| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Świerklany

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95; z 2011 r. Nr 117, poz. 676) ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2011 roku Nr 28 poz. 533), zmieniony:

1. Uchwałą Nr 56/VIII/11 Rady Gminy Świerklany z dnia z dnia 24 sierpnia 2011 rok w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z 2011 roku Nr 246 poz. 4121);

2. Uchwałą Nr 83/XII/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Śląskiego z 2012 roku  poz. 925)

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2012
Rady Gminy Świerklany
z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLIV/268/10
RADY GMINY ŚWIERKLANY
z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Świerklany i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Świerklany będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Świerklany.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym.

1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu

o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a) realizacji programów szkolenia sportowego

b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach;

c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;

d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;

e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;

f) finansowania stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej

g) pokrywania kosztów obsługi księgowej

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. 1. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.

2. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać

z budżetu Gminy Świerklany dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy

z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.

3. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach

i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Świerklany na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji

§ 6. 1. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu jest Wójt Gminy Świerklany, który przy ocenie wniosku może posiłkować się zdaniem Rady Sportu w zakresie wyznaczenia głównych kierunków rozwoju sportu w Gminie i dziedzin sportowych, które odgrywają ważną rolę w Gminie.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpi realizacja zadania ujętego we wniosku. Dopuszcza się złożenie wniosku w tym samym roku budżetowym, w którym realizowane jest zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - z zastrzeżeniem, iż jego pozytywne rozpatrzenie zależne będzie od zabezpieczenia w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na ten cel.

4. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Świerklany.

5. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w Rozdziale 1 § 3

b) przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu;

c) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;

d) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;

e) wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy;

f) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;

g) opinię Rady Sportu, jeśli takową Rada Sportu przedstawi.

6. Wójt Gminy Świerklany może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 7. 1. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Wójt Gminy Świerklany zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 8. 1. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan realizacji projektu,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Świerklany,

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Świerklany.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 9. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy z § 7.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10. 1. Postanowienia zawarte w § 6 ust. 3 mają zastosowanie do wniosków składanych w roku 2011 i następnych.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.


Załącznik 1 do uchwały

Rady Gminy Świerklany
z dnia 8 listopada 2010 roku

……………………………………………..                                                                       ………………………………….

(pieczęć wnioskodawcy)                                                                                                   (data i miejsce złożenia wniosku)

                                                                                                 

WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego pod nazwą
…………………………………………………………………………………..

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy

1) pełna nazwa .........................................................................................................................................

2) forma prawna ........................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ..........................................................

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ..................................................................................................

5) nr NIP ........................................................... nr REGON .....................................................................

6) dokładny adres: miejscowość ......................ul. .......................   gmina .................powiat ...................

7) tel. ............... faks...................................e-mail: ................................... http:// ....................................

8) nazwa banku i numer rachunku ............................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego................................................................................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we wniosku………………...........................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ................................................................................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis projektu

1. Nazwa projektu:

2. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu – z uwzględnieniem harmonogramu poszczególnych działań.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.


Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity
(w zł)Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)


Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*

Ogółem

2. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

1.

Źródło finansowania
%

Wnioskowana kwota dotacji

Środki własne w tym:

Finansowe:

Niefinansowe:


Łączny koszt projektu

100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych:*

3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych – jako czynników przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania.              

V. Inne informacje dotyczące projektu

1. Partnerzy biorący udział w realizacji.

2.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju.

3. Inne informacje ważne z punktu widzenia realizacji zadania.              

Oświadczam (-my), że:

1. proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy;              

2. w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania;

3. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

(pieczęć wnioskodawcy)

...........................................................................................................................................................      (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku :

1.               Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające

status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

2.               Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

3.               Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.

4.               Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

5.               Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera)

Poświadczenie złożenia wniosku

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić                                                                                                             .

Załącznik 2 do uchwały

Rady Gminy Świerklany
z dnia 8 listopada 2010 roku

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego
..........................................................................................................................
(nazwa zadania)

w okresie od .......... do ............ określonego w umowie nr ..............,

zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy
................................................................. a ...................................................................
(nazwa organu zlecającego)                (nazwa wnioskodawcy)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis zrealizowanych działań.


Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):


Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacjązadania)


Całość zadania
(zgodnie z umową)


Bieżący okres sprawozdawczy –
w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

koszt
całkowity

z tego z
dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

koszt
całkowity

z tego z
dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:


Źródło finansowaniaCałość zadania
(zgodnie z umową)


Bieżący okres
Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania
%
%

Kwota dotacji

Środki własne w tym:

Finansowe:

Niefinansowe:Łączny koszt projektu

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

...................................................................................................................................................................

3. Zestawienie faktur (rachunków) 3) :Lp.
Numer dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Część III. Dodatkowe informacje:

...................................................................................................................................................................

Załączniki4):

1. ................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................................


Oświadczam (-my), że:

1.               od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy;

2.               wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3.               zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.)

4.               wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć wnioskodawcy)

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Poświadczenie złożenia sprawozdania:                            

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »