| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/260/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Sławków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. 1. Osobom prowadzącym przedszkole niepubliczne przysługuje na każde dziecko z budżetu miasta:

a) dotacja w wysokości 75 % wydatków bieżących, ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez miasto Sławków.

b) dotacja na dziecko niepełnosprawne w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Sławków

2. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każde dziecko, objęte tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu miasta:

a) dotacja w wysokości 40% wydatków bieżących, ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez miasto Sławków.

b) dotacja na dziecko niepełnosprawne w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Sławków.

3. Osobom prowadzącym niepubliczne przedszkola prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu miasta w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Sławków.

4. Dotacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 udziela się pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego złoży wniosek o udzielenie dotacji z wyszczególnieniem liczby dzieci, w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku, określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dotacje, o których mowa w § 1 przekazywane są w 12 częściach, a ich udzielenie odbywa się na podstawie "Umowy o dotację".

2. Dotacje, o których mowa w § 1 obliczane są w oparciu o informację o faktycznej w danym miesiącu liczbie dzieci, wg stanu na dzień sporządzenia informacji, składanej przez podmiot dotowany do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji, określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

5. Przekazanie dotacji, przypadającej na dany miesiąc, następuje w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca na rachunek bankowy osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

6. Wypłacona w każdym miesiącu kwota dotacji ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie odbywa się po przekazaniu ostatniej części dotacji.

7. Podstawą do obliczenia wysokości dotacji są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej miasta wg stanu na początek roku budżetowego, na przedszkole publiczne prowadzone przez miasto Sławków.

§ 3. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymuje dotację z budżetu gminy, sporządza półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, przekazuje Burmistrzowi Miasta Sławkowa, w terminie do 20 lipca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca - oraz do 30 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku gdy placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

3. Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej dotacji podlega zaliczeniu na poczet kolejnej części dotacji lub zwrotowi.

4. Zwrotu części dotacji, o którym mowa w ust. 3, należy dokonać nie później niż do dnia 20 następnego miesiąca. Zwrot części dotacji za miesiąc grudzień należy dokonać do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Ustalona i stanowiąca należność miasta Sławków kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych podlega przekazaniu na rachunek Urzędu Miasta Sławków.

§ 4. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Sławków, mogą dokonywać w dotowanych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego kontroli obejmującej:

a) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych
w informacjach zawartych w załączniku nr.2.

b) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania
oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazana będzie kontrolowana dotowana placówka, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, dowodów pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje osoba prowadząca dotowaną placówkę lub osoba upoważniona przez ten podmiot.

7. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne,
w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia do wykonania przez osobę prowadzącą dotowaną placówkę.

8. Dotowana placówka, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLI/433/09 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Sławków oraz uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/433/09 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Sławków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 15 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 15 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 15 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »