| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/350/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

1. Ustalić dochody budżetu na rok 2013 jak w tabeli A - w łącznej kwocie 43.424.210,00 PLN, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 35.108.747,00 PLN,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.315.463,00 PLN,

2. Ustalić wydatki budżetu na rok 2013 jak w tabeli B - w łącznej kwocie 44.014.202 ,00 PLN, w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 32.850.402,00 PLN,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.163.800,00 PLN,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych 26.563.729,01 PLN, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.672.444,00 PLN,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.891.285,01 PLN,

2) dotacje na zadania bieżące 2.105.480,00 PLN,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.443.940,00 PLN,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 497.252,99 PLN,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 PLN

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 240.000,00 PLN.

§ 2.

1. Ustalić, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 589.992,00 PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 0 PLN,

2) kredytów w kwocie: 0 PLN,

3) pożyczek w kwocie: 589.992,00 PLN,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN.

2. Ustalić łączną kwotę przychodów w wysokości 3.970.000,00 PLN, pochodzących z następujących źródeł:

1) pożyczek w kwocie: 1.150.000,00 PLN,

2) kredytów w kwocie: 1.320.000,00 PLN,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.500.000,00 PLN,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

6) wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN

3. Ustalić łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.380.008,00 PLN , dotyczących następujących grup zobowiązań:

1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 490.008,00 PLN,

2) spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie: 2.890.000,00 PLN,

4. Ustalić, że zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela C.

§ 3.

1. Utworzyć rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 PLN.

2. Utworzyć rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości 260.000,00 PLN, obejmujące:

1) rezerwę w wysokości 75.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia),

2) rezerwę w wysokości 70.000,00 PLN na wydatki ponoszone na odśnieżanie dróg gminnych,

3) rezerwę w wysokości 85.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) rezerwę w wysokości 30.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

1. Wyodrębnić z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą D;

2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą E;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelą F;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelą G;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą H;

6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z tabelą I;

7) wydatki majątkowe - zgodnie z tabelą J;

8) dochody i wydatki związane z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z tabelą K.

2. Przyjąć załączniki do uchwały budżetowej:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

3. Ustalić, że w związku z brakiem samorządowych zakładów budżetowych nie sporządza się załącznika do uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 5.

Ustalić, że w budżecie nie wyodrębniono wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

§ 6.

Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: 2.000.000 PLN;

2) pozostałych kredytów i pożyczek: 2.470.000,00 PLN , w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 1.880.008,00 PLN,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 589.992,00 PLN.

§ 7.

Upoważnić Burmistrza Miasta Wisła do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu zgodnie z przyznanym limitem;

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w ramach działu.

§ 8.

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Miasto Wisła jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu miasta dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta Wisła : według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

3. Ustalić termin przekazywania dochodów budżetowych własnych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący Miasta Wisła: do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

4. Ustalić terminy przekazywania dotacji dla instytucji kultury do 25 dnia każdego miesiąca.

5. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta Wisła roku bieżącego.

6. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetu Miasta Wisła w tym roku budżetowym.

§ 9.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/350/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabele Uchwały Budżetowej na rok 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/350/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załączniki do Uchwały Budżetowej na rok 2013

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »