| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/442/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Dąbrowa Górnicza, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikami nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w jednym z niżej określonych miejsc:

1. Urzędzie Miejskim, 41- 300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 lub

2. Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami, 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 34c lub

3. Gminym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Główna 144b lub

4. Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów, 42-520 Dąbrowa Górnicza Al. Zwycięstwa 27b lub

5. Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów, 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 28a lub

6. Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów, 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Szałasowizna 7.

§ 3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31.03.2013r.

§ 4. Po upływie terminu określonego w § 3 właściciel nieruchomości składa deklarację zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391)

§ 5. Określa się wykaz dokumentów które, można zażądać w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

1. w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy, w szczególności dokument wystawiony przez:

1) dom spokojnej starości,

2) dom samotnej matki,

3) dom dziecka,

4) placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

5) zakład karny,

6) jednostkę wojskową,

7) uczelnie wyższą w przypadku studentów uczących się w trybie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

8) urząd gminy potwierdzający objęcie opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,

2. w przypadku osób przebywających na stałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się inne dokumenty potwierdzające ich nieobecność,

3. w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne dokument potwierdzający sezonowe prowadzenie działalności, likwidację lub zawieszenie prowadzenia działalności itp.

4. kopii dokumentu potwierdzającego zużycie wody na danej nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/442/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/442/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik B1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/442/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

załacznik C1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »