| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/623/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 roku, poz. 647), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z dnia 29 maja 2012 roku),

Rada Miejska
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje tereny o powierzchni ok. 5,44 ha, położone w obrębie Aleksandrowice
w granicach według załącznika graficznego nr 1, o którym mowa w §2.

2. Plan obejmuje teren w rejonie ulic: Piastowskiej, Bukowej, Grodzkiej, Konopnickiej, Cieszyńskiej.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000;

2) załącznik nr 1a - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1 : 10000;

3) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych planu:

1) określa się następujące podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych wymagań dla tych elementów:

a) kształtowanie uporządkowanych terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej,

b) rozbudowa systemów komunikacji i sieci infrastruktury technicznej,

c) ochrona i kształtowanie przestrzeni terenów ogólnodostępnej zieleni izolacyjnej;

2) ustalenia dla całego obszaru objętego planem obejmują zapisy w § 4 - 7;

3) ustalenia dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi obejmują zapisy w § 8 - 14;

4) zakres ustaleń planu jest dostosowany do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ograniczenia dotyczące lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem ulic i infrastruktury technicznej, warsztatów obsługi samochodów osobowych o ilości stanowisk nie większej niż jeden oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem lit. b,

b) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności wystąpienia awarii;

2) warunki ochrony akustycznej terenów - zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska, dla terenów oznaczonych symbolem M, U - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe;

3) warunki ochrony przyrody - nakaz uwzględnienia warunków maksymalnej ochrony i utrzymania różnych form istniejącej zieleni, szczególnie starodrzewu;

4) warunki ochrony wód i gleb:

a) nakaz utwardzenia dróg, placów, parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub do istniejących cieków lub ziemi, pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód,

b) nakaz oczyszczenia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w sposób zorganizowany, nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.),

c) nakaz segregacji i gromadzenia odpadów zgodnie z przyjętym na terenie miasta planem gospodarki odpadami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej;

5) warunki dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego:

a) nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) dopuszczenie stosowania do celów grzewczych węgla i jego pochodnych pod warunkiem zainstalowania wysokiej klasy urządzeń spełniających kryteria energetyczno-emisyjne;

6) warunki ochrony krajobrazu kulturowego i estetyki obiektów budowlanych:

a) zakaz stosowania elementów szpecących na elewacjach budynków mieszkalnych, nowych oraz przebudowywanych, w szczególności: okładzin z tworzyw sztucznych typu siding, z blachy falistej i trapezowej, z materiałów nietrwałych (np.: płyty pilśniowe, sklejki itp.),

b) nakaz stosowania kolorystyki ścian i dachów               budynków nawiązującej do naturalnych kolorów materiałów budowlanych,

c) zakaz wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń z betonowych, prefabrykowanych segmentów przęseł,

d) zakaz wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych, murowanych i betonowych, o wysokości większej niż 0,5 m, z wyjątkiem słupów o szerokości do 0,6 m,

e) dopuszczenie realizacji urządzeń reklamowo-informacyjnych jedynie w taki sposób, aby ich lokalizacja i gabaryty nie powodowały nadmiernej ingerencji w krajobraz i nie naruszały ładu przestrzennego, a w szczególności: nakaz podporządkowania gabarytów reklam kompozycji architektonicznej istniejącej w pobliżu zabudowy, nakaz ujednolicenia gabarytów i formy sąsiednich nośników reklamowych, nakaz sytuowania w odległości od jezdni wynikającej z uzgodnienia zarządcy drogi, zakaz sytuowania wielkoformatowych nośników reklamowych, w rejonach skrzyżowań - w pasie drogowym i w odległości 5,0 m od granicy pasa drogowego, dopuszcza się jedynie umieszczanie zbiorczych nośników reklamowych będących elementami Miejskiego Systemu Informacji, zakaz montażu banerów reklamowych i transparentów na ogrodzeniach nieruchomości, nakaz zachowania odległości między reklamami minimum 20 m, zakaz sytuowania w miejscach ekspozycji krajobrazu, w sposób powodujący przesłanianie panoramy gór.

f) dopuszczenie montażu urządzeń reklamowych na elewacjach budynków przy zachowaniu następujących warunków: lokalizacja urządzeń reklamowych w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne występujące na elewacjach budynków, w nawiązaniu do ich formy, zakaz umieszczania tablic informacyjno-reklamowych o zróżnicowanych wielkościach i kolorystyce, wykonanych różnych materiałów, w obrębie bram wejściowych, dopuszczenie w obrębie bram wejściowych montażu zbiorczych nośników reklamowych, o jednakowych wymiarach poszczególnych tabliczek, zakaz umieszczania urządzeń reklamowych powyżej gzymsu pierwszego piętra, zakaz umieszczania banerów reklamowych i transparentów na frontowych elewacjach budynków.

§ 5. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) obowiązuje nakaz uwzględniania linii rozgraniczających oznaczonych na rysunku planu;

2) nakaz zachowania szerokości frontu wydzielanych działek co najmniej 0,1 m i kąta między granicą działki a linią rozgraniczającą drogi publicznej większego niż 0° i mniejszej niż 180°;

3) wielkość wydzielanych działek powinna być większa niż 1,0 m2, z zastrzeżeniem minimalnej powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę nie mniej niż 500 m2;

4) należy zapewnić dostępność komunikacyjną wszystkich działek, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dopuszcza się służebność drogową lub wydzielone ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 5,0 m.

§ 6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) zasady zasilania w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejących i projektowanych w granicach planu i poza terenem objętym planem, stacji transformatorowych 15/0,4 kV, liniami kablowymi lub napowietrznymi niskiego napięcia,

b) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej;

2) zasady zaopatrzenia w gaz:

a) zasilanie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej,

b) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, obiektów i urządzeń gazowych;

3) zasady zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego istniejącego, bądź po jego rozbudowie,

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć,

c) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych;

4) zasady odprowadzenia ścieków:

a) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji ścieków komunalnych, z zachowaniem wymaganych warunków i parametrów odprowadzanych ścieków,

b) do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych a następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków, pod warunkiem podłączenia do kanalizacji ścieków komunalnych po jej wybudowaniu,

c) dopuszczenie odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do indywidualnych oczyszczalni ścieków,

d) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i budowy sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji ściekowej;

5) zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków oraz do gruntu,

b) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i budowy sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej;

6) zasady rozwoju systemów infrastruktury telekomunikacyjnej z zakresu łączności publicznej – dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, urządzeń i obiektów;

7) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej:

a) nakaz lokalizacji parkingów na terenie posesji dla obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, w ilości co najmniej 1,5 stanowiska na 100 m2powierzchni użytkowej usług oraz na jedno mieszkanie,

b) dostępność komunikacyjna działek poprzez bezpośrednie lub pośrednie włączenia do drogi publicznej.

§ 7. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 152_M,U-1, 152_M,U-2, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa, w tym: handlu detalicznego (z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), usługi turystyki i gastronomii, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji, pozostałej indywidualnej działalności usługowej, z uwzględnieniem § 4 pkt 1,

c) zakaz lokalizacji miejsc magazynowania i handlu częściami samochodowymi na otwartej przestrzeni;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności wykorzystania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków: 5 m od linii rozgraniczających ulicy lokalnej i publicznych ciągów pieszo-jezdnych oraz 10 m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych, zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość zabudowy - nie więcej niż 10 m,

c) powierzchnia użytkowa budynków usługowych i części usługowych budynków mieszkalnych nie może przekraczać 600 m2,

d) nakaz stosowania dachów spadzistych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30º- 45º, odstępstwo od tej zasady możliwe w wypadku przebudowy i rozbudowy istniejących budynków oraz budowy budynków usługowych o powierzchni zabudowy powyżej 300 m2,

e) dopuszczenie sytuowania ściany budynku, nie posiadającej otworów okiennych lub drzwiowych, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką lub bezpośrednio w granicy – pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i nasłonecznienia,

f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,90,

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,05,

h) nakaz przeznaczenia co najmniej 30% terenu zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi o przeznaczeniu niezgodnym z ustalonym w pkt 1, z wyjątkiem garaży jedno- i dwu-stanowiskowych oraz obiektów o powierzchni nie większej niż 20 m2, do przechowywania sprzętu ogrodniczego,

b) zakaz dokonywania zmian sposoby użytkowania budynków na cele niezgodne z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1,

c) zakaz użytkowania terenu w sposób niezgodny z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1,

d) zakaz zabudowy budynkami o przeznaczeniu niezgodnym z wymienionym w pkt 1;

4) sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) zakaz zabudowy budynkami tymczasowymi z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy,

b) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 152_ZI-1 do 152_ZI-4 wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny publicznej, ogólnodostępnej zieleni izolacyjnej, urządzonej, tereny dróg wewnętrznych oraz komunikacji pieszej i rowerowej;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) zakaz zabudowy budynkami oraz wykonywania ogrodzeń od strony ulicy,

b) dopuszcza się wykonanie zjazdów do nieruchomości, chodników, dróg rowerowych, parkingów, elementów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem przeznaczenia co najmniej 80% terenu nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne, zakaz zmian sposobu użytkowania terenu na cele niezgodne z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1;              

3) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) zakaz zabudowy budynkami tymczasowymi,

b) dopuszcza się wykonywanie ogrodzeń tymczasowych (do czasu realizacji ustaleń planu) - drewnianych, ażurowych lub z siatki stalowej na słupkach stalowych, bez podmurówki;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 7.

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 152_ ZD-4 wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) fragment terenu rodzinnego ogrodu działkowego,

b) utrzymanie istniejącego zainwestowania, zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - zabudowa na terenie ogrodów działkowych na zasadach wynikających z przepisów odrębnych dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy - zakaz zabudowy budynkami o funkcji sprzecznej z funkcją rodzinnego ogrodu działkowego;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 152_KDG-1, 152_KDG-2 i KDG-3 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) 152_KDG-1 i 152_KDG-2 – ul. Gen W. Andersa - odcinki dojazdowe do tunelu, stanowiące fragmenty drogi klasy głównej,

b) 152_KDG-3 - fragment ul. Cieszyńskiej jako drogi klasy głównej z fragmentem skrzyżowania typu rondo;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura techniczna) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, pkt 6;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) parametry dróg głównych – ul. Gen W. Andersa, ul. Cieszyńskiej:

- prędkość projektowa- Vp = 50 km/godz.

- 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, dopuszcza się jedną jezdnię z 4 pasami ruchu w przypadku uzasadnionym warunkami terenowymi,

- obustronne chodniki,

- pasy zieleni izolacyjnej, zimozielonej od strony terenów zabudowy mieszkalno-usługowej,

b) dwupoziomowe skrzyżowanie z ulic głównych i jednopoziomowe skrzyżowanie z ulicami zbiorczymi;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 152_KDZ-1 i 152_KDZ-2 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) 152_KDZ-1 - odcinek ul. Piastowskiej jako drogi klasy zbiorczej z fragmentem skrzyżowania typu rondo oraz przebiegającą w tunelu ulicą klasy głównej – ul. W. Andersa,

b) 152_KDZ-2 - fragment ul. Cieszyńskiej jako drogi klasy zbiorczej z fragmentem skrzyżowania typu rondo;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura techniczna) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, pkt 6;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) parametry ulic zbiorczych – ul. Piastowskiej, ul. Cieszyńskiej:

- prędkość projektowa- Vp = 50 km/godz.

- 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, dopuszcza się jedną jezdnię z 4 pasami ruchu,

- obustronne chodniki,

- pasy zieleni izolacyjnej, zimozielonej od strony terenów zabudowy mieszkalno-usługowej,

b) dwupoziomowe skrzyżowanie z ulicą główną (ul. W. Andersa) i jednopoziomowe skrzyżowanie ulic zbiorczych z ulicą lokalną (ul. Konopnickiej) oraz ciągami pieszo-jezdnymi (ul. Grodzka i ul. Bohaterów Getta);

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,              

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 152_KDL-1, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu - fragment ul. Konopnickiej klasy drogi lokalnej z fragmentem skrzyżowania typu rondo,

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura,) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, pkt 6;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) prędkość projektowa- Vp = 40 km/godz.

b) 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m (dopuszcza się miejscowe zwężenia),

c) pasy zieleni od strony terenów zabudowy mieszkalno-usługowej,

d) jednopoziomowe skrzyżowanie z ulicami zbiorczymi i dojazdowymi;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 152_KPJ-1 i 152_KPJ-2, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) publiczne ciągi pieszo-jezdne – istniejące ulice publiczne - przebudowa z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających zgodnych z istniejącymi granicami własności i stanem faktycznym, jednak nie mniej niż 5,0 m: 152_KPJ-1 – fragment ul. Bukowej, 152_KPJ-2 – ul. Grodzka, 152_KPJ-3 – fragment ul. Bohaterów Getta;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz projektowania i wykonywania ciągów pieszo-jezdnych w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (powierzchnie utwardzone, zieleń, infrastruktura) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, punkt 6;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nakaz wykonania ciągów pieszo-jezdnych o powierzchniach utwardzonych o szerokości min. 5 m, z obustronnymi lub jednostronnymi pasami zieleni,

b) jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami zbiorczymi (nie dotyczy ul. Bukowej), lokalnymi i dojazdowymi;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/623/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/623/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/623/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Po rozpatrzeniu uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka,

Rada Miejska
postanowiła:

nie uwzględnić uwagi, złożonej przez Panią Joannę Kubala w piśmie z dnia 1.09.2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/623/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »