| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/242/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 27 grudnia 2012r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r., z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości

-

96.090.578,69

w tym:

- dochody bieżące

-

   70.630.199,09

- dochody majątkowe

-

25.460.379,60

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości

-

98.996.180,61

- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące

kwotę

65.493.472,97

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych

kwotę

51.832.720,05

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwotę

33.943.696,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

kwotę

17.889.024,05

b) dotacje na zadania bieżące

kwotę

5.959.006,05

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

kwotę

3.372.737,50

d) wydatki na programy realizowane z budżetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych

kwotę

2.134.214,37

e) wydatki na obsługę długu

kwotę

900.000,00

f) wydatki z tytułu poręczeń

kwotę

531.615,00

g) rezerwy

kwotę

763.180,00

w tym:

- rezerwa ogólna

kwotę

500.000,00

- rezerwa celowa przeznaczona na:

• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

kwotę

155.000,00

• nowe zadania oświatowe

kwotę

108.180,00

2/ wydatki majątkowe

kwotę

33.502.707,64

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwotę

33.502.707,64

w tym:

- wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

kwotę

18.190.321,55

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

kwotę

13.643.709,62

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego


kwotę


300.000,00


- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych              

kwotę

1.368.676,47

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.905.601,92 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 2.350.004,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 555.597,92 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5


Dotacje udzielane z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

w kwocie

5.000.000,00

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego

w kwocie

2.905.601,92

3) spłatę wceśniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

w kwocie

2.199.996,00

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości - 5.000.000,00 zł,
2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3/ przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,
5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach
niżbank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8


Ustala się, że weksle in blanco:

1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 1/,
2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

§ 9

Ustala się, że:
1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013R.

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik6.pdf

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »