| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/225/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej zryczałtowaną opłatę będą odbierane odpady komunalne mokre w ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i przyjętego normatywu wynoszącego 60 l wytworzonych odpadów na jednego mieszkańca na okres jednego miesiąca, odpady wielkogabarytowe, popiół oraz odpady komunalne suche w nieograniczonej ilości.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z następującą częstotliwością:

1) odpady suche zgromadzone w workach – raz w miesiącu,

2) odpady mokre zgromadzone w workach – dwa razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października i raz w miesiącu w pozostałym okresie,

3) odpady wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości, w określony dzień – jeden raz w roku,

4) popiół zgromadzony w workach – raz w miesiącu.

3. Odbiór odpadów komunalnych mokrych i suchych zgromadzonych w workach, popiołu oraz odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.

4. Odpady winny być wystawione w ww. miejscach w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7.00.

§ 2. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 7.00 do 13.00.

2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,

5) zużyte opony,

6) odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,

7) odpady zielone,

8) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3. W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane przez jednostkę wywozową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »