| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  oraz art. 27 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie                  (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.),  art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) a   także art. 4   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2010 r. Dz. U. Nr 17 poz. 95).  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Miasto Wodzisław Śląski tworzy warunki, w   tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu w   celu:  

1)   wypracowania lub poprawienia kondycji fizycznej mieszkańców bez względu na wiek,  

2)   osiągnięcia satysfakcjonujących wyników na wszelkich poziomach współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego w   określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy.  

2.   Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w   Mieście Wodzisław Śląski będzie służyło realizacji celu publicznego, w   zakresie:  

1)   poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w   tym bazy sportowej na terenie Miasta;  

2)   zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;  

3)   poprawy osiąganych wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz poprawy jakości szkolenia prowadzonego przez klub sportowy.  

§   2.  

1.   Niniejsza uchwała określa warunki i   tryb finansowania zadania własnego Miasta Wodzisławia Śląskiego w   zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w   drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.  

2.   Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i   upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i   w trybie z   ustawy z   24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku                       publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity z   2010 r. Dz.U. Nr 234 poz. 1536 z   późn. zm.).  

§   3.  

1.   Wsparciu podlegają stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spółki akcyjne i   spółki z   ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r. Nr 127, poz.857 z   późn., zm.), które nie działają w   celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i   pracowników.  

2.   Dotacje może otrzymać klub sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:  

1)   posiada siedzibę na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego;  

2)   działa w   formie stowarzyszenia;  

3)   posiada licencję przyznaną przez właściwy Polski Związek Sportowy;  

4)   uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w   określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z   jego upoważnienia;  

5)   co najmniej 50% kadry zawodniczej w   ramach danego zadania stanowią osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Dotacja może być w   szczególności przeznaczona na:  

1)   organizację i   udział w   obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, w   tym na pokrycie kosztów: transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu, wynajmu obiektów sportowych;  

2)   organizację i   udział w   rozgrywkach ligowych, w   tym na pokrycie kosztów: opłat związkowych, opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich, licencji, transportu zbiorowego, zabezpieczenia medycznego, ochrony, obsługi księgowej, ubezpieczeń;  

3)   realizację programu szkoleniowego, w   tym na poniesione koszty: wynagrodzeń wraz z   pochodnymi szkoleniowców, opieki medycznej, zakupu sprzętu sportowego, napojów;  

4)   utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych, w   tym koszty: zakupu środków czystości, wynagrodzeń wraz z   pochodnymi gospodarzy obiektów, zakupu trawy, nawozów, wapna, zakupu elementów wyposażenia, wywozu odpadów oraz nieczystości, usuwania awarii, przeglądów, napraw, konserwacji, prądu, wody, opału.  

§   5.  

1.   Dotacja nie może być przeznaczona na:  

1)   wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, kierownika drużyny, członków zarządu klubu, sekretarza klubu, skarbnika klubu;  

2)   wypłaty stypendiów dla zawodników;  

3)   koszty transferów;  

4)   artykuły żywnościowe;  

5)   koszty dojazdu zawodników na treningi;  

6)   działania niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;  

7)   zapłaty kar, mandatów i   innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;  

8)   zobowiązania klubu sportowego z   tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;  

9)   koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o   udzielenie dotacji.  

§   6.  

1.   Dotacje przyznaje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego na wniosek klubu sportowego.  

2.   Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Wnioski składa się w   Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego w   terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.  

4.   Wnioski o   przyznanie dotacji opiniuje powołana przez Prezydenta Miasta Komisja, która  dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym oraz sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji, biorąc pod uwagę w   szczególności:  

1)   przedstawioną kalkulację kosztów;  

2)   wpływ zadania na realizację celu zgodnego z   § 1   ust. 1   pkt. 1   i 2   niniejszej uchwały.  

5.   W przypadku zwiększenia zaplanowanych w   budżecie na dany rok środków finansowych  przeznaczonych na realizację przedmiotowych zadań Prezydent Miasta wyznacza klubom sportowym 14 dniowy termin na złożenie dodatkowych wniosków.  

6.   W przypadku złożenia dodatkowych wniosków zastosowanie mają: § 6   ust. 1,2,4 przedmiotowej uchwały.  

§   7.  

1.   Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć zaplanowanych w   budżecie gminy na dany rok  środków finansowych.  

2.   Dofinansowanie przedsięwzięć z   zakresu wspierania rozwoju sportu obejmuje ich realizację od dnia 1   stycznia roku budżetowego, którego umowa dotyczy.  

§   8.  

1.   Niezwłocznie po podjęciu uchwały budżetowej Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zawiera z   klubem sportowym umowę.  

2.   Wzór umowy stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   9.  

1.   Prezydent Miasta może zlecić kontrolę sposobu wykorzystania dotacji.  

2.   Zakres kontroli obejmuje:  

1)   sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz osiągnięcia celu zakładanego w   zakresie dotowanego zadania;  

2)   sprawdzenie dokumentów związanych z   realizacją dotowanego zadania, w   szczególności znajdujących się w   siedzibie podmiotu oryginału dokumentów finansowych.  

3.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w   sposobie wykorzystania dotacji, polegających na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem, pobraniem dotacji nienależnie lub w   nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 27   sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. nr 157, poz. 1240 z   poźn. zm.).  

4.   Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.  

5.   Prawo kontroli obejmuje:  

1)   przedstawienie przez klub sportowy wszelkich informacji dotyczących działalności, w   szczególności jego gospodarki finansowej w   zakresie objętym dotowaniem, na każde żądanie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego;  

2)   prawo wstępu na teren i   do pomieszczeń klubu sportowego;  

3)   prawo wglądu w   dokumentację związaną z   dysponowaniem środkami pochodzącymi z   dotacji.  

6.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Negatywny wynik kontroli może stanowić  podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i   natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.  

§   10.  

1.   Sprawozdanie końcowe kluby sportowe składają w   terminie do 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.  

2.   Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   11.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/240/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/240/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/240/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »