| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/555/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Na podstawie art. 7 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Uchyla się dotychczasową treść Rozdziału IV i wprowadza się jego nową treść w brzmieniu podanym w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/555/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

§ 13

1. Miejskie Centrum Kultury w Tychach prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.27-29 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Ustawy opublikowany w Dz. U. z 16.04.2012r. poz.406).

2. Miejskie Centrum Kultury w Tychach gospodaruje samodzielnie przydzielaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Miejskie Centrum Kultury w Tychach może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

4. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

5. Miejskie Centrum Kultury w Tychach sporządza plan finansowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.).

6. Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury w Tychach podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tychy.

§ 14

Źródła finansowania Miejskiego Centrum Kultury w Tychach:

1. Jednostka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami jednostki są:

a) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego

b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

c) dotacje podmiotowe z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego

d) dotacje celowe z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego

e) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Organizator przekazuje jednostce środki finansowe w formie dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 15

Fundusz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach:

1. Wartość majątku Miejskiego Centrum Kultury w Tychach odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości mienia dla niego wydzielonego.

2. Wartość majątku Miejskiego Centrum Kultury w Tychach ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu o:

a) otrzymane nieodpłatnie (także w drodze darowizny) dzieła sztuki, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie podlegają umorzeniu ani amortyzacji zwiększają bezpośrednio fundusz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

b) w przypadku urzędowego przeszacowania aktywów trwałych zostanie utworzony fundusz z aktualizacji wyceny i tam będą zaksięgowane skutki (zwiększające i zmniejszające) wartość majątku trwałego na podstawie art. 31 ust.4 ustawy o rachunkowości.

3. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »