| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/390/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Kultury" w Knurowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miasta Knurów uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Kultury" w Knurowie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Tracą moc :

1) Statut "Centrum Kultury" w Knurowie nadany uchwałą nr XXVII/242/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie "utworzenia instytucji kultury pod nazwą "CENTRUM KULTURY" w Knurowie

2) uchwała Nr X/145/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/242/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie "utworzenia instytucji kultury pod nazwą "CENTRUM KULTURY" w Knurowie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr XXV/390/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 listopada 2012 r.

Statut Centrum Kultury w Knurowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Knurów działającą w oparciu o przepisy :

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 207, poz. 1230, ze zm.),

2) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.),

4) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych,

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Centrum Kultury w Knurowie jest Gmina Knurów.

2. Centrum Kultury w Knurowie jest samorządową instytucją Kultury, która działa pod nazwą: „Centrum Kultury w Knurowie”.

3. Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Knurów pod numerem 1/2000 i posiada osobowość prawną.

4. Centrum Kultury w Knurowie używa skrótu „Centrum Kultury”.

§ 3. 1. Siedziba Centrum Kultury w Knurowie mieści się w Knurowie, ul. Niepodległości 26.

2. Terenem działania samorządowej instytucji kultury jest Gmina Knurów.

3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Centrum Kultury może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Centrum Kultury sprawuje Prezydent Miasta Knurów.

§ 5. 1. Centrum Kultury w Knurowie używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer NIP, numer Regon, nr telefonu i faksu, adres e- mailowy, adres witryny internetowej.

2. Miejska Biblioteka Publiczna jako dział organizacyjny instytucji używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis „Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna”.

Rozdział 2.
Cele i zakres działalności

§ 6. 1. Podstawowym celem Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestniczenia w kulturze i współtworzenie jej wartości.

2. Centrum Kultury w Knurowie prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju upowszechniania kultury i sztuki, poprzez wychowanie i edukację w kraju i zagranicą.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy :

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2) wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną,

3) upowszechnianie wiedzy o sztuce,

4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

5) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej, oraz tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego i amatorskiej działalności artystycznej,

6) organizowanie działalności kulturalnej w zespołach, kołach, klubach zainteresowań,

7) organizacja cyklicznych zajęć kulturalnych i artystycznych,

8) organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, przeglądów, festiwali, turniejów, biesiad, konkursów, festynów, spotkań literackich, prelekcji, seansów filmowych, spektakli teatralnych itp.

9) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury,

10) współpraca w zakresie działalności kulturalnej z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi,

11) promowanie Gminy Knurów poprzez udział w imprezach kulturalnych w kraju i zagranicą,

12) organizowanie, i współorganizowanie imprez kulturalnych, szkoleń i kursów,

13) prowadzenie bibliotek, gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona księgozbioru oraz materiałów bibliotecznych,

14) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

15) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

16) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

17) doskonalenie metod i technik pracy bibliotecznej,

18) prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i kolportażowej,

19) prowadzenie sprzedaży książek i prasy,

20) prowadzenie kina,

21) prowadzenie studia nagrań.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Dyrektor Centrum Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Knurów, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 9. 1. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności :

1) opracowanie planu działalności merytorycznej instytucji,

2) przygotowanie planu finansowego,

3) przygotowanie rocznego/półrocznego sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w trybie i terminach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych,

4) nadzór nad mieniem Centrum Kultury,

5) nadzór nad całością gospodarki finansowej,

6) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

2. Dyrektor Centrum Kultury wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

3. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 10. 1. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Centrum Kultury, określając zakres pełnomocnictwa.

2. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji Kultury.

§ 11. 1. W strukturze Centrum Kultury przewiduje się dwa stanowiska Zastępcy Dyrektora.

2. Dyrektor Centrum Kultury nawiązuje stosunek pracy z Zastępcami Dyrektora oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

3. Zastępca Dyrektora wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia i nagród, a także wykonuje inne obowiązki określone w regulaminie organizacyjnym.

§ 12. 1. W Centrum Kultury może działać Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora w sprawach związanych z działalnością statutową instytucji.

2. Radę Programową powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. Zasady i tryb działania Rady Programowej określa uchwalony przez nią regulamin.

4. Rada Programowa Centrum Kultury działa w zakresie uchwalonego przez nią regulaminu.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Centrum Kultury prowadzi samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

3. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Knurów.

4. Przychodami Centrum Kultury są :

1) przychody z prowadzonej odpłatnej działalności,

2) przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych instytucji,

4) dotacje celowe i podmiotowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

5) dotacja podmiotowa organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

6) dotacja celowa organizatora na finansowanie lub dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji,

7) dotacja celowa organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,

8) darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

9) przychody z innych źródeł.

§ 14. 1. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności, a w szczególności :

1) organizowanie i współorganizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenie innych podmiotów gospodarczych,

2) obsługa techniczna imprez, wypożyczaniu sprzętu technicznego, nagłaśniającego,

3) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów artystyczno-edukacyjnych,

4) działalność wydawnicza, oraz sprzedaż wydawnictw instytucji,

5) działalność promocyjna, reklamowa,

6) działalność w zakresie usług kserograficznych i poligraficznych,

7) działalność małej gastronomii.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »