| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/242/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 27 grudnia 2012r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r., z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości

-

96.090.578,69

w tym:

- dochody bieżące

-

   70.630.199,09

- dochody majątkowe

-

25.460.379,60

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości

-

98.996.180,61

- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące

kwotę

65.493.472,97

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych

kwotę

51.832.720,05

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwotę

33.943.696,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

kwotę

17.889.024,05

b) dotacje na zadania bieżące

kwotę

5.959.006,05

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

kwotę

3.372.737,50

d) wydatki na programy realizowane z budżetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych

kwotę

2.134.214,37

e) wydatki na obsługę długu

kwotę

900.000,00

f) wydatki z tytułu poręczeń

kwotę

531.615,00

g) rezerwy

kwotę

763.180,00

w tym:

- rezerwa ogólna

kwotę

500.000,00

- rezerwa celowa przeznaczona na:

• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

kwotę

155.000,00

• nowe zadania oświatowe

kwotę

108.180,00

2/ wydatki majątkowe

kwotę

33.502.707,64

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwotę

33.502.707,64

w tym:

- wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

kwotę

18.190.321,55

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

kwotę

13.643.709,62

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego


kwotę


300.000,00


- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych              

kwotę

1.368.676,47

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.905.601,92 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 2.350.004,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 555.597,92 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5


Dotacje udzielane z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

w kwocie

5.000.000,00

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego

w kwocie

2.905.601,92

3) spłatę wceśniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

w kwocie

2.199.996,00

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości - 5.000.000,00 zł,
2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3/ przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.000.000,00 zł,
5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach
niżbank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8


Ustala się, że weksle in blanco:

1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 1/,
2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

§ 9

Ustala się, że:
1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013R.

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Zalacznik6.pdf

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »