| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/623/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 roku, poz. 647), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z dnia 29 maja 2012 roku),

Rada Miejska
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje tereny o powierzchni ok. 5,44 ha, położone w obrębie Aleksandrowice
w granicach według załącznika graficznego nr 1, o którym mowa w §2.

2. Plan obejmuje teren w rejonie ulic: Piastowskiej, Bukowej, Grodzkiej, Konopnickiej, Cieszyńskiej.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000;

2) załącznik nr 1a - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1 : 10000;

3) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych planu:

1) określa się następujące podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych wymagań dla tych elementów:

a) kształtowanie uporządkowanych terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej,

b) rozbudowa systemów komunikacji i sieci infrastruktury technicznej,

c) ochrona i kształtowanie przestrzeni terenów ogólnodostępnej zieleni izolacyjnej;

2) ustalenia dla całego obszaru objętego planem obejmują zapisy w § 4 - 7;

3) ustalenia dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi obejmują zapisy w § 8 - 14;

4) zakres ustaleń planu jest dostosowany do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ograniczenia dotyczące lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem ulic i infrastruktury technicznej, warsztatów obsługi samochodów osobowych o ilości stanowisk nie większej niż jeden oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem lit. b,

b) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności wystąpienia awarii;

2) warunki ochrony akustycznej terenów - zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska, dla terenów oznaczonych symbolem M, U - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe;

3) warunki ochrony przyrody - nakaz uwzględnienia warunków maksymalnej ochrony i utrzymania różnych form istniejącej zieleni, szczególnie starodrzewu;

4) warunki ochrony wód i gleb:

a) nakaz utwardzenia dróg, placów, parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub do istniejących cieków lub ziemi, pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód,

b) nakaz oczyszczenia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w sposób zorganizowany, nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.),

c) nakaz segregacji i gromadzenia odpadów zgodnie z przyjętym na terenie miasta planem gospodarki odpadami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej;

5) warunki dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego:

a) nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) dopuszczenie stosowania do celów grzewczych węgla i jego pochodnych pod warunkiem zainstalowania wysokiej klasy urządzeń spełniających kryteria energetyczno-emisyjne;

6) warunki ochrony krajobrazu kulturowego i estetyki obiektów budowlanych:

a) zakaz stosowania elementów szpecących na elewacjach budynków mieszkalnych, nowych oraz przebudowywanych, w szczególności: okładzin z tworzyw sztucznych typu siding, z blachy falistej i trapezowej, z materiałów nietrwałych (np.: płyty pilśniowe, sklejki itp.),

b) nakaz stosowania kolorystyki ścian i dachów               budynków nawiązującej do naturalnych kolorów materiałów budowlanych,

c) zakaz wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń z betonowych, prefabrykowanych segmentów przęseł,

d) zakaz wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych, murowanych i betonowych, o wysokości większej niż 0,5 m, z wyjątkiem słupów o szerokości do 0,6 m,

e) dopuszczenie realizacji urządzeń reklamowo-informacyjnych jedynie w taki sposób, aby ich lokalizacja i gabaryty nie powodowały nadmiernej ingerencji w krajobraz i nie naruszały ładu przestrzennego, a w szczególności: nakaz podporządkowania gabarytów reklam kompozycji architektonicznej istniejącej w pobliżu zabudowy, nakaz ujednolicenia gabarytów i formy sąsiednich nośników reklamowych, nakaz sytuowania w odległości od jezdni wynikającej z uzgodnienia zarządcy drogi, zakaz sytuowania wielkoformatowych nośników reklamowych, w rejonach skrzyżowań - w pasie drogowym i w odległości 5,0 m od granicy pasa drogowego, dopuszcza się jedynie umieszczanie zbiorczych nośników reklamowych będących elementami Miejskiego Systemu Informacji, zakaz montażu banerów reklamowych i transparentów na ogrodzeniach nieruchomości, nakaz zachowania odległości między reklamami minimum 20 m, zakaz sytuowania w miejscach ekspozycji krajobrazu, w sposób powodujący przesłanianie panoramy gór.

f) dopuszczenie montażu urządzeń reklamowych na elewacjach budynków przy zachowaniu następujących warunków: lokalizacja urządzeń reklamowych w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne występujące na elewacjach budynków, w nawiązaniu do ich formy, zakaz umieszczania tablic informacyjno-reklamowych o zróżnicowanych wielkościach i kolorystyce, wykonanych różnych materiałów, w obrębie bram wejściowych, dopuszczenie w obrębie bram wejściowych montażu zbiorczych nośników reklamowych, o jednakowych wymiarach poszczególnych tabliczek, zakaz umieszczania urządzeń reklamowych powyżej gzymsu pierwszego piętra, zakaz umieszczania banerów reklamowych i transparentów na frontowych elewacjach budynków.

§ 5. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) obowiązuje nakaz uwzględniania linii rozgraniczających oznaczonych na rysunku planu;

2) nakaz zachowania szerokości frontu wydzielanych działek co najmniej 0,1 m i kąta między granicą działki a linią rozgraniczającą drogi publicznej większego niż 0° i mniejszej niż 180°;

3) wielkość wydzielanych działek powinna być większa niż 1,0 m2, z zastrzeżeniem minimalnej powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę nie mniej niż 500 m2;

4) należy zapewnić dostępność komunikacyjną wszystkich działek, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dopuszcza się służebność drogową lub wydzielone ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 5,0 m.

§ 6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) zasady zasilania w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejących i projektowanych w granicach planu i poza terenem objętym planem, stacji transformatorowych 15/0,4 kV, liniami kablowymi lub napowietrznymi niskiego napięcia,

b) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej;

2) zasady zaopatrzenia w gaz:

a) zasilanie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej,

b) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, obiektów i urządzeń gazowych;

3) zasady zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego istniejącego, bądź po jego rozbudowie,

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć,

c) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych;

4) zasady odprowadzenia ścieków:

a) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji ścieków komunalnych, z zachowaniem wymaganych warunków i parametrów odprowadzanych ścieków,

b) do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych a następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków, pod warunkiem podłączenia do kanalizacji ścieków komunalnych po jej wybudowaniu,

c) dopuszczenie odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do indywidualnych oczyszczalni ścieków,

d) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i budowy sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji ściekowej;

5) zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków oraz do gruntu,

b) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i budowy sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej;

6) zasady rozwoju systemów infrastruktury telekomunikacyjnej z zakresu łączności publicznej – dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, urządzeń i obiektów;

7) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej:

a) nakaz lokalizacji parkingów na terenie posesji dla obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, w ilości co najmniej 1,5 stanowiska na 100 m2powierzchni użytkowej usług oraz na jedno mieszkanie,

b) dostępność komunikacyjna działek poprzez bezpośrednie lub pośrednie włączenia do drogi publicznej.

§ 7. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 152_M,U-1, 152_M,U-2, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa, w tym: handlu detalicznego (z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), usługi turystyki i gastronomii, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji, pozostałej indywidualnej działalności usługowej, z uwzględnieniem § 4 pkt 1,

c) zakaz lokalizacji miejsc magazynowania i handlu częściami samochodowymi na otwartej przestrzeni;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności wykorzystania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków: 5 m od linii rozgraniczających ulicy lokalnej i publicznych ciągów pieszo-jezdnych oraz 10 m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych, zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość zabudowy - nie więcej niż 10 m,

c) powierzchnia użytkowa budynków usługowych i części usługowych budynków mieszkalnych nie może przekraczać 600 m2,

d) nakaz stosowania dachów spadzistych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30º- 45º, odstępstwo od tej zasady możliwe w wypadku przebudowy i rozbudowy istniejących budynków oraz budowy budynków usługowych o powierzchni zabudowy powyżej 300 m2,

e) dopuszczenie sytuowania ściany budynku, nie posiadającej otworów okiennych lub drzwiowych, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką lub bezpośrednio w granicy – pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i nasłonecznienia,

f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,90,

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,05,

h) nakaz przeznaczenia co najmniej 30% terenu zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi o przeznaczeniu niezgodnym z ustalonym w pkt 1, z wyjątkiem garaży jedno- i dwu-stanowiskowych oraz obiektów o powierzchni nie większej niż 20 m2, do przechowywania sprzętu ogrodniczego,

b) zakaz dokonywania zmian sposoby użytkowania budynków na cele niezgodne z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1,

c) zakaz użytkowania terenu w sposób niezgodny z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1,

d) zakaz zabudowy budynkami o przeznaczeniu niezgodnym z wymienionym w pkt 1;

4) sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) zakaz zabudowy budynkami tymczasowymi z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy,

b) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 152_ZI-1 do 152_ZI-4 wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny publicznej, ogólnodostępnej zieleni izolacyjnej, urządzonej, tereny dróg wewnętrznych oraz komunikacji pieszej i rowerowej;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) zakaz zabudowy budynkami oraz wykonywania ogrodzeń od strony ulicy,

b) dopuszcza się wykonanie zjazdów do nieruchomości, chodników, dróg rowerowych, parkingów, elementów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem przeznaczenia co najmniej 80% terenu nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne, zakaz zmian sposobu użytkowania terenu na cele niezgodne z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1;              

3) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) zakaz zabudowy budynkami tymczasowymi,

b) dopuszcza się wykonywanie ogrodzeń tymczasowych (do czasu realizacji ustaleń planu) - drewnianych, ażurowych lub z siatki stalowej na słupkach stalowych, bez podmurówki;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 7.

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 152_ ZD-4 wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) fragment terenu rodzinnego ogrodu działkowego,

b) utrzymanie istniejącego zainwestowania, zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - zabudowa na terenie ogrodów działkowych na zasadach wynikających z przepisów odrębnych dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy - zakaz zabudowy budynkami o funkcji sprzecznej z funkcją rodzinnego ogrodu działkowego;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 152_KDG-1, 152_KDG-2 i KDG-3 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) 152_KDG-1 i 152_KDG-2 – ul. Gen W. Andersa - odcinki dojazdowe do tunelu, stanowiące fragmenty drogi klasy głównej,

b) 152_KDG-3 - fragment ul. Cieszyńskiej jako drogi klasy głównej z fragmentem skrzyżowania typu rondo;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura techniczna) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, pkt 6;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) parametry dróg głównych – ul. Gen W. Andersa, ul. Cieszyńskiej:

- prędkość projektowa- Vp = 50 km/godz.

- 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, dopuszcza się jedną jezdnię z 4 pasami ruchu w przypadku uzasadnionym warunkami terenowymi,

- obustronne chodniki,

- pasy zieleni izolacyjnej, zimozielonej od strony terenów zabudowy mieszkalno-usługowej,

b) dwupoziomowe skrzyżowanie z ulic głównych i jednopoziomowe skrzyżowanie z ulicami zbiorczymi;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 152_KDZ-1 i 152_KDZ-2 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) 152_KDZ-1 - odcinek ul. Piastowskiej jako drogi klasy zbiorczej z fragmentem skrzyżowania typu rondo oraz przebiegającą w tunelu ulicą klasy głównej – ul. W. Andersa,

b) 152_KDZ-2 - fragment ul. Cieszyńskiej jako drogi klasy zbiorczej z fragmentem skrzyżowania typu rondo;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura techniczna) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, pkt 6;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) parametry ulic zbiorczych – ul. Piastowskiej, ul. Cieszyńskiej:

- prędkość projektowa- Vp = 50 km/godz.

- 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, dopuszcza się jedną jezdnię z 4 pasami ruchu,

- obustronne chodniki,

- pasy zieleni izolacyjnej, zimozielonej od strony terenów zabudowy mieszkalno-usługowej,

b) dwupoziomowe skrzyżowanie z ulicą główną (ul. W. Andersa) i jednopoziomowe skrzyżowanie ulic zbiorczych z ulicą lokalną (ul. Konopnickiej) oraz ciągami pieszo-jezdnymi (ul. Grodzka i ul. Bohaterów Getta);

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,              

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 152_KDL-1, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu - fragment ul. Konopnickiej klasy drogi lokalnej z fragmentem skrzyżowania typu rondo,

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura,) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, pkt 6;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) prędkość projektowa- Vp = 40 km/godz.

b) 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m (dopuszcza się miejscowe zwężenia),

c) pasy zieleni od strony terenów zabudowy mieszkalno-usługowej,

d) jednopoziomowe skrzyżowanie z ulicami zbiorczymi i dojazdowymi;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 152_KPJ-1 i 152_KPJ-2, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) publiczne ciągi pieszo-jezdne – istniejące ulice publiczne - przebudowa z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających zgodnych z istniejącymi granicami własności i stanem faktycznym, jednak nie mniej niż 5,0 m: 152_KPJ-1 – fragment ul. Bukowej, 152_KPJ-2 – ul. Grodzka, 152_KPJ-3 – fragment ul. Bohaterów Getta;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz projektowania i wykonywania ciągów pieszo-jezdnych w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (powierzchnie utwardzone, zieleń, infrastruktura) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, punkt 6;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nakaz wykonania ciągów pieszo-jezdnych o powierzchniach utwardzonych o szerokości min. 5 m, z obustronnymi lub jednostronnymi pasami zieleni,

b) jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami zbiorczymi (nie dotyczy ul. Bukowej), lokalnymi i dojazdowymi;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – 7.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/623/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/623/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/623/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Po rozpatrzeniu uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka,

Rada Miejska
postanowiła:

nie uwzględnić uwagi, złożonej przez Panią Joannę Kubala w piśmie z dnia 1.09.2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/623/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »