną i   minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej a   także gabarytów obiektów – na terenach, w   granicach których ustalenia planu nie dopuszczają lokalizacji budynków;  

4)   granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią lub obszarów osuwania się mas ziemnych.  

§   4.   1.   Określenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i   warunków zabudowy terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi następuje na podstawie ustaleń:  

1)   ogólnych określonych w   rozdziale 2, właściwych dla danego terenu;  

2)   szczegółowych określonych w   rozdziale 3;  

3)   wyrażonych graficznie na rysunku planu.  

2.   Ustalenia planu, w   tym definicje sformułowane w   §5 ust.1 uchwały, nie wyłączają stosowania obowiązujących przepisów w   zakresie wymaganym dla zmiany zagospodarowania terenu lub zabudowy realizowanej w   granicach obszaru objętego planem.  

§   5.   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   uchwale   - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mykanów:  

2)   terenie   – należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i   oznaczony symbolem literowym;  

3)   przeznaczeniu podstawowym terenu   – należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji zabudowy i   zagospodarowania, które winny dominować w   granicach terenu i   którym są podporządkowane inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne; w   przypadku kilku funkcji określających przeznaczenie podstawowe terenu dopuszcza się zagospodarowanie poszczególnych działek tylko dla jednej z   tych funkcji lub dla kilku funkcji równocześnie;  

4)   przeznaczeniu dopuszczalnym terenu   – należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji zabudowy i   zagospodarowania terenu, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i   mogą z   nim harmonijnie współistnieć, przy czym powierzchnia zabudowy obiektów o   przeznaczeniu dopuszczalnym nie może przekraczać 50% powierzchni zabudowy obiektów zlokalizowanych w   granicach działki budowlanej;  

5)   adaptacji   – należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu lub istniejących obiektów budowlanych w   dotychczasowej formie, z   możliwością przekształceń na warunkach określonych w   planie;  

6)   linii zabudowy   nieprzekraczalnej   - należy przez to rozumieć określone planem linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków, nośników reklamowych oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej,przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: tarasy, balkony, okapy oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);  

7)   usługach   – należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych: świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i   ogólnospołecznej,nie związanych z   procesami produkcyjnymi;  

8)   zabudowie służącej produkcji rolniczej   –  należy przez to rozumieć zabudowę inwentarską, gospodarczą, składową i   magazynową służącą wyłącznie produkcji rolniczej, w   tym zabudowę uznaną za dział specjalny produkcji rolnej oraz służącą przetwórstwu rolno – spożywczemu;  

9)   urządzeniu reklamowym   - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w   jakiejkolwiek materialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informacyjnym ustawionym przez gminę;  

10)   szyldzie   - należy przez to rozumieć tablicę informacyjną umieszczoną na istniejącym obiekcie budowlanym o   powierzchni tablicy reklamowej do 0,7m 2 ;  

11)   tablicy reklamowej typu billboard   - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe o   powierzchni tablicy reklamowej powyżej 5m 2 lub wysokości całkowitej obiektu przekraczającej 5   m liczonej od poziomu gruntu;  

12)   powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy obliczoną zgodnie z   PN-ISO 9836:1997;  

13)   powierzchni całkowitej   - należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą budynków obliczoną zgodnie z   PN-ISO 9836:1997;  

14)   zabudowie   - należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków określonej funkcji wraz z   innymi obiektami budowlanymi niezbędnymi dla funkcjonowania tych budynków, w   tym obiektami wymienionymi w   §17 niniejszej uchwały.  

2.   Użyte w   niniejszej uchwale pojęcia:  

1)   działka budowlana   – odpowiada definicji działki budowlanej zawartej w   art. 2   pkt 12 ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

2)   remont, przebudowa, rozbiórka, odbudowa,   obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, tymczasowy obiekt budowlany,   obszar oddziaływania obiektu, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, zabudowa zagrodowa   - odpowiadają definicjom tych pojęć zawartych w   ustawie z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z   2010 r. Nr 243, poz. 1623, z   późn. zm.) oraz w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie;  

3)   urządzenia infrastruktury technicznej   - odpowiadają obiektom, o   których budowie jest mowa w   art. 143 ust. 2   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010 r., Nr 102, poz. 651, z   późn. zm.);  

4)   powierzchnia biologicznie czynna   – odpowiada definicji terenu biologicznie czynnego zawartej w   §3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002r. w   sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie;  

5)   tereny zieleni, zadrzewienia   – odpowiadają definicjom tych pojęć zawartych w   art. 5   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody;  

6)   urządzenia wodne   – odpowiadają definicji tego pojęcia zawartej w   art. 9   pkt 19 ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2012 r., poz. 145).  

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w   granicach obszaru objętego planem  
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   6.   1.   W celu ochrony ładu przestrzennego, wprowadza się nakaz zachowania obszaru objętego planem jako terenu zabudowy niskiej, o   dużym udziale terenów zieleni, poprzez:  

1)   ograniczenie wysokości projektowanej zabudowy zgodnie z   ustaleniami wprowadzonymi w   rozdziale 3   uchwały;  

2)   urządzenie terenów zieleni w   ramach wyznaczonej powierzchni biologicznie czynnej terenów, w   szczególności poprzez wprowadzenie zadrzewień z   zastosowaniem gatunków rodzimych.  

2.   Wzdłuż ulicy Częstochowskiej wprowadza się nakaz urządzenia terenów zieleni, w   szczególności poprzez wprowadzenie zadrzewień przydrożnych w   formie alei.  

Sposób usytuowania obiektów budowlanych w   stosunku do dróg oraz do granic przyległych nieruchomości wraz z   określeniem linii zabudowy  

§   7.   1.   Ustala się następujące zasady kształtowania linii zabudowy:  

1)   lokalizując zabudowę od strony dróg publicznych: ulicy Szkolnej (ulica poza granicami obszaru objętego planem) i   ulicy Częstochowskiej (oznaczonej symbolem KDL) nakazuje się zachowanie zapisów art. 43 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115, z   późn. zm.) oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu:  

a)   w odległości 10 m od linii rozgraniczającej  ulicy Szkolnej,  

b)   w odległości od 6   do 8   m od linii rozgraniczającej ulicy Częstochowskiej ;  

2)   wzdłuż dróg wewnętrznych nakazuje się lokalizację zabudowy z   zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu w   odległości od 4   m do 6   m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych lub w   linii rozgraniczających dróg wewnętrznych.  

2.   Dopuszcza się usytuowanie budynków ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z   sąsiednią nieruchomością w   sytuacjach innych niż uregulowane przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane, wyłącznie:  

1)   na działkach budowlanych o   szerokości mniejszej niż 16 m i   pod warunkiem, że budynek w   pasie o   szerokości 3   m wzdłuż tej granicy nie będzie dłuższy niż 10 m i   wyższy niż 4   m;  

2)   gdy projektowany budynek będzie przylegał całą powierzchnią swej ściany do budynku na działce sąsiedniej.  

Zasady i   warunki sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych                                                                          oraz ogrodzeń wraz z   określeniem ich gabarytów  

§   8.   1.   Określa się następujące zasady i   warunki sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych:  

1)   w granicach obszaru objętego planem wprowadza się zakaz lokalizacji tablic reklamowych typu billboard oraz urządzeń reklamowych świetlnych o   zmiennej treści;  

2)   wprowadza się zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych w   granicach pasów drogowych;  

3)   w granicach terenów oznaczonych symbolami: MN i   MN/RM wprowadza się zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów.  

2.   Określa się następujące zasady i   warunki sytuowania nowych ogrodzeń:  

1)   od strony dróg publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzeń wyłącznie jako ażurowych, o   wysokości nie przekraczającej 1,8 m;  

2)   wprowadza się zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych o   wysokości wyższej niż 2,2 m.  

Zasady kształtowania zabudowy dotyczące gabarytów obiektów,                                                               k   olorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów  

§   9.   1.   W obrębie poszczególnych działek budowlanych wymagane jest ujednolicenie formy i   detalu architektonicznego budynków oraz elementów zagospodarowania terenu.  

2.   Wprowadza się nakaz stosowania na budynkach dachów:  

1)   symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych z   dopuszczeniem realizacji:  

a)   dachów jednospadowych w   przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki,  

b)   dachów płaskich;  

2)   o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 22° do 45°, z   dopuszczeniem realizacji dachów płaskich o   kącie nachylenia połaci dachowych do 12°.  

3.   Wprowadza się nakaz zastosowania na budynkach przekrytych dachami stromymi (o kącie nachylenia połaci dachowych równym lub większym od 22°) koloru pokrycia dachowego  zbliżonego do naturalnego koloru dachówki ceramicznej (o odcieniach czerwieni takich jak czerwień ceglasta lub cynober), z   dopuszczeniem zastosowania przekrycia dachowego koloru grafitowego.  

4.   Wprowadza się nakaz stosowania w   budynkach mieszkalnych elewacji o   kolorach: jasnych, pastelowych lub złamanych.  

5.   Uznaje się jako zgodne z   ustaleniami planu prowadzenie robót budowlanych polegających na: remoncie, przebudowie, rozbiórce lub odbudowie istniejących obiektów budowlanych.  

6.   Dopuszcza się wprowadzenie w   budynkach dominant wysokościowych oraz realizację nad płaszczyzną dachu pomieszczeń technicznych i   masztów – o   powierzchni nie przekraczającej łącznie 0,2 powierzchni zabudowy budynku i   o wysokości nie większej niż 3   m ponad wysokość zabudowy dopuszczoną planem.  

7.   W przypadku konieczności nadbudowy podyktowanej złym stanem technicznym lub koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów istniejących obiektów, o   wysokości równej lub większej od wysokości zabudowy ustalonej w   planie, dopuszcza się ich nadbudowę nie więcej niż o   1,5 m od wysokości dopuszczonej planem.  

8.   W przypadku konieczności rozbudowy podyktowanej złym stanem technicznym lub koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów istniejących obiektów:  

1)   o powierzchni zabudowy równej lub większej od ustalonej w   planie, dopuszcza się ich rozbudowę nie więcej niż o   30% w   stosunku do powierzchni zabudowy dopuszczonej planem;  

2)   na działkach o   intensywności zabudowy równej lub większej niż dopuszczona planem, dopuszcza się ich rozbudowę, pod warunkiem ograniczenia zwiększenia intensywności zabudowy nie więcej niż o   30% w   stosunku do wielkości dopuszczonej planem.  

Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych   planem                                                             wraz z   określeniem minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych,  

§   10.   1.   Minimalna wielkość nowo wydzielanych działek powinna wynosić:  

1)   w granicach terenów oznaczonych symbolami: MN/U, MN i   U - 800 m 2 ;  

2)   w granicach terenów oznaczonych symbolem: MN/RM - 1000 m 2 .  

2.   Dopuszcza się wydzielanie działek o   mniejszej powierzchni niż ustalona w   ust.1 wyłącznie:  

1)   na poszerzenie działek sąsiadujących lub dla regulacji granic;  

2)   w celu wyznaczenia: terenów dróg, urządzeń infrastruktury technicznej lub urządzeń wodnych.  

3.   Minimalne szerokości nowo wydzielanych działek powinny wynosić 20 m.  

4.   Dopuszcza się możliwość zmniejszenia szerokości ustalonej w   ust. 3   w przypadku, gdy zachodzi konieczność nawiązania się do granic istniejących działek ewidencyjnych, przy czym minimalna szerokość działki winna wynosić 16 m.  

5.   Ustala się kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego od 20°do 160°.  

6.   W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i   podziałów.  

7.   Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić:  

1)   800 m 2 - dla zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej lub usługowej, z   dopuszczeniem zmniejszenia powierzchni działki budowlanej do 700 m 2 w przypadku lokalizacji budynków w   zabudowie zbliźniaczonej;  

2)   1000 m 2 - dla zabudowy zagrodowej.  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   11.   1.   Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz:  

1)   wykorzystania przy ogrzewaniu budynków wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza;  

2)   zastosowania w   kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami z   zakresu Ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z   2008r. Nr 25, poz.150, z   późn.zm.);  

3)   stosowania w   prowadzonej działalności usługowej i   rolniczej: instalacji i   technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami z   zakresu Ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie.  

2.   Na obszarze objętym planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód  oraz gruntu i   wprowadza się:  

1)   wymóg ujęcia i   oczyszczenia ścieków (w tym wód opadowych i   roztopowych z   powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem) do poziomów określonych w   przepisach z   zakresu ustawy z   dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;  

2)   nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w   tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w   sposób uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i   do ziemi.  

3.   Postępowanie z   odpadami zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach i   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391).  

4.   Postępowanie z   odchodami pochodzenia zwierzęcego zgodnie z   zasadami określonymi w   ustawie z   dnia 10 lipca 2007r. o   nawozach i   nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z   późn. zm.) i   w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i   Gospodarki Żywnościowej z   dnia 7   października 1997r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, z   późn. zm.).  

5.   Wprowadza się ochronę drzew przydrożnych wartościowych ze względu na ich wiek i   gatunek.  

6.   Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w   środowisku, dla terenów oznaczonych symbolami:  

1)   MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej;  

2)   MN/U i   MN/RM - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  

7.   Oddziaływanie związane z   prowadzoną działalnością usługową i   rolniczą nie może powodowaćzanieczyszczenia środowiska i   nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami nieruchomości do której prowadzący działalność ma tytuł prawny.  

8.   Warunkiem lokalizacji zabudowy usługowej jest ograniczenie obszaru oddziaływania związanego z   funkcjonowaniem takiej zabudowy do terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny.  

9.   Lokalizacja zabudowy o   funkcji usługowej i   zabudowy służącej produkcji rolniczej w   pobliżu  istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych na sąsiadujących działkach budowlanych  jest uwarunkowana odpowiednim zabezpieczeniem budynków mieszkalnych przed potencjalnymi uciążliwościami związanymi z   funkcjonowaniem zabudowy usługowej i   zabudowy służącej produkcji rolniczej, w   tym poprzez realizację na działce objętej inwestycją pasów zieleni izolacyjnej o   minimalnej szerokości 4   m od strony budynków mieszkalnych.  

10.   W granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji:  

1)   inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu ustawy z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z   późn. zm.);  

2)   zabudowy usługowej i   zabudowy służącej produkcji rolniczej kwalifikowanej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu ustawy z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji warsztatów samochodowych liczących nie więcej niż 3   stanowiska obsługi w   granicach terenów oznaczonych symbolami: MN/U, MN/RM i   U;  

3)   składów i   baz oraz obiektów sprzedaży opału i   materiałów budowlanych;  

4)   zakładów o   zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o   których mowa w   art. 248 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

5)   urządzeń wytwarzających energię z   odnawialnych źródeł energii o   mocy przekraczającej 100kW;  

6)   obiektów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z   gospodarowaniem odpadami, w   rozumieniu przepisów Ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. z   2010r. Nr 185, poz.1243).  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   12.   1.   Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – strefę obserwacji archeologicznej OW.  

2.   Inwestowanie związane z   realizacją robót ziemnych w   granicach strefy ochrony konserwatorskiej OW wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego na zasadach ustalonych w   art. 31 ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji   wraz z   określeniem minimalnej liczby miejsc do parkowania i   sposobu ich realizacji,  

§   13.   1.   Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewniają:  

1)   ulica Częstochowska – istniejąca droga gminna lokalna oznaczona symbolem KDL, włączona do ulicy Szkolnej, drogi wojewódzkiej;  

2)   istniejące drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami: KDW1 i   KDW2, przeznaczone do poszerzenia istniejących pasów drogowych;  

3)   projektowane drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami: KDW3, KDW4 i   KDW5.  

2.   W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:  

1)   parametry dróg wewnętrznych winny zapewniać dostęp do drogi publicznej odpowiedni do przeznaczenia terenów i   sposobu ich użytkowania;  

2)   szerokość pasów drogowych dróg wewnętrznych winna być nie mniejsza niż określona w   §   14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002r. w   sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie.  

3.   W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu ścieżek pieszych i   rowerowych.  

4.   W liniach rozgraniczających dróg publicznych i   dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację:  

1)   obiektów mieszczących się w   definicji: „drogi” i   „korony drogi” w   ustawie z   dnia  21 marca 1985 r. o   drogach publicznych;  

2)   zieleni przydrożnej lub izolacyjnej oraz wiat przystankowych;  

3)   urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z   prowadzeniem ruchu drogowego, pod warunkiem uwzględnienia planowanej budowy lub przebudowy dróg.  

5.   Wprowadza się nakaz zagospodarowania nieruchomości w   sposób umożliwiający wjazd i   wyjazd na drogę przodem samochodu.  

6.   Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:  

1)   obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z   projektowaną zabudową w   granicach nieruchomości, na których jest realizowana zabudowa;  

2)   dla nowych inwestycji ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych, z   dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w   garażu:  

a)   dla budynków mieszkalnych 1   miejsce postojowe / 1   mieszkanie,  

b)   dla usług: 1   miejsce postojowe / 30m 2 powierzchni sprzedaży lub powierzchni użytkowej pomieszczeń związanych z   obsługą klientów i   jednocześnie 1   miejsce postojowe / 3   zatrudnionych.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów  infrastruktury technicznej  

§   14.   1.   Ustala się obsługę terenów zainwestowanych i   przeznaczonych do zabudowy, z   istniejących i   projektowanych  sieci infrastruktury technicznej:  

1)   zaopatrzenie w   wodę:  

a)   z sieci wodociągowych, zasilanych z   ujęć wód podziemnych,  

b)   w sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych,  

c)   wprowadza się wymóg zaopatrzenia w   wodę do zewnętrznego gaszenie pożaru;  

2)   zaopatrzenie w   energię elektryczną z   sieci elektroenergetycznych, zgodnie z   przepisami  Ustawy z   dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z   2006r. Nr 89, poz. 625, z   późn.zm.);  

3)   zasilanie w   gaz z   sieci gazowych, zgodnie z   zasadami określonymi w   Prawie energetycznym;  

4)   zaopatrzenie w   ciepło:w oparciu o   indywidualne źródła ciepła i   kotłownie lokalne, z   zachowaniem nakazów wprowadzonych w   § 11 ust.1 pkt 1   i 2   uchwały;  

5)   obsługa telekomunikacyjna: w   oparciu o   istniejące i   projektowane sieci i   urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z   zasadami określonymi w   ustawie z   dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800, z   późn. zm.) oraz w   ustawie z   dnia 7   maja 2010r. o   wspieraniu rozwoju usług i   sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675);  

6)   odprowadzanie ścieków komunalnych (za wyjątkiem wód opadowych i   roztopowych):  

a)   odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej,  

b)   jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków komunalnych w   bezodpływowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystości ciekłych.  

2.   Dla odprowadzenia wód opadowych wprowadza się następujące zasady i   warunki:  

1)   nakazuje się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, z   dopuszczeniem zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w   obrębie nieruchomości, z   zachowaniem nakazów wprowadzonych w   § 11 ust 2   uchwały;  

2)   jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej.  

Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

§   15.   1.   Do czasu realizacji zabudowy i   zagospodarowania terenów zgodnie z   warunkami określonymi w   ustaleniach planu, mogą one być wykorzystywane w   sposób dotychczasowy.  

2.   Do czasu budowy projektowanych dróg wewnętrznych tereny przeznaczone na ten cel winny być wykorzystywane w   sposób dotychczasowy, bez możliwości lokalizacji budynków i   wiat, w   tym jako  tymczasowych obiektów budowlanych oraz bez możliwości ich zalesiania.  

Określenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o   której  mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym  

§   16.   Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym pobieranej przez Wójta Gminy Mykanów w   przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:  

a)   dla terenów oznaczonych symbolami: MN/U1, MN/U2, MN1, MN2, MN/RM1, MN/RM2 i   U - wartość stawki procentowej określa się na 30%;  

b)   ze względu na dotychczasowe i   planowane funkcje dla terenów oznaczonych symbolami: MN3, KDL, KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 i   KDW5 - wysokości stawki procentowej nie określa się.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów  

§   17.   Przeznaczeniu podstawowemu i   dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:  

1)   niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy budynki i   wiaty: garażowe, gospodarcze, magazynowe oraz budynki zaplecza administracyjno-socjalnego;  

2)   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   terenowe obiekty sportu i   rekreacji oraz obiekty małej architektury i   tereny zieleni;  

4)   urządzenia techniczne oraz budowle integralnie związane z   funkcją terenu ustaloną w   planie;  

5)   urządzenia wodne niezbędne do prawidłowego gospodarowania wodami.  

§   18.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:   MN/U1   i   MN/U2   ustala się:  

1)   Przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)   zabudowa usługowa;  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

a)   wyklucza się prowadzenie działalności wytwórczej,  

b)   lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   usługowych jako wolnostojących lub w   zabudowie bliźniaczej;  

4)   wskaźniki zagospodarowania terenów  

a)   maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

-   dla terenów MN/U1 – 1,00,  

-   dla terenów MN/U2 – 0,60,  

b)   minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

-   dla terenów MN/U1 – 0,10,  

-   dla terenów MN/U2 – 0,05,  

c)   maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej:  

-   dla terenów MN/U1 – 0,30,  

-   dla terenów MN/U2 – 0,30,  

d)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:  

-   dla terenów MN/U1 - 40%,  

-   dla terenów MN/U2 – 40%;  

5)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   wysokość budynków mieszkalnych i   usługowych w   kalenicy głównej - 12 m,  

-   wysokość zabudowy uzupełniającej (budynków i   wiat) w   kalenicy głównej - 8   m,  

-   wysokość innych obiektów budowlanych - 15 m,  

b)   gabaryty obiektów:  

-   powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku w   granicy terenu MN/U1 nie może być większa niż 1000 m 2 ;  

-   powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku w   granicy terenu MN/U2 nie może być większa niż 360 m 2 .  

§   19.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:   MN1, MN2 i   MN3   ustala się:  

1)   Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;  

3)   Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

a)   wyklucza się: lokalizację hurtowni, prowadzenie działalności wytwórczej,  

b)   lokalizacja nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako wolnostojących lub w   zabudowie bliźniaczej,  

c)   zabudowa usługowa dopuszczona wyłącznie:  

-   jako zabudowa towarzysząca zabudowie o   przeznaczeniu podstawowym, z   realizacją pomieszczeń o   funkcji usługowej w   budynku o   funkcji mieszkaniowej, z   dopuszczeniem lokalizacji budynków o   funkcji usługowej w   głębi działki budowlanej,  

-   o rodzaju nie kolidującym z   zabudową mieszkaniową – w   szczególności usług takich jak biura;  

4)   wskaźniki zagospodarowania terenów  

a)   maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,50,  

b)   minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,  

c)   maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,20,  

d)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;  

5)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   wysokość budynków mieszkalnych i   mieszkalno-usługowych w   kalenicy głównej - 10 m,  

-   wysokość budynków usługowych oraz wysokość zabudowy uzupełniającej (budynków i   wiat) w   kalenicy głównej - 6   m,  

-   wysokość innych obiektów budowlanych - 12 m.  

b)   powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie może być większa niż 360 m 2 .  

§   20.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:   MN/RM1   i   MN/RM2   ustala się:  

1)   Przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

a)   zabudowa zagrodowa;  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   zabudowa usługowa,  

b)   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

a)   wyklucza się prowadzenie działalności wytwórczej,  

b)   lokalizacja budynków mieszkalnych jako wolnostojących lub w   zabudowie bliźniaczej,  

c)   zabudowa usługowa dopuszczona wyłącznie jako zabudowa towarzysząca zabudowie o   przeznaczeniu podstawowym,  

d)   lokalizacja zabudowy służącej produkcji rolniczej wyłącznie w   głębi działek budowlanych,  

e)   wyklucza się prowadzenie produkcji zwierzęcej powyżej 5   DJP;  

4)   wskaźniki zagospodarowania terenów  

a)   maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,60,  

b)   minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,  

c)   maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,25,  

d)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;  

5)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   wysokość budynków i   wiat w   kalenicy głównej - 10 m,  

-   wysokość innych obiektów budowlanych - 15 m,  

b)   powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie może być większa niż 360 m 2 .  

§   21.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:   U   ustala się:  

1)   Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   zabudowa magazynowa,  

b)   zadrzewienia, zalesienia,  

c)   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

a)   teren przeznaczony dla lokalizacji zabudowy usługowej,  

b)   teren dopuszczony do lokalizacji budynków pełniących tymczasową funkcję zaplecza zakładu górniczego takich jak: budynki administracyjno-socjalne, magazyny, garaże,  

c)   wprowadza się zakaz prowadzenia działań uciążliwych dla otoczenia związanych z   eksploatacją kopalin, składowaniem kopalin lub zwałowaniem nadkładu a   także przeładunkiem lub sortowaniem kopaliny,  

d)   wprowadza się nakaz utworzenia pasa zieleni izolacyjnej o   minimalnej szerokości 4   m od strony terenu oznaczonego symbolem MN/RM2;  

4)   wskaźniki zagospodarowania terenów  

a)   maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,30,  

b)   minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01,  

c)   maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,30,  

d)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;  

5)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   wysokość budynków i   wiat w   kalenicy głównej - 10 m,  

-   wysokość innych obiektów budowlanych - 15 m,  

b)   powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie może być większa niż 240 m 2 .  

§   22.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:   KDL   ustala się:  

1)   Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych;  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

a)   adaptuje się drogę oznaczoną symbolem KDL, w   granicach istniejącego pasa drogowego o   szerokości od 12 m do 14 m,  

b)   klasa techniczna – droga lokalna,  

c)   droga obsługująca bezpośrednio tereny przylegające,  

d)   droga   jednojezdniowa, z   dwoma pasami ruchu,  

e)   dopuszcza się realizację chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych;  

4)   wskaźniki zagospodarowania terenów i   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – minimalnie 10%,  

b)   maksymalna wysokość obiektów, w   tym obiektów infrastruktury technicznej -12 m.  

§   23.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:   KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 i   KDW5   ustala się:  

1)   Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych;  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

a)   drogi obsługujące bezpośrednio tereny sąsiadujące,  

b)   drogi jednojezdniowe z   jednym pasem ruchu z   zastosowaniem mijanek lub z   dwoma pasami ruchu,  

c)   dopuszcza się drogi jednoprzestrzenne, bez wyodrębnionej jezdni i   chodników lub jako ciągi pieszo-jezdne,  

d)   w miejscu włączenia dróg wewnętrznych do dróg publicznych wymagane zastosowanie narożnych ścięć linii rozgraniczających nie mniejszych niż 3   m x 3   m;  

4)   wskaźniki zagospodarowania terenów i   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%,  

b)   maksymalna wysokość  obiektów, w   tym obiektów infrastruktury technicznej - 12 m,  

c)   szerokości pasa drogowego od 8   m do 12 m, w   tym:  

-   dla drogi KDW1 – 8   m,  

-   dla drogi KDW2 – 12 m,  

-   dla dróg: KDW3, KDW4 i   KDW5 – 10 m.  

Rozdział 4.
Przepisy końcowe  

§   24.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.  

§   25.   Wójt Gminy Mykanów  zapewni:  

1)   udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i   udzielanie odpowiednich informacji;  

2)   podanie do publicznej wiadomości danych o   planie, zgodnie z   wymogami art. 21 ust. 2   pkt 6   ustawy o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko.  

§   26.   Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Mykanów.  

§   27.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   28.   Zgodnie z   art. 34 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym wejście w   życie niniejszej uchwały powoduje utratę, w   części odnoszącej się do obszaru objętego planem, mocy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Mykanów dla sołectw: Radostków i   Radostków Kolonia, przyjętego uchwałą Nr 30/IV/2007 Rady Gminy Mykanów z   dnia z   dnia 28 lutego 2007r., (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 81, poz. 1639).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 169/XVI/2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 169/XVI/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 23 października 2012 r.  
 

Stanowisko Rady Gminy Mykanów  
o nie naruszeniu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar położony w   miejscowościach: Radostków i   Radostków Kolonia przy ulicy Częstochowskiej, ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”  

Działając na podstawie art.20 ust.1 Ustawy z   dnia 27   marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z   2012r., poz.647) Rada Gminy Mykanów stwierdza, że rozwiązania przyjęte w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w   miejscowościach: Radostków i   Radostków Kolonia przy ulicy Częstochowskiej, nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów” przyjętego uchwałą Nr 108/XXII/2000 Rady Gminy Mykanów z   dnia 25 lutego 2000 r., zmienionego uchwałą Nr 354/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanów z   dnia 17 września 2010 r. oraz uchwałą Nr 108/XI/2012 Rady Gminy Mykanów z   dnia 30 marca 2012 r.  

W Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania gminy, na obszarze tym wyznaczono:  

-   jako kierunek zagospodarowania - tereny zabudowy mieszkaniowej i   zagrodowej, z   dopuszczeniem lokalizacji zabudowy usługowej, z   wyznaczeniem na fragmencie obszaru objętego planem terenu  eksploatacji surowców (teren związany z   eksploatacją zlokalizowanego po stronie wschodniej  złoża piasków „Lubojenka”),  

-   granicę strefy OW dla stanowisk archeologicznych,  

-   przebieg projektowanego kanału wodnego – łączącego zlokalizowany po stronie zachodniej ciek wodny z   projektowanym zbiornikiem wodnym (mogącego powstać w   przypadku wyeksploatowania złoża piasków).  

Przeznaczenie terenów w   projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodne z   przyjętymi w   studium kierunkami zagospodarowania terenów i   uwzględnia strefę konserwatorską OW a   także umożliwia – w   razie takiej potrzeby - realizację kanału wodnego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 169/XVI/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 23 października 2012 r.  
 

Stanowisko Rady Gminy Mykanów o   sposobie realizacji i   zasadach finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  
w miejscowościach: Radostków i   Radostków Kolonia przy ulicy Częstochowskiej  

Działając zgodnie z   art.20 ust.1 Ustawy z   dnia 27   marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z   2012r., poz.647), Rada Gminy stwierdza, że:  

I.   Do inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, wynikających z   ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w   miejscowościach: Radostków i   Radostków Kolonia przy ulicy Częstochowskiej należą budowa kanałów sanitarnych w   ulicy Częstochowskiej - mających na celu odprowadzenie ścieków z   nowowyznaczonych do zabudowy terenów.  

II.   Inwestycje wymienione w   pkt I   będą realizowane zgodnie i   na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 7   czerwca 2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z   2012 r., poz. 391), przy finansowaniu tych inwestycji z   budżetu Gminy; realizacja tych inwestycji następować będzie etapowo w   dostosowaniu do:  

1.   wielkości środków przeznaczonych na inwestycje w   budżecie gminy,  

2.   planów finansowania rozbudowy sieci sanitarnych na terenie gminy Mykanów,  

III.   zrealizowania systemu sieci kanalizacji sanitarnej i   niezbędnych przepompowni na terenie gminy, pozwalającej na włączenie do tego systemu projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej.Uzbrojenie terenu objętego planem w   sieci i   urządzenia elektroenergetyczne i   ich finansowanie będzie zgodne z   zasadami określonymi w   ustawie z   dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z   2006r. Nr 89, poz.625, z   późn.zm.).  

IV.   Uzbrojenie terenu objętego zmianą planu w   sieci i   urządzenia telekomunikacyjne będzie zgodne z   zasadami określonymi w   ustawie z   dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.1800, z   późn.zm.) oraz w   ustawie z   dnia 7   maja 2010 r. o   wspieraniu rozwoju usług i   sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z   późn. zm.).  

V.   Gmina będzie występować o   dofinansowanie projektowanych inwestycji z   funduszy zewnętrznych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »