| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 200/XXIV/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec

Działając na podstawie art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2012 .391 ), po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębowiec oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie - pismo ONS - HKiŚ-0612- 21/2012 z dnia 05.12.2012 r. Rada Gminy Dębowiec postanawia

§ 1. Przyjąć "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębowiec" w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 293/XXX/06 Rady Gminy Dębowiec z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec oraz uchwała Nr 130/XIV/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 293/XXX/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik do Uchwały Nr 200/XXIV/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębowiec

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszym Regulaminem określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012.391);

2) koszach ulicznych - należy przez to rozumieć pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych, ustawione nprzy chodnikach i placach, w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach oraz w innych miejscach użytku publicznego o wzmożonym ruchu pieszych;

3) miejscu zamieszkania - należy przez to rozumieć, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U.UE.L.2008.218.14) miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi,

4) podmiocie uprawnionym należy rozumieć podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłoniony na podstawie przepisów ustawy,

5) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Dębowiec,

6) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dębowiec.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Powstające na terenie nieruchomości zmieszane odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady należy poddać segregacji mającej na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:

1) przeterminowanych leków,

2) chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów zielonych,

9) odpadów niebezpiecznych,

10) odpadów, o których mowa w ust. 2

11) opakowań wielomateriałowych.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów:

1) papieru i tektury (20 01 01) oraz opakowań z papieru i tektury (15 01 01),

2) tworzyw sztucznych (20 01 39) oraz opakowań z tworzyw sztucznych (15 01 02),

3) metali (20 01 40) oraz opakowań z metali (15 01 04),

4) szkła (20 01 02) oraz opakowań ze szkła (15 01 07),

5) odpadów wielomateriałowych (15 01 05),

6) zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06),

7) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08), ogrodowych (20 01 99, 20 02 01) i zielonych (20 03 02),

8) zmieszanych (20 03 01).

3. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających nieregularnie:

1) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 77),

4) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (20 03 99),

5) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła,

6) zużyty olej odpadowy,

7) opakowania po nawozach sztucznych,

8) opakowania po farbach i lakierach,

9) zużyte opony (16 01 03)

powinny być zbierane i odbieranie w sposób i terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów dostarczonym przez podmiot uprawniony, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przeterminowane leki, w tym leki cytotoksyczne i cytostatyczne (20 01 31*) oraz leki inne niż 20 01 31* (20 01 32) i opakowania po nich należy oddawać do pojemników na przeterminowane leki zlokalizowanych w punktach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

5. Gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust. 2 pkt. 1-7 uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów.

6. W workach do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać jedynie odpady należące do frakcji opisanych na workach.

7. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 7 zwolnieni są właściciele nieruchomości, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, na terenie których, wykorzystuje się, na własne potrzeby, odpady ulegające biodegradacji poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, jeżeli zgłoszą ten fakt w urzędzie Gminy, w formie deklaracji.

8. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 2-8, wydzielone ze strumienia odpadów należy dostarczyć do punktów ich zbiórki wyznaczonych przez Wójta lub gromadzić w przeznaczonych na nie pojemnikach, celem ich odbioru przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników służących do użytku publicznego, bezpośrednio przylegającego do nieruchomości, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 5. Dozwolone jest mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami samochodowymi, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych oraz gleby.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 1. Pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu.

2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzeciążanie pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

3. Miejsca publiczne takie jak: ciągi handlowo-usługowe, parki, skwery, parkingi oraz przystanki komunikacji publicznej są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do użytkowania nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi wzdłuż ciągów handlowo-usługowych, w parkach, skwerach oraz parkingach nie może przekraczać 150 m;

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w miarę możliwości pod wiatą, a gdy ze względów estetycznych nie jest to możliwe, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

4. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej, na której produkowane są odpady przeznacza się znormalizowane pojemniki, spełniające wymagania określone w ust. 1, o minimalnej pojemności 120 l, z uwzględnieniem § 7 ust. 2 i 3.

5. Odpady opakowaniowe i odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach, zlokalizowanych w punktach selektywnego zbierania tych odpadów albo workach na terenie nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, w kolorach:

1) niebieskim - na odpady z papieru i tektury (20 01 01) oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury (15 01 01),

2) zielonym - na szkło (20 01 02) oraz odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego (15 01 07),

3) żółtym - na metale (20 01 40), tworzywa sztuczne (20 01 39) oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (15 01 02), metali (15 01 04) i opakowania wielomateriałowe (15 01 05),

4) czarnym - na odpady ogrodowe (20 01 99, 20 02 01) i zielone (20 03 02).

6. W przypadku braku worków o odpowiednich kolorach, dopuszcza się umieszczanie odpadów, o których mowa w ust. 5 w workach bezbarwnych.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów.

2. Przy wyborze ilości pojemników należy kierować się zależnością, że miesięcznie na 1 mieszkańca przypada średnio 7,24 kg (ok. 60 litrów) odpadów zmieszanych.

3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której produkowane są odpady wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne, przy wyborze kierując się liczbą osób korzystających z nieruchomości, ilością produkowanych odpadów, częstotliwością i sposobem pozbywania się odpadów, z uwzględnieniem następujących normatywów objętościowych i założeniem tygodniowego cyklu odbierania odpadów:

1) dla szkół i przedszkoli - nie mniej niż 2 l na każdego ucznia i pracownika,

2) dla lokali handlowych - nie mniej niż 30 l na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal,

3) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 40 l na 1 miejsce konsumpcyjne, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal,

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, lecz co najmniej jeden pojemnik na zakład,

5) dla hoteli, pensjonatów itp.- nie mniej niż 20 l na jedno łóżko,

6) dla cmentarzy - nie mniej niż 3 l na jeden grób, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 6 l na jeden grób,

7) pozostałe, nie wymienione w pkt. 1-7 nieruchomości - nie mniej niż 60 l na jednego zatrudnionego lub użytkownika, lecz co najmniej jeden pojemnik 120 l na nieruchomość.

§ 8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości.

§ 9. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w zbiornik bezodpływowy o objętości dostosowanej do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu, bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10. Częstotliwość:

1) odbierania zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, ale:

a) odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz pozostałości z segregowania odpadów - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) odpadów roślinnych kuchennych (20 01 08), ogrodowych (20 01 99, 20 02 01) i zielonych (20 03 02) - nie rzadziej niż raz tydzień,

c) papieru i tektury (20 01 01), opakowań z papieru i tektury (15 01 01), tworzyw sztucznych (20 01 39), opakowań z tworzyw sztucznych (15 01 02), szkła (20 01 02), opakowań ze szkła (15 01 07), metali (20 01 40), opakowań z metalu (15 01 40) , zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06) oraz innych frakcji zbieranych w sposób selektywny (ex 20 01 99) nie rzadziej niż raz w miesiącu,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 77) oraz zużytych opon (20 03 99) - nie rzadziej niż raz do roku,

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (20 03 99) - nie rzadziej niż raz na kwartał,

f) żużlu i popiołu z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła - w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dostarczonym właścicielowi przez podmiot uprawniony albo w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne po ustaleniu terminów odbioru z podmiotem uprawnionym.

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych:

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 maja do 30 września,

b) nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia;

3) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) raz na tydzień;

b) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

c) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

§ 11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbycia się:

1) odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie dostarczonym przez podmiot uprawniony,

2) nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym w terminach okreslonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 12. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne należy wystawić przed wejściem na teren nieruchomości, w terminie zgodnym z harmonogramem,

2) odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, pojemnikach lub workach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub, w przypadku budynków wielorodzinnych, w wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości miejscu,

3) z odpadami wysegregowanymi ze strumienia odpadów należy postępować w sposób określony w pkt. 1,

4) właściciel nieruchomości umożliwi wjazd na teren nieruchomości przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru nieczystości ciekłych, w celu opróżnienia zbiornika bezodpływowego, w terminach okreslonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z zawartą z tym przedsiębiorcą umowy.

§ 13. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt podmiotowi uprawnionemu, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014

§ 14. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany w celach nawozowych.

§ 15. W okresie nasilenia prac polowych miejsca i terminy odbierania zużytych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach zostaną określone w harmonogramie odbioru odpadów, o którym mowa w § 10 pkt 1.

§ 16. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych (zastępczych) instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu III, kierując się zasadą lepszej technologii.

§ 17. Odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji termicznego przekształcania odpadów, do recyklera lub na składowisko odpadów należy:

1) w przypadków odpadów ulegających biodegradacji poddać w szczególności kompostowaniu, fermentacji lub skierować do instalacji biogazowej,

2) w przypadku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych poddać sortowaniu celem podczyszczenia,

3) w przypadku odpadów wielkogabarytowych - poddać demontażowi, odzyskowi i unieszkodliwianiu.

§ 18. Odpady zmieszane, odpady zmieszane poddane mechaniczno - biologicznemu przetworzeniu, odpady wielkogabarytowe po procesie demontażu odzysku i unieszkodliwiania, oczyszczone odpady opakowaniowe i surowce wtórne oraz inne odpady takie jak w szczególności osady ściekowe oraz odpady przemysłowe można wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego.

§ 19. 1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

2. Działania z ust. 1 można prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,

2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

§ 21. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) niewprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania; nie dotyczy to psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym,

2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; nie dotyczy to psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.

§ 22. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 23. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 24. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dębowiec, w szczególności tych, na terenie których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich, zobowiązani są do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji raz w roku w terminie pomiędzy 15 a 30 października. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków mieszkalnych może być realizowany tylko w miarę potrzeb.

§ 25. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »