| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/442/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Dąbrowa Górnicza, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikami nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w jednym z niżej określonych miejsc:

1. Urzędzie Miejskim, 41- 300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 lub

2. Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami, 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 34c lub

3. Gminym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Główna 144b lub

4. Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów, 42-520 Dąbrowa Górnicza Al. Zwycięstwa 27b lub

5. Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów, 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 28a lub

6. Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów, 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Szałasowizna 7.

§ 3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31.03.2013r.

§ 4. Po upływie terminu określonego w § 3 właściciel nieruchomości składa deklarację zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391)

§ 5. Określa się wykaz dokumentów które, można zażądać w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

1. w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy, w szczególności dokument wystawiony przez:

1) dom spokojnej starości,

2) dom samotnej matki,

3) dom dziecka,

4) placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

5) zakład karny,

6) jednostkę wojskową,

7) uczelnie wyższą w przypadku studentów uczących się w trybie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

8) urząd gminy potwierdzający objęcie opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,

2. w przypadku osób przebywających na stałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się inne dokumenty potwierdzające ich nieobecność,

3. w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne dokument potwierdzający sezonowe prowadzenie działalności, likwidację lub zawieszenie prowadzenia działalności itp.

4. kopii dokumentu potwierdzającego zużycie wody na danej nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/442/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/442/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik B1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/442/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

załacznik C1

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »