| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/555/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Na podstawie art. 7 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Uchyla się dotychczasową treść Rozdziału IV i wprowadza się jego nową treść w brzmieniu podanym w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/555/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

§ 13

1. Miejskie Centrum Kultury w Tychach prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.27-29 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Ustawy opublikowany w Dz. U. z 16.04.2012r. poz.406).

2. Miejskie Centrum Kultury w Tychach gospodaruje samodzielnie przydzielaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Miejskie Centrum Kultury w Tychach może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

4. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

5. Miejskie Centrum Kultury w Tychach sporządza plan finansowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.).

6. Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury w Tychach podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tychy.

§ 14

Źródła finansowania Miejskiego Centrum Kultury w Tychach:

1. Jednostka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami jednostki są:

a) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego

b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

c) dotacje podmiotowe z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego

d) dotacje celowe z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego

e) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Organizator przekazuje jednostce środki finansowe w formie dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 15

Fundusz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach:

1. Wartość majątku Miejskiego Centrum Kultury w Tychach odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości mienia dla niego wydzielonego.

2. Wartość majątku Miejskiego Centrum Kultury w Tychach ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu o:

a) otrzymane nieodpłatnie (także w drodze darowizny) dzieła sztuki, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie podlegają umorzeniu ani amortyzacji zwiększają bezpośrednio fundusz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

b) w przypadku urzędowego przeszacowania aktywów trwałych zostanie utworzony fundusz z aktualizacji wyceny i tam będą zaksięgowane skutki (zwiększające i zmniejszające) wartość majątku trwałego na podstawie art. 31 ust.4 ustawy o rachunkowości.

3. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »