| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 201/XXIV/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 40 ust 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 24 kwietnia 2007 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Dębowiec, Rada Gminy Dębowiec postanawia:  

§   1.   Określić szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, a   w szczególności:  

1)   ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,  

2)   rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,  

3)   częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,  

4)   sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   2.   1.   Usługi w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i   nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, świadczona będzie przez podmiot wyłoniony w   drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.), zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów komunalnych stanowiącym część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2.   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.  

§   3.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej zryczałtowaną opłatę, będą odbierane odpady komunalne, o   których mowa w   §4 pkt 1, w   ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i   przyjętego normatywu wynoszącego 60 l wytworzonych odpadów na jednego mieszkańca w   ciagu jednego miesiąca, pozostałe odady wymienione w   §4 pkt 2   - 18 w   nieograniczonej ilości.  

§   4.   W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, o   której mowa w   uchwale podjętej na podstawie art. 6k ust. 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391), Gmina Dębowiec świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych i   odpadów niebezpiecznych:  

1)   odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz pozostałości z   segregowania odpadów;  

2)   papieru i   tektury (20 01 01) oraz opakowań z   papieru i   tektury (15 01 01),  

3)   tworzyw sztucznych (20 01 39) oraz opakowań z   tworzyw sztucznych (15 01 02),  

4)   metali (20 01 40) oraz opakowań z   metali (20 01 40),  

5)   szkła (20 01 02) oraz opakowań ze szkła (15 01 07),  

6)   odpadów wielomateriałowych (15 01 05),  

7)   zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06),  

8)   odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08), ogrodowych (20 01 99, 20 02 01) i   zielonych (20 03 02);  

9)   zużytych baterii i   akumulatorów (20 01 33*, 20 01 34),  

10)   leków cytotoksycznych i   cytostatycznych (20 01 31*) oraz innych leków niż 20 01 31* (20 01 32),  

11)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36),  

12)   odpadów z   czyszczenia ulic i   placów (20 03 03) oraz odpadów z   czyszczenia targowisk (20 03 02),  

13)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 77),  

14)   żużlu i   popiołu z   pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła,  

15)   zużytego oleju odpadowego,  

16)   opakowań po nawozach sztucznych,  

17)   opakowań po farbach i   lakierach,  

18)   zużytych opon (16 01 03).  

§   5.   Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów, o   których mowa w   § 4   niniejszej uchwały:  

1)   odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz pozostałości z   segregowania odpadów - raz na miesiąc;  

2)   odpadów roślinnych kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08), ogrodowych (20 01 99, 20 02 01) i   zielonych (20 03 02) - nie rzadziej niż raz tydzień;  

3)   papieru i   tektury (20 01 01) oraz odpadów opakowaniowych z   papieru i   tektury (15 01 01), tworzyw sztucznych (20 01 39) oraz odpadów opakowaniowych z   tworzyw sztucznych (15 01 02), szkła (20 01 02) oraz odpadów opakowaniowych ze szkła (15 01 07) i   metali (20 01 40) oraz opakowań z   metali (15 01 04), opakowań wielomateriałowych (15 01 05) - raz w   miesiącu,  

4)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36), mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 77) oraz zużytych opon (20 03 99) - raz do roku,  

5)   żużlu i   popiołu z   pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła – raz w   miesiącu w   okresie od października do kwietnia każdego roku,  

6)   pozostałych, niewymienionych w   pkt 1-6 odpadów - raz w   miesiącu, zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.  

§   6.   W przypadku, gdy odbiór odpadów przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, usługa będzie świadczona w   pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu.  

§   7.   1.   Odpady, o   których mowa w   § 4   pkt 10 należy oddawać do pojemników na przeterminowane leki i   opakowania po nich, zlokalizowane w   punktach wskazanych w   harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.  

2.   Odpady, o   których mowa w   § 4   pkt 11 należy dostarczyć do punków zbiórki tych odpadów, wyznaczonych przez podmiot uprawniony wskazany w   harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.  

3.   Odpady, o   których mowa w   § 4   pkt 9   należy dostarczyć do pojemników znajdujących się w   wybranych punktach handlowych, placówkach oświatowych oraz urzędzie gminy lub w   inny sposób ustalony w   harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.  

4.   Odpady, o   których mowa w   § 4   pkt 2   – 7   należy przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów komunalnych albo do punktów zbiórki tych odpadów.  

§   8.   1.   Ustala się, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od osób zamieszkujących gminę Dębowiec, musi spełniać warunki:  

1)   lokalizacja zapewniająca dogodny dojazd dla mieszkańców gminy,  

2)   teren utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany,  

3)   wyposażony w:  

a)   minimum 10 kontenerów do gromadzenia odpadów,  

b)   wagę samochodową z   ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar,  

c)   monitoring.  

2.   W punkcie selektywnego zbierania odpadów należy odbierać niżej wymienione rodzaje odpadów:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny,  

d)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

e)   zużyte opony.  

3.   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być czynny w   każdą pierwszą sobotę miesiąca, w   godzinach od 8.00 do 13.00.  

4.   Dopuszcza się powierzenie zorganizowania i   prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiotowi wyłonionemu w   drodze przetargu na odbieranie i   zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

§   9.   Miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego pochodzącego z   gospodarstw domowych zostaną wskazane w   harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »