| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/221/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/345/2006 Rady Gminy w Brennej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/221/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,

3) odpadach komunalnych suchych - rozumie się przez to szkło, makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

4) odpadach komunalnych mokrych – rozumie się przez to zmieszane inne odpady komunalne,

5) jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź posiadającego wydane przez Wójta Gminy Brenna zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

6) nieruchomość niezamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a także obiektów produkcji, usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele pensjonaty itp. oraz domy letniskowe, w tym budynki mieszkalne, w których nie zamieszkują mieszkańcy,

7) nieruchomość zamieszkała – pozostałe nieruchomości nie wymienione w pkt 6.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

§ 3. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych mokrych, odpadów komunalnych suchych, odpadów zielonych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych suchych, nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania należy umieszczać w odrębnych workach lub przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych mokrych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania frakcji suchej.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać je do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź przekazać jednostce wywozowej.

5. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, przycięte krzewy) należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź przekazać jednostce wywozowej.

6. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowej, bądź dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i przekazywać jednostce wywozowej.

8. Żużel i popiół należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowej.

9. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach nieprzeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierających substancji niebezpiecznych; dopuszcza się również spalanie na wolnym powietrzu, suszu ogrodowego i gałęzi pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone warunki przepisów odrębnych.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy, winni obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce, niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po zakończeniu okresu zimowego.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Uprzątniecie błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bieżącego likwidowania nawisów śnieżnych oraz sopli w szczególności stwarzających zagrożenie dla przechodniów i mienia.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów.

7. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci w terminach wynikających z obowiązujących przepisów sanitarnych.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Zabrania się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, cieków i zbiorników wodnych.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 6. Miejsca biwakowania w przypadku braku urządzonego specjalnie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych, należy wyposażyć w worki do gromadzenia wytworzonych odpadów mokrych i suchych i usuwać przez jednostkę wywozową na podstawie odrębnej umowy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (worki) o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest do utrzymywania urządzeń służących do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery, pojemniki, worki) oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

4. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l – 70 l,

2) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności 110 l – 1100 l,

3) kontenery o pojemności od 2,5 m³ do 10 m³,

4) worki foliowe,

5) inne pojemniki i kontenery.

5. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych mokrych na terenie nieruchomości zamieszkałych gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 5 osób – 120 l,

2) powyżej 5 do 10 osób – 2 x 120 l lub 1 x 240 l,

3) powyżej 10 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l,

4) powyżej 15 osób – 4 x 120 l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb.

6. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:

1) 10 l – na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekarskich, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

2) 25 l – na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt, dla restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

3) 30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

4) 120 l – na każdy dom letniskowy, w tym budynek mieszkalny, w którym nie zamieszkują mieszkańcy niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne.

7. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia mieszkalne i niemieszkalne właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

8. Odpady komunalne mokre należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych workach, pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

9. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3 powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej 2 razy do roku.

10. Na terenie gminy Brenna prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów suchych.

11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych korzystając z przystosowanych do tego celu worków, otrzymanych od firmy przewozowej; stosuje się następujące kolory worków:

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

3) czerwony – z przeznaczeniem na metale,

4) zielony – z przeznaczeniem na szkło,

5) czarny - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,

- worki z wysegregowanymi odpadami wystawione do odbioru przez firmę wywozową powinny być maksymalnie wypełnione.

12. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady suche zbierane są do worka, dostarczonego przez jednostkę wywozową,

2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki dostarczone przez jednostkę wywozową lub specjalnie oznakowane pojemniki.

§ 8. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 1 kilometr od siebie,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w odległości bliskiej wiacie przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3) wielkość koszy ulicznych została określona w § 7 ust. 4 pkt 1 i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.

§ 9. Właściciel nieruchomości zapewnia dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z tych urządzeń, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; przyjmując średnie zużycie wody jako równe 2 m3/osobę/miesiąc. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości osób korzystających z tego urządzenia w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów z częstotliwością wynikającą z pojemności danych urządzeń do zbierania odpadów i wymaganiami sanitarnymi. Odpady:

1) suche zgromadzone w workach lub pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości lub ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela na terenie nieruchomości w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym dostępnym dla Wykonawcy – raz w miesiącu,

2) mokre gromadzone w workach lub pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości lub ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela na terenie nieruchomości w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym dostępnym dla Wykonawcy – dwa razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października i raz w miesiącu w pozostałym okresie,

3) odpady wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, w określony dzień – jeden raz w roku,

4) popiół wystawiony przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych – raz w miesiącu,

5) mokre pochodzące z biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni, praktyk lekarskich, sklepów, punktów usługowych – minimum raz na dwa tygodnie,

6) mokre pochodzące z barów i restauracji – minimum raz w tygodniu.

2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

3. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (w tym chemikalia), należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

4. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach i przedszkolach na terenie gminy Brenna, lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach na terenie gminy Brenna lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać jednostce wywozowej sukcesywnie w czasie prowadzenia prac remontowych i zaraz po ich zakończeniu.

7. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania i wysypywania się odpadów.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów.

9. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnie terenu; pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i dostarczania do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie gminy.

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

§ 12. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.

§ 13. Zwierzęta domowe utrzymywane na terenie nieruchomości muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.

§ 14. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego uprzątnięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń pozostawionych w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.

§ 15. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnić nadzór nad zwierzęciem,

2) nie wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp. - postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników,

3) nie wprowadzać zwierząt na tereny placów zabaw, boisk i piaskownic dla dzieci, miejsc wykorzystywanych zwyczajowo do kąpieli,

4) niezwłocznie usuwać zwierzęta martwe,

5) zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 16. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) psa należy prowadzić na smyczy,

2) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt należy prowadzić w kagańcu.

§ 17. Posiadanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich posesji.

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Brenna.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym zakazy ich utrzymania na określonych obszarach

§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna jako tereny zabudowy wielorodzinnej wprowadza się zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich. Zakaz ten dotyczy także terenów zajętych przez instytucje użyteczności publicznej.

2. Na pozostałych obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

1) utrzymywania zwierząt w odpowiednich pomieszczeniach, wybudowanych lub zaadoptowanych do tego celu i spełniających wymogi zgodnie w właściwymi przepisami,

2) gromadzenia obornika i płynnych odpadów zwierzęcych w miejscach spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach czyli w miejscach utwardzonych i uszczelnionych, oraz w zbiornikach o pojemności umożliwiających ich przechowywanie przez wymagany odrębnymi przepisami okres,

3) ograniczenia uciążliwości takich jak hałas, odór wobec innych osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości,

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Właściciele koni mają obowiązek usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń, dotyczy to przede wszystkim terenów publicznych, w szczególności dróg, chodników, podwórek, parków i innych terenów zielonych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku.

3. Właściciele pozostałych nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »