| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/266/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Łaziskach Górnych Uchwala:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska Górne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda, wytworzona przez nich na terenie Gminy Łaziska Górne ilość odpadów komunalnych, zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

§ 3.

1. Odbieranie odpadów komunalnych prowadzone będzie z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska Górne.

2. Na indywidualny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

§ 4.

1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące odpady: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadów komunalnych, opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, leki, odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych wymienione w grupie 20, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września z 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza obowiązującym harmonogramem odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/266/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 Rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego ma obowiązek określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności zobowiązana jest określić ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała zawiera informacje dotyczące ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla wyszczególnionych frakcji odpadów, jak również częstotliwość ich odbierania.

Frakcje odpadów, których nie wymieniono w uchwale, właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się, w sposób określony zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska Górne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »