| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 70/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 391) , art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz po przeprowadzeniu konsultacji , Rada Gminy Goleszów uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Goleszów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Goleszów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) uprzątania zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

7) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymywania w stanie czystości urządzeń i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych,

2) zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzania nieczystości ciekłych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,

3) selektywnej zbiórki do oznakowanych urządzeń odpadów komunalnych stałych z podziałem na frakcje: papier i tektura, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

4) selektywnej zbiórki innych odpadów, w tym zużytych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, chemikaliów i opakowań po nich, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz przeterminowanych leków,

5) niezwłocznego uprzątania błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego (a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb), w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów,

6) wymiany piasku w piaskownicach ogólnodostępnych przed sezonem letnim.

§ 3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkami:

1) braku uciążliwości dla sąsiedniej nieruchomości,

2) gromadzenia powstałych odpadów w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkami:

1) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości,

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Odpady na terenie gminy gromadzone są w następujących rodzajach pojemników:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 110 do 1100 l,

2) kontenery o pojemności od 2500 do 7000 l,

3) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 l,

4) worki do selektywnej zbiórki odpadów:

a) w kolorze białym – o pojemności 80 l - do zbierania szkła bezbarwnego,

b) w kolorze zielonym – o pojemności 80 l – do zbierania szkła kolorowego,

c) w kolorze żółtym – o pojemności 120 l – do zbierania plastiku oraz opakowań wielomateriałowych,

d) w kolorze niebieskim – o pojemności 120 l – do zbierania makulatury,

e) w kolorze czerwonym – o pojemności 120 l – do zbierania metalu,

f) w kolorze brązowym – o pojemności 120 l – do zbierania odpadów biodegradowalnych,

g) w kolorze czarnym – o pojemności 120 l – do zbierania odpadów zmieszanych,

5) pojemniki na odpady segregowane typu dzwon odpowiednio oznaczone.

§ 6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w znormalizowane urządzenia do zbierania odpadów niesegregowanych oraz w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych lub wielolokalowych ustala się minimalną liczbę i pojemność pojemników do zbierania odpadów zmieszanych, z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących w budynku:

1) do 4 osób – 1 pojemnik od 110 l,

2) od 5 do 8 osób – 2 pojemniki od 110 l ,

3) od 9 do 12 osób – 3 pojemniki od 110 l .

2. Selektywna zbiórka odpadów z podziałem na frakcje, o których mowa w § 2 pkt 3, odbywać się będzie do odpowiednio oznakowanych worków.

§ 8. 1. W przypadku budynków wielolokalowych, w których obowiązki właściciela wykonuje zarządca, ustala się minimalną liczbę i pojemność pojemników do zbierania odpadów zmieszanych, z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących w danym budynku:

1) od 13 do 16 osób - 4 pojemniki od 110 l,

2) od 17 do 35 osób -1 kontener 1100 l,

3) od 36 do 75 osób - 1 kontener 2500 l,

4) powyżej 75 osób - 1 kontener 7000 l.

2. Selektywna zbiórka odpadów z podziałem na frakcje, o których mowa w § 2 pkt 3, odbywać się będzie do odpowiednio oznakowanych kontenerów.

§ 9. W budynkach łączących funkcję mieszkalną z funkcją użytkową określa się następujące zasady:

1) dla części mieszkalnej obowiązują postanowienia § 7 lub § 8,

2) dla części użytkowej właściciele/użytkownicy obowiązani są do przestrzegania zasad określonych w § 2, zawierając stosowną umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie,

3) zawarcie i realizacja umowy, o której mowa w punkcie 2, podlegać będzie kontroli ze strony uprawnionych pracowników Urzędu Gminy.

§ 10. 1. Na drogach publicznych, chodnikach, skwerach, placach zabaw i innych miejscach użyteczności publicznej, odpady komunalne gromadzone są w koszach ulicznych o pojemności określonej w § 5 pkt 3, ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez użytkowników tych miejsc.

2. Na terenie organizowania imprez okolicznościowych, organizator biorąc pod uwagę potencjalną ilość uczestników, zapewnia:

1) dostateczną ilość pojemników do zbiórki odpadów,

2) zachowanie czystości do momentu przekazania odpadów przedsiębiorcy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. Właściciele nieruchomości zamieszkałych okresowo zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w § 9 pkt 2. Realizacja tych zasad podlegać będzie kontroli ze strony uprawnionych pracowników Urzędu Gminy.

§ 12. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych odbywać się będzie dwa razy w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu podanym przez podmiot odbierający odpady.

§ 13. Odbiór odpadów podlegających selektywnej zbiórce, o których mowa w § 2 pkt 3, odbywać się będzie raz w miesiącu - zgodnie z harmonogramem podmiotu odbierającego odpady.

§ 14. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

1) wystawienie przed posesję pojemników z odpadami, w dniu odbioru przed godziną 7.00,

2) w przypadku niemożliwego lub utrudnionego dojazdu do nieruchomości, ustalenie z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy miejsca odbioru odpadów.

§ 15. Opróżnianie koszy ulicznych odbywać się będzie raz w tygodniu.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania przydomowych zbiorników z nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie ich przed przepełnieniem, nie rzadziej niż raz na kwartał, z zachowaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego należy zlecać przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

3. Rachunki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy przechowywać przez okres dwóch lat.

§ 17. Gmina, raz w roku, zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - według ustalonego harmonogramu.

§ 18. 1. Odpady, o których mowa w § 17 oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po nich, mieszkańcy są zobowiązani dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Do punktu, określonego w ust. 1, można przekazywać selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 2 pkt 3 regulaminu.

3. Miejsce punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakres świadczenia usług przez ten punkt zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

§ 19. Przeterminowane leki należy oddawać do punktów ich zbierania, prowadzonych w aptekach i punktach aptecznych, których wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

§ 20. Zabrania się:

1) wykorzystywania koszy ulicznych, przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do składowania i gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności,

2) wykorzystywania koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych w indywidualnych gospodarstwach domowych,

3) gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 21. 1. Właściciele psów oraz innych zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swych zwierząt.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnienie dozoru nad tymi zwierzętami,

2) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych,

3) w miejscach publicznych wyprowadzanie psów na smyczy, a w odniesieniu do psów agresywnych oraz do ras uznanych za niebezpieczne z założonym kagańcem.

3. Zabrania się:

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak schroniska, lecznice, tereny wystaw psów rasowych.

4. Postanowienia określone w ust.2 pkt.2 i ust.3 pkt 2 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

5. Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkami:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,

2) niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności związanych z zapachem i hałasem,

3) zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta,

4) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na obszarach:

1) zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowanych obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno – spożywczych.

§ 24. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w terminie od dnia 1 do dnia 31 października.

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 25. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów biodegradowalnych w obrębie swej nieruchomości.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 27. Traci moc uchwała Nr XLIV/375/06 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Goleszów.

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, z wyjątkiem § 5 pkt.4a, e i f, §6 -9, § 12-14, § 16-18, §26, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »