| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Bojszowy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 57, 58 i 61  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142 z późn. zmianami) oraz art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ust. 3 i art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz. U Nr 157, poz.1240 ).

Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej wysokości 28 751 438,00 zł

w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 22 614 783,00 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 6 136 655,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej wysokości 28 655 298,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 476 968,00zł

zgodnie z tabelą Nr 3

2. wydatki majątkowe w wysokości 7 178 330,00zł

zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 96 140,00zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 150 000,00zł. z kredytu długoterminowego.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 246 140,00zł z przeznaczeniem na spłatę następujących kredytów:

- kredyt długo terminowy – Bank PKO BP Tychy 646 140,00zł

- kredyt długo terminowy – Mikołowski Bank Spółdzielczy 600 000,00zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł.

- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w wysokości 1 150 000,00zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 5

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 29 100,00 zł

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 48 900,00 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6

§ 10. Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7

§ 11. Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 8

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 96 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 96 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z tabelą nr 9.

§ 14. Ustala się zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013r. w wysokości:

- dochody 743 600,00zł.

- wydatki 743 600,00zł.

zgodnie z tabelą nr 10.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. - zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 00 zł,

- zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 1 150 000,00zł.

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym:

w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w

innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA  2013R

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM  BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik3.pdf

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik4.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik5.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2013 ROK

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 R.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik7.pdf

'DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 R.

Tabela Nr 8 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWNYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 R.

Tabela Nr 9 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik9.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BOJSZOWY W 2013 ROKU

Tabela Nr 10 do uchwały budżetowej na 2013r.
Zalacznik10.pdf

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2013R.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »