| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391), a także zgodnie z uchwałą nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zabrze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz każda ilość odpadów selektywnie zbieranych tj. papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

3. Minimalna pojemność pojemników przypadająca na daną nieruchomość powinna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, odbierze wyłącznie te odpady, które będą umieszczone w pojemnikach i workach spełniających wymogi zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz na dwa tygodnie;

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, dwa razy w tygodniu;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz na dwa tygodnie.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz w miesiącu;

2)               z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w tygodniu;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne biodegradowalne, w tym zielone odbierane będą:

1)               w zabudowie jednorodzinnej, co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

2)               w zabudowie wielorodzinnej, co najmniej jeden raz w tygodniu;

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, co najmniej jeden raz w tygodniu.

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą:

1)               z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, cztery razy w roku;

2)               z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w miesiącu.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy odbierane będą:

1) z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, dwa razy w roku;

2) z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, cztery razy w roku.

6. Na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie:

1)               z terenów zabudowy wielorodzinnej;

2)               z obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

§ 4. 1. W punktach selektywnego zbierania oraz punktach zorganizowanych przez inne podmioty, bezpłatnie będą odbierane następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

1) odpady selektywnie zbierane wymienione w § 3 ust. 2 i 3;

2) przeterminowane leki i chemikalia;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe;

7) zużyte opony;

8) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

3. Harmonogram pracy stałych i/lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów zostanie podany na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »