| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/390/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Kultury" w Knurowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miasta Knurów uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Kultury" w Knurowie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Tracą moc :

1) Statut "Centrum Kultury" w Knurowie nadany uchwałą nr XXVII/242/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie "utworzenia instytucji kultury pod nazwą "CENTRUM KULTURY" w Knurowie

2) uchwała Nr X/145/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/242/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie "utworzenia instytucji kultury pod nazwą "CENTRUM KULTURY" w Knurowie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr XXV/390/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 listopada 2012 r.

Statut Centrum Kultury w Knurowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Knurów działającą w oparciu o przepisy :

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 207, poz. 1230, ze zm.),

2) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.),

4) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych,

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Centrum Kultury w Knurowie jest Gmina Knurów.

2. Centrum Kultury w Knurowie jest samorządową instytucją Kultury, która działa pod nazwą: „Centrum Kultury w Knurowie”.

3. Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Knurów pod numerem 1/2000 i posiada osobowość prawną.

4. Centrum Kultury w Knurowie używa skrótu „Centrum Kultury”.

§ 3. 1. Siedziba Centrum Kultury w Knurowie mieści się w Knurowie, ul. Niepodległości 26.

2. Terenem działania samorządowej instytucji kultury jest Gmina Knurów.

3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Centrum Kultury może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Centrum Kultury sprawuje Prezydent Miasta Knurów.

§ 5. 1. Centrum Kultury w Knurowie używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer NIP, numer Regon, nr telefonu i faksu, adres e- mailowy, adres witryny internetowej.

2. Miejska Biblioteka Publiczna jako dział organizacyjny instytucji używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis „Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna”.

Rozdział 2.
Cele i zakres działalności

§ 6. 1. Podstawowym celem Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestniczenia w kulturze i współtworzenie jej wartości.

2. Centrum Kultury w Knurowie prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju upowszechniania kultury i sztuki, poprzez wychowanie i edukację w kraju i zagranicą.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy :

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2) wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną,

3) upowszechnianie wiedzy o sztuce,

4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

5) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej, oraz tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego i amatorskiej działalności artystycznej,

6) organizowanie działalności kulturalnej w zespołach, kołach, klubach zainteresowań,

7) organizacja cyklicznych zajęć kulturalnych i artystycznych,

8) organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, przeglądów, festiwali, turniejów, biesiad, konkursów, festynów, spotkań literackich, prelekcji, seansów filmowych, spektakli teatralnych itp.

9) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury,

10) współpraca w zakresie działalności kulturalnej z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi,

11) promowanie Gminy Knurów poprzez udział w imprezach kulturalnych w kraju i zagranicą,

12) organizowanie, i współorganizowanie imprez kulturalnych, szkoleń i kursów,

13) prowadzenie bibliotek, gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona księgozbioru oraz materiałów bibliotecznych,

14) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

15) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

16) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

17) doskonalenie metod i technik pracy bibliotecznej,

18) prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i kolportażowej,

19) prowadzenie sprzedaży książek i prasy,

20) prowadzenie kina,

21) prowadzenie studia nagrań.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Dyrektor Centrum Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Knurów, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 9. 1. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności :

1) opracowanie planu działalności merytorycznej instytucji,

2) przygotowanie planu finansowego,

3) przygotowanie rocznego/półrocznego sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w trybie i terminach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych,

4) nadzór nad mieniem Centrum Kultury,

5) nadzór nad całością gospodarki finansowej,

6) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

2. Dyrektor Centrum Kultury wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

3. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 10. 1. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Centrum Kultury, określając zakres pełnomocnictwa.

2. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji Kultury.

§ 11. 1. W strukturze Centrum Kultury przewiduje się dwa stanowiska Zastępcy Dyrektora.

2. Dyrektor Centrum Kultury nawiązuje stosunek pracy z Zastępcami Dyrektora oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

3. Zastępca Dyrektora wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia i nagród, a także wykonuje inne obowiązki określone w regulaminie organizacyjnym.

§ 12. 1. W Centrum Kultury może działać Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora w sprawach związanych z działalnością statutową instytucji.

2. Radę Programową powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. Zasady i tryb działania Rady Programowej określa uchwalony przez nią regulamin.

4. Rada Programowa Centrum Kultury działa w zakresie uchwalonego przez nią regulaminu.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Centrum Kultury prowadzi samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

3. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Knurów.

4. Przychodami Centrum Kultury są :

1) przychody z prowadzonej odpłatnej działalności,

2) przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych instytucji,

4) dotacje celowe i podmiotowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

5) dotacja podmiotowa organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

6) dotacja celowa organizatora na finansowanie lub dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji,

7) dotacja celowa organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,

8) darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

9) przychody z innych źródeł.

§ 14. 1. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności, a w szczególności :

1) organizowanie i współorganizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenie innych podmiotów gospodarczych,

2) obsługa techniczna imprez, wypożyczaniu sprzętu technicznego, nagłaśniającego,

3) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów artystyczno-edukacyjnych,

4) działalność wydawnicza, oraz sprzedaż wydawnictw instytucji,

5) działalność promocyjna, reklamowa,

6) działalność w zakresie usług kserograficznych i poligraficznych,

7) działalność małej gastronomii.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »