| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art.42 ust. 4   i 204 ust.2 ustawy z   dnia 15 kwietnia  2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654z późn. zm) po zasięgnięciu  opinii związków zawodowych działających w   SP ZOZ w   Myszkowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24.04.2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie ( Dz. U. z   2010r, Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:  

§   1.   Nadaje Statut Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w   Myszkowie,  
w brzmieniu jak  załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady Powiatu w   Myszkowie z   dnia 29.05.2012 roku  
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Myszkowie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Myszkowie i   Dyrektorowi SP ZOZ w   Myszkowie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marian   Szczerbak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIII/212/2012    
Rady Powiatu w   Myszkowie    
z dnia 30 listopada 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYSZKOWIE  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w   Myszkowie, zwany dalej   Zespołem,   jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym na podstawie :  

1)   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r., Nr 112, poz. 654 z   póź. zm.).  

2)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych (t.j.  Dz. U. z   2008r. , Nr 164, poz. 1027 z   póź. zm.) oraz przepisów  wykonawczych.  

3)   Przepisów ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny (Dz.U. z   1964r. Nr 16  
poz.93 z   póź. zm.).  

4)   Innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie będących przedsiębiorcami oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.  

5)   Niniejszego Statutu.  

2.   Zespół może używać nazwy skróconej: SP ZOZ w   Myszkowie.  

§   2.   1.   Zespół  podlega wpisowi  do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  
prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

2.   Zespół posiada osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów  
opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.  

3.   Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy – Rejestrowy  
w Katowicach.  

§   3.   1.   Podmiotem tworzącym Zespołu jest Powiat Myszkowski.  

2.   Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu z   upoważnienia Rady Powiatu sprawuje Zarząd Powiatu w   Myszkowie.  

Rozdział 2.
Siedziba i   obszar działania  

             

§   4.   Siedziba Zespołu znajduje się w   Myszkowie przy ulicy Wolności 29.  

§   5.   1.   Obszar działania Zespołu obejmuje Powiat Myszkowski.  

2.   Zespół udziela również świadczeń zdrowotnych osobom przyjezdnym z   całego kraju  
i cudzoziemcom.  

3.   Okoliczności wymienione w   ust. 2   ani żadne inne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia, jeżeli osoba zgłaszająca się do Zespołu wymaga natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.  

Rozdział 3.
Cele i   zadania  

§   6.   Podstawowym celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z   procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.  

§   7.   Zespół realizuje swoje cele na podstawie umów zawieranych z   oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia, organami samorządu terytorialnego, instytucjami ubezpieczeniowymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, innymi instytucjami, osobami fizycznymi oraz innymi dozwolonymi prawem podmiotami.  

§   8.   Do zadań Zespołu  należy prowadzenie działalności leczniczej w   rodzaju stacjonarnych  

i całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,  

a w   szczególności:  

1)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie lecznictwa stacjonarnego,  

2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,  

3)   w zakresie opieki specjalistycznej i   diagnostyki:  

a)   udzielanie świadczeń specjalistycznych (w zakresie posiadanych specjalności),  

b)   udzielanie świadczeń w   zakresie diagnostyki:  

-   laboratoryjnej,  

-   endoskopowej,  

-   elektrokardiograficznej  

-   obrazowej (badania ultrasonograficzne, tomografii komputerowej, mammografii ).  

4)   udzielanie świadczeń w   zakresie rehabilitacji leczniczej,  

5)   udzielanie świadczeń w   zakresie opieki psychiatrycznej i   leczenia uzależnień,  

6)   udzielanie świadczeń w   zakresie leczenia stomatologicznego,  

7)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie pomocy doraźnej i   transportu  
sanitarnego,  

8)   w pozostałym zakresie:  

a)   promocja zdrowia,  

b)   wykonywanie określonych programów prozdrowotnych na zlecenie,  

c)   szerzenie oświaty zdrowotnej,  

d)   ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zespołu,  
w szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne,  

e)   w zakresie ochrony zdrowia wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju,  
w sytuacjach nadzwyczajnych m.in. na czas kryzysu,, zagrożenia lub wojny.  

f)   prowadzenie innej działalności wynikającej z   odrębnych przepisów lub zleconej  
przez podmiot tworzący.  

§   9.   W wykonywaniu działań statutowych Zespół współpracuje z:  

1.   innymi podmiotami leczniczymi,  

2.   organami administracji samorządowej i   rządowej,  

3.   związkami i   samorządami zawodowymi,  

4.   organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i   fundacjami,  
5. innymi instytucjami związanymi z   przedmiotem działania.  

Rozdział 4.
Organy i   struktura organizacyjna  

§   10.   1.   Organami Zespołu są :  

1)   Dyrektor  

2)   Rada Społeczna  

§   11.   1.   Dyrektor kieruje i   zarządza Zespołem oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu samodzielnie oraz ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem.  

3.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu i   pełni funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów kodeksu pracy.  

4.   Dyrektora i   Zastępcę Dyrektora zatrudnia się w   trybie i   na zasadach określonych  
w ustawie o   działalności leczniczej.  

§   12.   1.   Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:  

a)   Zastępcy Dyrektora do spraw Ekonomiczno – Eksploatacyjnych,  

b)   Naczelnego Lekarza Szpitala,  

c)   Głównego Księgowego,  

d)   Ordynatorów Oddziałów Szpitalnych, Kierowników Oddziałów,  

e)   Przełożonej Pielęgniarek,  

f)   Kierowników podległych im komórek lub jednostek organizacyjnych, którzy kierują  
powierzonym im zakresem spraw i   działalnością podporządkowanych im komórek  
organizacyjnych.  

2.   Rodzaje stanowisk w   Zespole, których obsadzanie następuje w   drodze konkursu oraz  
wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiska kierownicze określają  
odrębne przepisy.  

§   13.   Kompetencje i   obowiązki Dyrektora, jego Zastępcy, Naczelnego Lekarza Szpitala, Głównego Księgowego, Ordynatorów/Kierowników Oddziałów oraz Kierowników komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.  

§   14.   1.   Zespół jako podmiot leczniczy  wykonuje działalność określoną niniejszym Statutem  

poprzez następujące przedsiębiorstwa:  

a)   lecznictwo stacjonarne – Szpital Powiatowy  

b)   lecznictwo ambulatoryjne – Przychodnie i   Dział Pomocy Doraźnej  

2.   W ramach przedsiębiorstw Zespołu, o   których mowa w   pkt 1, funkcjonują jednostki i  

komórki organizacyjne określone w   załączniku nr 2   do niniejszego statutu.  

§   15.   1.   Strukturę organizacyjną Zespołu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik  
nr 1   do niniejszego Statutu.  

2.   Wykaz jednostek i   komórek organizacyjnych Zespołu funkcjonujących w   ramach  

przedsiębiorstw, w   tym ilość łóżek w   oddziałach szpitalnych, obowiązki i   zakresy  

działania poszczególnych komórek organizacyjnych  określa Regulamin Organizacyjny  

Zespołu.  

§   16.   Przy Zespole działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym, opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.  

§   17.   1.   Rada Społeczna wykonuje zadania określone w   ustawie  

§   18.   1.   Rada Społeczna Zespołu składa się z   9 osób.  

2.   Skład Rady tworzą:  

a)   przewodniczący, którym jest osoba wyznaczona przez podmiot tworzący Zespołu  

b)   8 członków.  

§   19.   Radę Społeczną Zespołu powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący Zespół.  

§   20.   1.   Kadencja Rady Społecznej Zespołu trwa 4   lata.  

2.   Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu z   Rady przed upływem kadencji  
w następujących przypadkach:  

a)   zatrudnienia tej osoby w   Zespole,  

b)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  

c)   podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w   sprzeczności  
z interesami Zespołu lub/i podmiotu go tworzącego, albo podmiotu który wyznaczył  
członka Rady,  

d)   pisemnego zrzeczenia się przez członka funkcji,  

e)   nieusprawiedliwionej nieobecności na 2   kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej,  
3. Członkostwo w   radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka Rady Społecznej.  
4. W   przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w   skład rady społecznej przed  
upływem kadencji podmiot tworzący z   własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu,  którego odwołana lub       zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady  społecznej.  

§   21.   W posiedzeniach Rady Społecznej Zespołu:  

a)   uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji związkowych,  

b)   mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   22.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.  

§   23.   Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zespołu.  

§   24.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego Zespół.  

§   25.   Spory wynikłe pomiędzy Dyrektorem Zespołu a   Radą Społeczną rozstrzyga podmiot tworzący Zespół.  

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa  

§   26.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o:  

1)   Ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. 112, poz. 654  
z 2011r.) wraz z   przepisami wykonawczymi.  

2)   Ustawę z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 152,  
poz. 1223 z   późn. zm.)  

3)   Ustawę z   dnia 15.02.1992 r. o   podatku dochodowym od osób prawnych  
(tj. Dz. U. z   2011 r. Nr 74, poz. 379 z   póź. zm.).  

4)   Plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu, oparty o   kontrakty wynegocjowane  
z oddziałami wojewódzkimi NFZ i   inne przychody z   działalności Zespołu,  
po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.  

§   27.   1.   Zespół może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa  
w tym między innymi z:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej udzielanych w   szczególności na zlecenie:  

a)                 podmiotu tworzącego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych  
przepisów,  

b)                 osób objętych innym ubezpieczeniem niż powszechne ubezpieczenie zdrowotne lub  
innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,  

c)                 instytucji ubezpieczeniowych,  

d)                 zakładów pracy, organizacji społecznych i   innych instytucji,  

e)                 innych zakładów opieki zdrowotnej,  

f)                 osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące  
w ramach ubezpieczenia.  

2)   z wydzielonej działalności gospodarczej,  

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia  
zagranicznego pod warunkiem uzyskania zgody podmiotu tworzącego,  

4)   na realizację zadań i   programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,  

5)   z najmu i   dzierżawy nieruchomości (obiektów, pomieszczeń) oraz ruchomości będących  

we władaniu Zespołu.  

6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   28.   W sprawach nieuregulowanych w   Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

§   29.   Zmiany w   Statucie mogą być wprowadzone w   trybie nadania przez podmiot tworzący.  
 

§   30.   Statut wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia go w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

                                                                                    Dyrektor SP ZOZ  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/212/2012
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

do Statutu SP ZOZ w   Myszkowie  


Załącznik Nr 2  
 

WYKAZ JEDNOSTEK I   KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  

FUNKCJONUJĄCYCH W   RAMACH  PRZEDSIĘBIORSTWA  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W MYSZKOWIE  

I.                 Przedsiębiorstwo: Lecznictwo stacjonarne – Szpital Powiatowy.  

1.   Szpital Powiatowy Myszków ul. Wolności 29  

1.   oddział chorób wewnętrznych I   – 53 łóżka w   tym: 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

2.   oddział chorób wewnętrznych II                  – 17 łóżek w   tym: 1   łóżko intensywnej opieki medycznej  

3.   oddział pediatryczny                                    – 28 łóżek w   tym:1 łóżko intensywnej opieki medycznej  

4.   oddział ginekologiczno – położniczy             – 38 łóżek w   tym: 1   łóżko intensywnej opieki medycznej  

5.   oddział neonatologiczny                               – 16 łóżek i   4 inkubatory,  

6.   oddział chirurgii ogólnej                               – 36 łóżek w   tym: 3   łóżka intensywnej opieki medycznej  

7.   oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej     – 24 łóżka w   tym: 2   łóżka intensywnej opieki medycznej  

8.   oddział rehabilitacji – Myszków ul. Grzybowa 4   – 34 łóżka.  

9.   oddział udarowy                               – 16 łóżek w   tym: 4   łóżka intensywnej opieki medycznej  

10.   oddział neurologiczny                                             – 9   łóżek w   tym: 1   łóżko intensywnej opieki medycznej  

11.   dział anestezjologii  

12.   blok operacyjny  

13.   izba przyjęć  

14.   apteka zakładowa  

15.   centralna sterylizatornia  

2.   Pracownie diagnostyczne zlokalizowane w   Szpitalu Powiatowym  

1.   pracownia USG  

2.   pracownia EKG  

3.   pracownia endoskopii  

4.   laboratorium analityki medycznej  

5.   pracownia bakteriologiczno – serologiczna  

6.   pracownia Holtera  

7.   pracownia przepływów naczyniowych  

8.   pracownia biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej  

9.   pracownia tomografii komputerowej  

10.   bank krwi  

II.   Przedsiębiorstwo: Lecznictwo ambulatoryjne – Przychodnie i   DPD  

1.   Dział Pomocy Doraźnej  Myszków ul. Wolności 29  

1.   Dział Pomocy Doraźnej w   Myszkowie przy ul. Wolności 29  

1.   jeden zespół ratownictwa medycznego podstawowy  

2.   jeden zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny  

3.   zespół transportu sanitarnego  

2.   Dział Pomocy Doraźnej w   Żarkach przy ul. Myszkowskiej 31  

1.   jeden zespół ratownictwa medycznego podstawowy  

3.   Dział Pomocy Doraźnej w   Myszkowie przy ul. Jana Pawła II 11  

1.   dyspozytorzy medyczni  

2.   Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1   Myszków, ul. Strażacka 45  

1.   poradnia ogólna  

2.   poradnia dla dzieci  

3.   poradnia położniczo - ginekologiczna  

4.   poradnia chirurgii ogólnej  

5.   poradnia okulistyczna  

6.   poradnia otorynolaryngologiczna  

7.   poradnia neurologiczna  

8.   poradnia dermatologiczna  

9.   poradnia reumatologiczna  

10.   poradnia rehabilitacyjna  

11.   poradnia diabetologiczna  

12.   poradnia kardiologiczna  

13.   poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  

14.   poradnia wad postawy  

15.   poradnia stomatologiczna  

16.   pracownia USG  

17.   laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań  

18.   gabinet fizjoterapii  

19.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

20.   punkt szczepień  

21.   poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej  

22.   poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej  

23.   pracownia mammografii  

24.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

25.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

26.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

27.   gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

28.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

29.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

30.   gabinet diagnostyczno – zabiegowy ( stomatologiczny )  

2.1                 Filia – Myszków, ul. Wapienna 2  

1.   poradnia ogólna  

3.   Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 2   Myszków, ul. Partyzantów 21  

1.   poradnia ogólna  

2.   poradnia dla dzieci  

3.   poradnia położniczo - ginekologiczna  

4.   poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  

5.   poradnia kardiologiczna  

6.   poradnia diabetologiczna  

7.   poradnia otorynolaryngologiczna  

8.   poradnia neurologiczna  

9.   poradnia rehabilitacyjna  

10.   poradnia okulistyczna  

11    poradnia dermatologiczna  

12.   poradnia chirurgii ogólnej  

13.   poradnia sportowo - lekarska  

14.   laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań  

15.   dział fizjoterapii  

16.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

17.   pracownia EKG  

18.   poradnia gruźlicy i   chorób płuc  

19.   poradnia zdrowia psychicznego  

20.   poradnia terapii i   uzależnień od alkoholu  

21.   poradnia medycyny pracy  

22.   poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej  

23.   poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej  

24.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

25.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

26.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

27.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

28.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

4.   Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w   Koziegłowach, ul. 3   Maja 25  

1.   poradnia ogólna  

2.   poradnia dla dzieci  

3.   poradnia położniczo - ginekologiczna  

4.   poradnia stomatologiczna  

5.   poradnia  neurologiczna  

6.   poradnia chirurgii ogólnej  

7.   poradnia okulistyczna  

8.   laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań  

9.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

10.   poradnia ogólna w   Lgocie Górnej ul. Strażacka 2  

11.   poradnia ogólna w   Cynkowie ul. Strażacka 5  

12.   poradnia ogólna w   Markowicach ul. Św. Floriana 2  

13.   poradnia ogólna w   Gniazdowie  ul. Szkolna 11  

14.   poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej  

15.   poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej  

16.   poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w   Lgocie Górnej ul. Strażacka  

17.   poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej w   Lgocie Górnej ul. Strażacka 2  

18.   poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w   Cynkowieul. Strażacka 5  

19.   poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej w   Cynkowie ul. Strażacka 5  

20.   poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w   Markowicach ul. Św. Floriana 2  

21.   poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej w   Markowicach ul. Św. Floriana 2  

22.   poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w   Gniazdowie ul. Szkolna   11  

23.   poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej w   Gniazdowie ul. Szkolna 11  

24.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

25.   gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

26.   gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

26.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

27.   gabinet diagnostyczno – zabiegowy ( stomatologiczny )  

5.   Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 3   – Myszków, ul. Wolności 29  

1.   poradnia ogólna  

2.   poradnia dla dzieci  

3.   gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

4.   punkt szczepień  

5.   poradnia kardiologiczna  

6.   poradnia urologiczna  

7.   poradnia neurologiczna  

8.   poradnia leczenia bólu  

9.   poradnia profilaktyki chorób piersi  

10.   poradnia medycyny pracy  

11.   poradnia położniczo - ginekologiczna  

12.   poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej  

13.   poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej – rodzinnej  

14.   gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

15.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

6.   Poradnie Przyszpitalne Myszków ul. Wolności 29  

1.   poradnia chirurgii ogólnej  

2.   poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  

3.   ambulatorium chirurgiczne przy Izbie Przyjęć  

4.   poradnia gastroenterologiczna  

5.   poradnia preluksacyjna  

6.   szkoła rodzenia  

7.   poradnia chirurgii dziecięcej  

8.   ambulatorium ogólne – POZ  

9.   gabinet fizjoterapii  

10.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

11.   gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

12.   gabinet diagnostyczno - zabiegowy  

             

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »