| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 505/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala

§ 1. W uchwale Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do uchwały w rozdziale 3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

Wyłącza się ze sprzedaży na rzecz najemców:                                                                                                                 ● lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, zgodnie z art. 22 i 25a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,                                                                                                                                                           ● lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych, w oparciu o decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub ekspertyzę techniczną, do wyburzenia bądź wyłączonych z eksploatacji z uwagi na ich stan techniczny,                                                                                                                                                                         ● lokale mieszkalne położone w budynkach nowych, wznoszonych począwszy od roku 2010,                             ● lokale mieszkalne wchodzące w skład nieruchomości, w których nie powstały jeszcze wspólnoty mieszkaniowe, z wyjątkiem nieruchomości gdzie liczba wnioskodawców wnoszących o sprzedaż lokali mieszkalnych na ich rzecz jest nie mniejsza niż liczba połowy lokali w danej nieruchomości,                                           ● lokale mieszkalne wchodzące w skład nieruchomości, w których mogą powstać wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 19 ustawy o własności lokali, a jeszcze takie nie powstały, z wyjątkiem nieruchomości gdzie liczba wnioskodawców wnoszących o sprzedaż lokali na ich rzecz jest równa liczbie lokali mieszkalnych w danej nieruchomości,                                                                                     ● lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność gminy po termomodernizacji lub uciepłownieniu.;

2) w załączniku Nr 1 do uchwały rozdział 4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu                                                                                                                                                                                                                                                                           4.1 Zasady ustalania stawki czynszowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Działania podejmowane w zakresie kreowania polityki czynszowej muszą zmierzać do utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy na odpowiednim poziomie technicznym oraz estetycznym.                                                                                                                                                                                                                                                                           Stawki czynszu za najem 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, socjalnego i pomieszczenia tymczasowego określa Prezydent Miasta w zarządzeniu z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Za podstawę do wyliczania należności z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, wynajmowanych w oparciu o umowy zawarte na czas nieoznaczony przyjmuje się stawkę bazową, która jest stawką za mieszkanie z pełnym wyposażeniem technicznym (wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, c.o., gazową, wc, łazienkę), zlokalizowane w budynku docieplonym położonym w obszarze zaliczonym do I strefy[1]) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Stawka czynszu za lokal socjalny oraz pomieszczenie tymczasowe, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Obniżki techniczno - użytkowe i dochodowe nie dotyczą czynszu w lokalach socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                               Stawka czynszu z tytułu najmu 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas trwania stosunku pracy jest ustalana według zasad ustalania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2mogą być oddawane w najem za zapłatą czynszu ustalonego w drodze przetargu nieograniczonego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       W związku koniecznością zwiększenia przychodów z tytułu najmu lokali stawka bazowa czynszu będzie ustalana na poziomie 3 % wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego (o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (...)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zmiana wysokości stawki bazowej czynszu będzie następowała corocznie w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego ogłaszanego przez Wojewodę Śląskiego na półrocze obejmujące pierwszy kwartał danego roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zwiększenie poziomu czynszów przyniesie następujące pozytywne efekty, tj.:                                                                                                                                                                                                                                                             - czynsz stanie się kategorią ekonomiczną,                                                                                                                               - zwiększą się środki finansowe na utrzymanie i remonty budynków,                                                                                     - zahamowany zostanie proces dekapitalizacji mieszkaniowego zasobu gminy,                                                                       - racjonalizacja wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.2 Warunki obniżania czynszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zgodnie z przepisami art. 7 ust 1ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - położenia budynku,                                                                                                                                                                         - położenia lokalu w budynku,                                                                                                                                                           - wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu,                                                         - ogólnego stanu technicznego budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów właściciele mogą na wniosek najemcy stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach. Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego poziomu. Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Od 01.07.2013 r. przy ustalaniu wysokości stawek czynszu dla poszczególnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec stosuje się 2 rodzaje obniżek:                                                                                                                                                                                                                   a) obniżki techniczno-użytkowe stawki bazowej, obliczane według następujących czynników:                                                                                                                                                                                                                                               - położenie budynku w II strefie                                                         3 %                                                                                     - położenie lokalu w suterenie, na parterze, poddaszu                             2 %                                                                                     - brak docieplenia budynku                                                                       5 %                                                                                     - brak instalacji centralnego ogrzewania                                                         5 %                                                                                     - brak gazu                                                                                                   5 %                                                                                     - brak łazienki / wc w lokalu                                                                       5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                         b) obniżki dochodowe , obliczane w stosunku do wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę czynszu w odniesieniu do najniższej emerytury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Łączna wysokość zastosowanych obniżek czynszu, techniczno-użytkowych i dochodowych, nie może przekroczyć 70%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4.3 Wyłączenia obniżek czynszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - nie stosuje się obniżki dochodowej w przypadku przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na osobę, tj.:                                                                                                                

infoRgrafika

                                                                                                                                                                                                                 
za wyjątkiem sytuacji, w której przekroczenie powierzchni użytkowej na osobę spowodowane jest śmiercią współnajemcy lub innej osoby zamieszkującej w lokalu, która nastąpiła po złożeniu wniosku o udzielenie obniżki; w tym przypadku właściciel może udzielić obniżki na okres nieprzekraczający 12 miesięcy,                                                                                                                                                                                                                                 - nie stosuje się obniżki dochodowej i techniczno-użytkowej w przypadku czynszu ustalonego w drodze przetargu z czynszem wolnym..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


[1]) Dla celów ustalania kryteriów stanowiących podstawę wyliczania stawek czynszu na terenie miasta tworzy się 2 strefy, których granice ustala Prezydent Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »