| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/260/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Sławków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. 1. Osobom prowadzącym przedszkole niepubliczne przysługuje na każde dziecko z budżetu miasta:

a) dotacja w wysokości 75 % wydatków bieżących, ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez miasto Sławków.

b) dotacja na dziecko niepełnosprawne w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Sławków

2. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każde dziecko, objęte tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu miasta:

a) dotacja w wysokości 40% wydatków bieżących, ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez miasto Sławków.

b) dotacja na dziecko niepełnosprawne w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Sławków.

3. Osobom prowadzącym niepubliczne przedszkola prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu miasta w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Sławków.

4. Dotacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 udziela się pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego złoży wniosek o udzielenie dotacji z wyszczególnieniem liczby dzieci, w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku, określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dotacje, o których mowa w § 1 przekazywane są w 12 częściach, a ich udzielenie odbywa się na podstawie "Umowy o dotację".

2. Dotacje, o których mowa w § 1 obliczane są w oparciu o informację o faktycznej w danym miesiącu liczbie dzieci, wg stanu na dzień sporządzenia informacji, składanej przez podmiot dotowany do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji, określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

5. Przekazanie dotacji, przypadającej na dany miesiąc, następuje w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca na rachunek bankowy osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

6. Wypłacona w każdym miesiącu kwota dotacji ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie odbywa się po przekazaniu ostatniej części dotacji.

7. Podstawą do obliczenia wysokości dotacji są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej miasta wg stanu na początek roku budżetowego, na przedszkole publiczne prowadzone przez miasto Sławków.

§ 3. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymuje dotację z budżetu gminy, sporządza półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, przekazuje Burmistrzowi Miasta Sławkowa, w terminie do 20 lipca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca - oraz do 30 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku gdy placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

3. Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej dotacji podlega zaliczeniu na poczet kolejnej części dotacji lub zwrotowi.

4. Zwrotu części dotacji, o którym mowa w ust. 3, należy dokonać nie później niż do dnia 20 następnego miesiąca. Zwrot części dotacji za miesiąc grudzień należy dokonać do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Ustalona i stanowiąca należność miasta Sławków kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych podlega przekazaniu na rachunek Urzędu Miasta Sławków.

§ 4. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Sławków, mogą dokonywać w dotowanych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego kontroli obejmującej:

a) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych
w informacjach zawartych w załączniku nr.2.

b) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania
oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazana będzie kontrolowana dotowana placówka, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, dowodów pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje osoba prowadząca dotowaną placówkę lub osoba upoważniona przez ten podmiot.

7. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne,
w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia do wykonania przez osobę prowadzącą dotowaną placówkę.

8. Dotowana placówka, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLI/433/09 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Sławków oraz uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/433/09 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Sławków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 15 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 15 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 15 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »