| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Gostyni

Na podstawie art.7 pkt.9, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.2, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.J.: Dz.U z 2012 poz.406), art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Nadać statut Domu Kultury w Gostyni w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc statut Domu Kultury w Gostyni uchwalony uchwałą nr XX/135/2000 Rady Gminy Wyry z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie: nadania statutu Domu Kultury w Gostyni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry i Dyrektorowi Domu Kultury w Gostyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/195/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 listopada 2012 r.

Statut Domu Kultury w Gostyni

§ 1. 1. Dom Kultury w Gostyni jest samorządową instytucją kultury.

2. Dom Kultury działa na podstawie:

1) uchwały nr VI/23/91 Rady Gminy Wyry z dnia 1.10.1991 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego "Dom Kultury w Gostyni" i decyzji Wójta Gminy Wyry z dnia 1.10.1991 r.

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406),

3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Dom Kultury w Gostyni nosi nazwę „Dom Kultury w Gostyni” i dalej nazywany jest "Domem Kultury". Dom Kultury działa na terenie Gminy Wyry.

2. Dom Kultury mieści się w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 366.

§ 3. 1. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Wyry, która zapewnia warunki jego działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jego zadaniom.

2. Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

II. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 4. 1. Domem Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 5. 1. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wyry na zasadach i w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Wyry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, który zatrudnia i zwalnia pracowników.

4. Dyrektor nadaje regulamin organizacyjny określający organizację wewnętrzną Domu Kultury po zasięgnięciu opinii organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórców oraz wprowadza inne regulaminy określone odrębnymi przepisami prawa.

III. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY

§ 6. 1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Domu Kultury sprawuje organizator.

2. Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

3. Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej państwa.

4. Podstawowym celem Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy między innymi:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych w społeczeństwie,

3) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

4) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

5) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

7) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

§ 8. 1. Dom Kultury prowadzi działalność poprzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, prelekcji, spotkań autorskich, konkursów, festiwali, festynów, kiermaszy, parad, turniejów, itp.,

2) prowadzenie nauki języków obcych,

3) prowadzenie impresariatów artystycznych,

4) organizowanie imprez rozrywkowych,

5) prowadzenie ognisk zainteresowań w dziedzinie: filmu, folkloru, fotografii, literatury, muzyki, plastyki, tańca, teatru, ekologii, krajoznawstwa, sportu i turystyki, itp.,

6) prowadzenie działalności wydawniczej,

7) prowadzenie klubów rekreacyjno-sportowych,

8) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci,

9) świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych z zakresu kultury,

10) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów,

11) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,

12) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, książek, dzieł sztuki, sprzętu technicznego, itp.,

13) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki, artykułów użytku kulturalnego, wytworów rękodzieła ludowego i artystycznego,

14) realizowanie imprez zleconych (obrzędowe, okolicznościowe, rodzinne i inne),

15) świadczenie usług gastronomicznych,

16) prowadzenie wynajmu pomieszczeń i sprzętu AGD.

2. Dom Kultury może współpracować z gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi, regionalnymi, ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi instytucjami kultury oraz wszelkimi podmiotami realizującymi cele zbieżne z działalnością Domu Kultury.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 9. 1. Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Plan działalności Domu Kultury zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

4. Przychodami Domu Kultury są:

1) przychody z prowadzonej działalności (w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych),

2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

3) środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł,

4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

5) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

6) środki otrzymywane na realizację projektów ze środków zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

5. Środki finansowe Domu Kultury gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

6. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

7. Wysokość rocznej dotacji na działalność kulturalną oraz formy rozliczania się z niej ustala organizator.

8. Dyrektor Domu Kultury corocznie, w terminie 3 miesięcy, po dniu bilansowym, przekłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.

V. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH

§ 10. 1. Statut nadawany jest na mocy Uchwały Rady Gminy Wyry.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »