| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 2012/2013

§   1.   Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w   sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w   roku szkolnym 2012/2013 dla   43   uczniów zamieszkałych na terenie miast: Świętochłowic, Katowic, Bytomia, Chorzowa,Tychy -wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, w   Chorzowie w   wymiarze 18/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w   Szkole Podstawowej Nr 1   przy ul. Dąbrowskiego 41. Lekcje religii realizowane są w   punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Dąbrowskiego 22.  

§   2.   1.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   którym mowa w   §1, a   które ponosi Miasto Chorzów obejmują:  

§   4010.   Wynagrodzenie osobowe pracowników  

§   4040.   Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

§   4110.   Składki na ubezpieczenia społeczne  

§   4120.   Składki na Fundusz Pracy  

§   4440.   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

2.   Miasto   Świętochłowice   ponosi koszty zatrudnienia określone w   ust.1 proporcjonalne dla  
4 uczniów z   terenu Świętochłowic tj. 0,07części z   18/18 etatu.  

§   3.   1.   Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela o   których mowa §2 wynoszą   281,19 zł   w 2012, oraz   281,19   zł w   2013 roku.   Kalkulację planowanych kosztów poniesionych przez Miasto Chorzów z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

2.   Miasto   Świętochłowice   zobowiązuje się przekazać Miastu Chorzów dotację celową na realizację zadania określonego w   §1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów tj.   1124,76 zł   za okres od  
1 września 2012 do 31 grudnia 2012r oraz 2249,72 zł od 1   stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r  

3.   Miasto   Świętochłowice   zobowiązuje się przekazywać Miastu dotację celową na realizację zadania określonego w   §1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w   roku szkolnym 2012/2013 w   przeliczeniu na część 18/18  etatu tj   . 281,19 zł   miesięcznie w   roku 2012 roku oraz   281,19   zł miesięcznie w   2013 roku.  

4.   Miasto   Świętochłowice   zobowiązuje się przekazać miesięcznie kwotę dotacji o   której mowa w   ust.2 na rachunek Miasta Chorzowa tj.   ING BANK ŚLĄSKI S.A Oddział w   Chorzowie   Nr 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557   do  dnia   15 go każdego miesiąca   z tym, że dotacje za okres od 1   września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku  Miasto Świętochłowice zobowiązuje się przekazać Miasto Chorzów nie później niż do 30 grudnia 2012 r.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 4   zostaną naliczone odsetki ustawowe  za każdy dzień zwłoki.  

§   4.   1.Kwoty wymienione w   §3 w   ust. 1   i ust.2 są planowanymi kosztami zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w   międzyszkolnym punkcie katechetycznym w   Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22  

2.   Termin końcowego rozliczenia zadania, o   którym mowa w   § 1   strony ustalają na dzień  
nie później niż do  30 listopada 2012 roku.  

3.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   ust 2   będzie: a   wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Chorzów od Miasta Świętochłowice, to Miasto Świętochłowice zobowiązuje sie do zapłaty należnej kwoty dotacji  
w terminie 20 dni od daty otrzymania rozliczenia, a   w przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Świętochłowice zobowiązuje sie zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. b.nizsza od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Chorzów od Miasta Świętochłowice, to Miasto Chorzów zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie 20 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Świętochłowice a   w przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miastozobowiązuje sie zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

§   5.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w   roku szkolnym 2012/2013 w   międzyszkolnym punkcie katechetycznym w   Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22 tj. za okres od 1września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 r.  

§   6.   W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia   27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (DZ.U. z   2009 nr 157,poz.1240 z   póz. z   m.)  oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   7.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w   formie pisemnej.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.  

§   9.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  
ze stron.  

 

 

MIASTO CHORZÓW  


 


Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów  


mgr   Wiesław   Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Edukacji  


mgr   Sylwia   Lukoszek

MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE  


 


Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta  


Aleksandra   Skowronek


Naczelnik Wydziału Edukacji  


Roman   Penkała

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr 1/2012  
Prezydenta Miasta Chorzów  
z dnia 27 grudnia 2012 r.  

Załącznik do Porozumienia  zawartego pomiędzy Miastem Świetochłowice a   Miastem Chorzów w   sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego  nauczaniem religii Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w   Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22 w   roku 2012  

Załącznik do Porozumienia  zawartego pomiędzy Miastem Świetochłowice a   Miastem Chorzów w   sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego  nauczaniem religii Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w   Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22 w   roku  szkolnym 2012/2013  

1.   Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego  

Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia religii w   roku szkolnym 2012/2013  

Część wymiaru etatu przypadająca na jednostkę  

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadających na jednostkę w   2012 r.  

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na JST w   okresie IX-XII 2012 r.  

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadająca na poszczególne na jednostki w   roku szkolnym 2012/2013  

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na jednostkę w   okresie I-VIII 2013  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Świętochłowice  

3  

0,07  

281,19  

1124,76  

281,19  

2249,72  

Katowice  

3  

0,07  

281,19  

1124,76  

281,19  

2249,52  

Bytom  

1  

0,02  

80,34  

321,36  

80,34  

642,72  

Tychy  

1  

0,02  

80,34  

321,36  

80,34  

642,72  

Chorzów  

35  

0,81  

3253,82  

13015,28  

3253,82  

26030,56  

Ogółem  

43  

0,99  

3976,88  

15907,52  

3976,88  

31815,04  

Nauczyciel religii   :   ksiądz Bogusław Cichy zatrudniony w   Szkole Podstawowej nr 1w Chorzowie w   wymiarze 18/18 etatu.  

2.   Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia w   roku szkolnym 2012/2013 wyliczone dla poszczególnych jednostek samorzadu terytorialnego.  

 

§4010  

2964,64  

§4040  

230,18  

§4110  

509,62  

§4120  

72,63  

§4440  

239,99  

Ogółem  

4017,06  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »