| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/53/2012 Rady Gminy Hażlach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. 2012r. poz.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Cieszynie z   dnia 23 października 2012r. oraz po przeprowadzeniu konsultacji - Rada Gminy Hażlach  

uchwala:  

§   1.  

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Hażlach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

Art.1.  

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy Hażlach, a   w szczególności:  

1)                 wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujące:  

a)                 prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

b)                 uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

c)                 mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

2)                 rodzaje i   minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)                 średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)                 liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

3)                 częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4)                 wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)                 obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6)                 wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

7)                 wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania.  

Art.2.  

Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r. poz.391 z   późn.zm.);  

2)   właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to osoby o   których mowa w   art. 2   ust. 1   pkt. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r. poz.391 z   późn.zm.);  

3)   mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Hażlach przez okres dłuższy niż siedem dni, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z   wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u   przyjaciół i   krewnych, interesami, leczeniem medycznym;  

4)   odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w   typowych pojemnikach;  

5)   odpadach zmieszanych – należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane segregacji oraz pozostałości z   ich segregowania;  

6)   harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych i   segregowanych ustalony przez Wójta Gminy;  

7)   właścicielach zwierząt – rozumie się przez to osobę, pod której pieczą zwierzę przebywa;  

8)   zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z   człowiekiem w   jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w   charakterze jego towarzysza;  

9)   zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w   celach hodowlanych i   produkcyjnych, a   w szczególności trzodę chlewna, krowy, konie, owce, kozy, ptactwo domowe, zwierzęta futerkowe, pszczoły;  

10)   wojewódzkim planie gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr IV/25/1/2012 z   dnia 24 sierpnia 2012r.;  

11)   podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;  

12)   przedsiębiorcy uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę:  

a)   wpisanego do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Hażlach,  

b)   posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Hażlach na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania porządku i   czystości na terenie nieruchomości  

Art.3.  

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:  

1.   utrzymywania czystości i   porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i   estetycznego nieruchomości;  

2.   prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:  

1)   papier,  

2)   metale,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   szkło,  

5)   opakowania wielomateriałowe (w tym kartony po mleku, sokach itp.),  

6)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

7)   zużyte baterie i   akumulatory,  

8)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

9)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

10)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

11)   zużyte opony,  

12)   odpady ulegające biodegradacji,  

13)   żużel i   popiół z   pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych i   innych źródeł ciepła;  

3.   systematycznego wykaszania traw, chwastów, pielęgnacji drzew i   krzewów na nieruchomościach.  

Art.4.  

Właściciele nieruchomości użyteczności publicznej, na terenie których znajdują się place zabaw dla dzieci, zobowiązani są do utrzymywania urządzeń do zabaw w   należytym stanie technicznym i   sanitarnym, zapewniającym bezpieczeństwo i   zachowanie zasad higieny, przy czym wymiana piasku w   piaskownicach powinna być dokonywana w   miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w   roku.  

Art.5.  

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości. Obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu i   lodu winien być realizowany przez ich odgarnięcie w   miejsce nie powodujące zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym usuwanie śniegu i   lodu nie może powodować uszkodzenia nawierzchni chodnika.  

2.   Do ograniczenia śliskości chodnika mogą być używane wyłącznie takie materiały, jak kruszywo naturalne lub sztuczne, które należy niezwłocznie usunąć z   chodnika po ustaniu przyczyn ich zastosowania, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie popiołu i   żużlu oraz środków chemicznych w   postaci stałej lub zwilżonej w   tym soli, takich jak np. chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia lub innych.  

Art.6.  

Dozwolone jest mycie i   naprawy pojazdów poza myjniami i   warsztatami samochodowymi pod warunkiem, że nie powoduje to zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i   gleby.  

Rozdział 3.

Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

Art.7.  

1.   Wprowadza się obowiązek wyposażenia przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w   pojemniki o   pojemności uwzględniającej liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich odbierania.  

2.   Wprowadza się obowiązek wyposażenia przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, w   pojemniki o   pojemności uwzględniającej odpowiednio ilość i   rodzaj wytwarzanych odpadów oraz częstotliwość ich odbierania ustaloną z   przedsiębiorcą uprawnionym.  

Art.8.  

1.   Ustala się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych:  

1)   kosze uliczne o   pojemności od 10 (dziesięciu) do 60 (sześćdziesięciu) litrów,  

2)   kubły zamykane o   pojemności od 110 (stu dziesięciu) do 1100 (tysiąc sto) litrów,  

3)   kontenery zamykane o   pojemności od 5(pięciu) m 3 do 10 (dziesięciu) m 3 ,  

4)   worki do zbiórki selektywnej odpadów,  

5)   kubły przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych.  

2.   Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny posiadać trwałe oznaczenia pozwalające na zidentyfikowanie właściciela.  

3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w   należytym stanie sanitarno-higienicznym i   technicznym.  

Art.9.  

1.   Ustala się, że następujące frakcje odpadów komunalnych zbierane w   sposób selektywny gromadzone będą w   kolorowych pojemnikach:  

1)   niebieskim – papier, tektura oraz opakowania z   papieru i   tektury,  

2)   żółtym – tworzywa sztuczne, opakowania z   tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe,  

3)   zielonym – szkło białe i   kolorowe oraz opakowania ze szkła,  

4)   brązowym – odpady i   opakowania ulegające biodegradacji w   tym odpady kuchenne, ogrodowe, zielone.  

2.   Odpady o   których mowa w   ust.1 gromadzi się w   zabudowie jednorodzinnej w   systemie workowym a   w zabudowie wielorodzinnej w   systemie pojemników, które powinny być oznakowane napisami określającymi ich przeznaczenie.  

3.   Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów zmieszanych w   pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku.  

4.   Odpady zbierane w   sposób selektywny powinny być czyste, a   w przypadku odpadów opakowaniowych dodatkowo pozbawione zawartości.  

Art.10.  

1.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe należy gromadzić w   specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, udostępnionych przez podmiot uprawniony na zlecenie i   koszt prowadzącego roboty budowlane.  

2.   Żużel i   popiół z   pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych i   innych źródeł ciepła należy gromadzić w   dodatkowych odrębnych metalowych, zamykanych pojemnikach.  

3.   Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużyte opony, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, nie wymagające specjalnych pojemników do zbierania, należy wystawiać, w   dniu poprzedzającym termin odbioru określony w   harmonogramie, przy granicy nieruchomości z   drogą w   miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.  

4.   Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników, znajdujących się w   aptekach i   punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Hażlach.  

5.   Baterie należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do zbierania zużytych baterii, usytuowanych w   obiektach użyteczności publicznej.  

6.   Zużyte akumulatory i   chemikalia w   szczelnych pojemnikach, należy przekazywać do wyznaczonego punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych, do którego można bezpośrednio dostarczać pozostałe odpady wymienione w   art. 3   ust.2 Regulaminu.  

Art.11.  

Odpady zmieszane należy gromadzić w   pojemnikach o   minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:  

1)   15 (piętnaście) litrów na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 (sto dziesięć) litrów na każdą nieruchomość,  

2)   3 (trzy) litry na każde dziecko, ucznia i   pracownika w   przedszkolach i   szkołach wszelkiego typu, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 (sto dziesięć) litrów,  

3)   15 (piętnaście) litrów na jedno łóżko w   obiektach noclegowych (hotele, pensjonaty itp.)., jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 (sto dziesięć) litrów,  

4)   25 (dwadzieścia pięć) litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 (sto dziesięć) litrów na lokal handlowy,  

5)   jeden pojemnik o   pojemności 110 (sto dziesięć) litrów na każde dziesięć pracowników, jednak co najmniej jeden taki pojemnik dla lokali i   zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych,  

6)   5 (pięć) litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, w   tym ogródków gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 (sto dziesięć) litrów,  

7)   jeden pojemnik o   pojemności 1100 (jeden tysiąc sto) litrów na każde 2   ha powierzchni ogródków działkowych, jednak co najmniej jeden pojemnik. o   pojemności 1100 (jeden tysiąc sto) litrów,  

8)   jeden kosz uliczny o   pojemności 10 (dziesięć) litrów na każde 500 (pięćset) m2 parkingu, jednak co najmniej jeden kosz o   pojemności 10 (dziesięć) litrów.  

Art.12.  

1.   Drogi publiczne wyposaża się w   kosze uliczne, zamontowane na stałe na każdym przystanku.  

2.   Przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi itp. prowadzący działalność są zobowiązani ustawić kosze uliczne przeznaczone dla klientów w   ilości zapewniającej czystość i   porządek w   sąsiedztwie jej prowadzenia, jednak co najmniej jeden kosz o   pojemności 10 (dziesięć) litrów.  

Art.13.  

1.   Właściciel nieruchomości wyznacza na terenie nieruchomości miejsce lub pomieszczenie na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając ich utrzymanie w   należytym stanie.  

2.   Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki w   dniu poprzedzającym dzień odbioru określony w   harmonogramie na granicy nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, w   miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd sprzętem specjalistycznym.  

Art.14.  

Dopuszcza się korzystanie z   pojemników typu IGLO, rozmieszczonych na terenie Gminy, do których można dostarczać następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   papier - do pojemnika koloru niebieskiego,  

2)   szkło - do pojemnika koloru zielonego,  

3)   tworzywa sztuczne i   opakowania wielomateriałowe - do pojemnika koloru żółtego,  

4)   metal - do pojemnika koloru pomarańczowego,  

5)   baterie - do kieszeni w   pojemniku koloru pomarańczowego.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

Art.15.  

Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:  

1)   odpadów zmieszanych jeden raz w   miesiącu,  

2)   odpadów segregowanych obejmujących papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpadów ulegających biodegradacji dwa razy w   miesiącu,  

4)   żużlu i   popiołu z   pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła w   okresie od października do kwietnia jeden raz w   miesiącu,  

5)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego jeden raz w   roku,  

6)   odpadów wielkogabarytowych jeden raz w   roku,  

7)   zużytych opon jeden raz w   roku,  

8)   chemikaliów jeden raz w   roku,  

9)   zużytych baterii i   akumulatorów jeden raz w   roku.  

Art.16.  

Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego dwa razy w   miesiącu.  

Art.17.  

Ustala się   częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, jeden raz w   miesiącu.  

Art.18.  

1.   Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych:  

1)   ze zbiorników bezodpływowych jeden raz na kwartał, zapewniając niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu,  

2)   ze zbiorników z   przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z   instrukcją eksploatacji.  

2.   Pozbywanie się nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i   oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości złożonego przedsiębiorcy uprawnionemu.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

Art.19.  

W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:  

1)   prowadzić, w   szczególności w   jednostkach oświatowych i   na zebraniach z   mieszkańcami, działania promujące postawy i   działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,  

2)   informować, szczególnie w   okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o   negatywnym wpływie spalania odpadów w   piecach centralnego ogrzewania na środowisko i   organizm ludzki,  

3)   promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w   nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy we własnym zakresie i   na własne potrzeby.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

Art.20.  

Właściciele i   opiekunowie zwierząt domowych, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i   bezpieczeństwo poprzez:  

1)   nie pozostawianie zwierząt bez należytej opieki i   dozoru,  

2)   powierzanie opieki nad zwierzętami osobom gwarantującym właściwy dozór,  

3)   zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w   przypadku gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa.  

Art.21.  

Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:  

1)   usuwania zanieczyszczeń po zwierzętach z   miejsc przeznaczonych do użytku publicznego,  

2)   wyprowadzania na tereny zabudowy zwartej oraz na tereny użytku publicznego psów wyłącznie na smyczy, a   psów agresywnych oraz psów ras uznawanych za agresywne również w   kagańcu.  

Art.22.  

Zabrania się wypuszczania i   wyprowadzania zwierząt domowych na place zabaw.  

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej  

Art.23.  

Zakazuje się chowu i   utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej i   centra handlowe.  

Art.24.  

1.   Chów i   utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej dopuszczalny jest wyłącznie wtedy gdy nie powoduje uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.  

2.   Utrzymujący zwierzęta gospodarskie lub prowadzący hodowlę na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej jest zobowiązany:  

1)   gromadzić i   usuwać powstające odpady i   nieczystości w   sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód i   ziemi,  

2)   ograniczyć emisje będące jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,  

3)   zabezpieczyć zwierzęta przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.  

3.   Ule z   pszczołami winny być ustawione w   odległości nie mniejszej niż 10 metrów od uczęszczanej drogi, budynków mieszkalnych, inwentarskich i   gospodarczych, a   także od granicy z   nieruchomością sąsiednią, a   w przypadku gdy oddzielone są stałą przeszkodą taką, jak parkan, mur, żywopłot o   wysokości co najmniej 3   metry, która powoduje wznoszenie się wylatujących i   powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem, w   odległości nie mniejszej niż 3   metry.  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

Art.25.  

1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w   każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.  

2.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:  

a)   budownictwem wielorodzinnym,  

b)   obiektami użyteczności publicznej,  

c)   obiektami gospodarskimi w   których utrzymywane są zwierzęta,  

d)   magazynami przeznaczonymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.  

3.   Deratyzację określoną w   ust. 2   należy przeprowadzać jeden raz w   roku na przełomie września i   października. z   zastrzeżeniem ust.4.  

4.   Dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w   sytuacji nie stwierdzenia obecności gryzoni.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.  

§   3.  

Traci moc Uchwała nr VIII/66/07 Rady Gminy Hażlach z   dnia 21 czerwca 2007 roku w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY  


Grażyna   Krehut

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »