| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 310/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 239 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.   Dochody budżetu miasta w   wysokości 237.267.312 zł.  

w tym:  

1.   dochody bieżące 228.483.029 zł.  

2.   dochody majątkowe 8.784.283 zł.  

zgodnie z   tabelą nr 1.  

§   2.   Wydatki budżetu miasta w   wysokości 239.380.697 zł.  

w tym:  

1.   wydatki bieżące 229.996.414 zł.  

2.   wydatki majątkowe 9.384.283 zł.  

zgodnie z   tabelą nr 2.  

§   3.   Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w   kwocie 2.113.385 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

§   4.   Ustalić przychody budżetu miasta w   wysokości 33.051.965 zł, rozchody w   wysokości 30.938.580 zł, zgodnie z   tabelą nr 3.  

§   5.   Ustalić limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek:  

1.   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.700.000 zł.,  

2.   w wysokości 30.900.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów  

§   6.   Utworzyć rezerwy  

1.   ogólną w   wysokości 901.753zł.  

2.   celowe w   wysokości 3.487.396zł.  

w tym:  

1)   na zarządzanie kryzysowe 622.175 zł.,  

2)   na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w   trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000.000 zł.,  

3)   na niezbędne remonty placówek oświatowych 300.000 zł.,  

4)   na wydatki i   zakupy inwestycyjne 565.221 zł.,  

§   7.   1.   Ustalić dochody w   wysokości 1.360.000 zł. z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2.   Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 1.340.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 20.000 zł.  

§   8.   Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w   załączniku nr 1.  

§   9.   Ustalić plan dochodów i   wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w   załączniku nr 2   .  

§   10.   Ustalić dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w   załączniku nr 3.  

§   11.   Upoważnić Prezydenta Miasta do  

1.   zaciągania kredytów i   pożyczek, o   których mowa w   § 5,  

2.   dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,  

3.   lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

4.   zaciągania zobowiązań z   tytułu umów (poza ujętymi w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w   zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 30.000.000 zł.  

5.   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w   planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.  

6.   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów (poza ujętymi w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w   zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków na okres do lat czterech.  

§   12.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

1 - Tabela Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

2 - Tabela Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

3 - Tabela Nr 2a-1  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

4 -Tabela Nr 2b  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

5 - Tabela Nr 3  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

6 - Zalacznik Nr 1-2  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

7 - Zalacznik Nr 2-1  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 310/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

8 - Zalacznik Nr 3-1-2  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »