| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm), oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zryczałtowaną opłatę będą odbierane odpady komunalne zmieszane oraz odpady komunalne segregowane w nieograniczonej ilości.

2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone nie rzadziej niż:

a) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie,

b) z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz w tygodniu,

c) z obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 1 raz w miesiącu,

d) z ogródków działkowych - 1 raz w miesiącu w okresie od 1 marca do 31 października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,

e) z koszy ulicznych - w ścisłym centrum 1 raz w tygodniu,

f) z cmentarzy - co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych, powinno odbywać się nie rzadziej niż:

a) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka,

b) z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na 2 tygodnie,

c) z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu,

d) z ogródków działkowych i z cmentarzy - 1 raz na dwa miesiące.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory odbierane będą przez jednostkę odbierającą  co najmniej 2 razy w roku.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w gospodarstwach domowych za wyjątkiem odpadów powstałych podczas robót wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę odbierane będą przez jednostkę wywozową co najmniej 1 raz w roku.

6. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru do godz. 7.00.

§ 2. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi dla mieszkańców. Informacja o jego godzinach pracy zostanie podana mieszkańcom do publicznej wiadomości.

2. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,

e) zużyte opony,

f) odpady segregowane z selektywnej zbiórki odpadów,

g) odpady zielone,

h) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe (za wyjątkiem odpadów powstałych podczas robót wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »