| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 310/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 239 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.   Dochody budżetu miasta w   wysokości 237.267.312 zł.  

w tym:  

1.   dochody bieżące 228.483.029 zł.  

2.   dochody majątkowe 8.784.283 zł.  

zgodnie z   tabelą nr 1.  

§   2.   Wydatki budżetu miasta w   wysokości 239.380.697 zł.  

w tym:  

1.   wydatki bieżące 229.996.414 zł.  

2.   wydatki majątkowe 9.384.283 zł.  

zgodnie z   tabelą nr 2.  

§   3.   Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w   kwocie 2.113.385 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

§   4.   Ustalić przychody budżetu miasta w   wysokości 33.051.965 zł, rozchody w   wysokości 30.938.580 zł, zgodnie z   tabelą nr 3.  

§   5.   Ustalić limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek:  

1.   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.700.000 zł.,  

2.   w wysokości 30.900.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów  

§   6.   Utworzyć rezerwy  

1.   ogólną w   wysokości 901.753zł.  

2.   celowe w   wysokości 3.487.396zł.  

w tym:  

1)   na zarządzanie kryzysowe 622.175 zł.,  

2)   na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w   trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000.000 zł.,  

3)   na niezbędne remonty placówek oświatowych 300.000 zł.,  

4)   na wydatki i   zakupy inwestycyjne 565.221 zł.,  

§   7.   1.   Ustalić dochody w   wysokości 1.360.000 zł. z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2.   Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 1.340.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 20.000 zł.  

§   8.   Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w   załączniku nr 1.  

§   9.   Ustalić plan dochodów i   wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w   załączniku nr 2   .  

§   10.   Ustalić dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w   załączniku nr 3.  

§   11.   Upoważnić Prezydenta Miasta do  

1.   zaciągania kredytów i   pożyczek, o   których mowa w   § 5,  

2.   dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,  

3.   lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

4.   zaciągania zobowiązań z   tytułu umów (poza ujętymi w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w   zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 30.000.000 zł.  

5.   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w   planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.  

6.   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów (poza ujętymi w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w   zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków na okres do lat czterech.  

§   12.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

1 - Tabela Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

2 - Tabela Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

3 - Tabela Nr 2a-1  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

4 -Tabela Nr 2b  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

5 - Tabela Nr 3  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

6 - Zalacznik Nr 1-2  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

7 - Zalacznik Nr 2-1  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

8 - Zalacznik Nr 3-1-2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »