| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, która stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. nieruchomości zamieszkałych oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy składa się odrębne deklaracje, o   których mowa w   ust. 1   i 2.  

4.   Do deklaracji właściciele nieruchomości obowiązani są dostarczyć:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - dokument potwierdzający zamieszkanie poza granicami miasta Świętochłowice lub w   innym niż miejsce zameldowania, lokalu na terenie miasta Świętochłowice lub oświadczenie o   zamieszkiwaniu poza granicami miasta Świętochłowice lub w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie miasta Świętochłowice;  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - dokument potwierdzający ewentualne zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.  

5.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest, na żądanie Prezydenta Miasta, przedstawić dokumenty potwierdzające dane zawarte w   deklaracji:  

1)   umowę najmu;  

2)   umowę dzierżawy;  

3)   rachunek za wodę z   okresu ostatnich 6   miesięcy. Jeśli określona nieruchomość mieści się w   zabudowie wielorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o   średnim półrocznym zużyciu wody.  

§   2.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Miejskim Miasta Świętochłowice w   terminie:  

1)   dla pierwszej deklaracji do 31 marca 2013 r.;  

2)   14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;  

3)   14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w   złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/306/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/306/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/306/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI, WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW, WSPÓŁPOSIADACZY  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »