| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy Hażlach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z dnia 10 grudnia 2012 roku oraz po przeprowadzeniu konsultacji - Rada Gminy Hażlach uchwala :

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Art.1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy Hażlach, a w szczególności:

1)               wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

a)               prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b)               uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)               mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)               rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)               średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)               liczby osób korzystających z tych pojemników;

3)               częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)               wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5)               obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6)               wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7)               wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Art.2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.);

2) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to osoby o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.);

3) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach;

4) odpadach zmieszanych – należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane segregacji oraz pozostałości z ich segregowania;

5) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych ustalony przez Wójta Gminy;

6) właścicielach zwierząt – rozumie się przez to osobę, pod której pieczą zwierzę przebywa;

7) wojewódzkim planie gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r.;

8) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;

9) przedsiębiorcy uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę:

a) wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Hażlach,

b) posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Hażlach na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

Art.3.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1. utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości;

2. prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach itp.),

6) przeterminowane leki i chemikalia,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) zużyte opony,

12) odpady ulegające biodegradacji.

Art.4.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości. Obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu i lodu winien być realizowany przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym usuwanie śniegu i lodu nie może powodować uszkodzenia nawierzchni chodnika.

Art.5.

Dozwolone jest mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami samochodowymi pod warunkiem, że nie powoduje to zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Art.6.

1. Wprowadza się obowiązek wyposażenia przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki o pojemności uwzględniającej liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich odbierania.

2. Wprowadza się obowiązek wyposażenia przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w pojemniki o pojemności uwzględniającej odpowiednio ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz częstotliwość ich odbierania ustaloną z przedsiębiorcą uprawnionym.

Art.7.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 (dziesięciu) litrów,

2) kubły zamykane o minimalnej pojemności 110 (stu dziesięciu) litrów,

3) kontenery zamykane o minimalnej pojemności 5(pięciu) m3,

4) worki do zbiórki selektywnej odpadów o minimalnej pojemności 60 litrów,

5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o minimalnej pojemności 1(jednego) m3.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny posiadać trwałe oznaczenia pozwalające na zidentyfikowanie właściciela.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Art.8.

1. Ustala się, że następujące frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny gromadzone będą w kolorowych pojemnikach:

1) niebieskim – papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

2) żółtym – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe,

3) zielonym – szkło białe i kolorowe oraz opakowania ze szkła,

4) brązowym – odpady i opakowania ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne, ogrodowe, zielone.

2. Odpady o których mowa w ust.1 gromadzi się w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym a w zabudowie wielorodzinnej w systemie pojemników, które powinny być oznakowane napisami określającymi ich przeznaczenie.

3. Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów zmieszanych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku.

4. Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być czyste, a w przypadku odpadów opakowaniowych dodatkowo pozbawione zawartości.

Art.9.

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, udostępnionych przez podmiot uprawniony na zlecenie i koszt prowadzącego roboty budowlane.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, nie wymagające specjalnych pojemników do zbierania, należy wystawiać, w dniu poprzedzającym termin odbioru określony w harmonogramie, przy granicy nieruchomości z drogą w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

3. Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników, znajdujących się w aptekach i punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Hażlach.

4. Baterie należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do zbierania zużytych baterii, usytuowanych w obiektach użyteczności publicznej.

5. Zużyte akumulatory i chemikalia w szczelnych pojemnikach, należy przekazywać do wyznaczonego punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych, do którego można bezpośrednio dostarczać pozostałe odpady wymienione w art. 3 ust.2 Regulaminu.

Art.10.

Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) 15 (piętnaście) litrów na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 (sto dziesięć) litrów na każdą nieruchomość,

2) 3 (trzy) litry na każde dziecko, ucznia i pracownika w przedszkolach i szkołach wszelkiego typu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 (sto dziesięć) litrów,

3) 15 (piętnaście) litrów na jedno łóżko w obiektach noclegowych (hotele, pensjonaty itp.), jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 (sto dziesięć) litrów,

4) 25 (dwadzieścia pięć) litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 (sto dziesięć) litrów na lokal handlowy,

5) jeden pojemnik o pojemności 110 (sto dziesięć) litrów na każde dziesięć pracowników, jednak co najmniej jeden taki pojemnik dla lokali i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

6) 5 (pięć) litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, w tym ogródków gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 (sto dziesięć) litrów,

7) jeden pojemnik o pojemności 1100 (jeden tysiąc sto) litrów na każde 2 ha powierzchni ogródków działkowych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 (jeden tysiąc sto) litrów,

8) jeden kosz uliczny o pojemności 10 (dziesięć) litrów na każde 500 (pięćset) m2 parkingu, jednak co najmniej jeden kosz o pojemności 10 (dziesięć) litrów,

Art.11.

1. Drogi publiczne wyposaża się w kosze uliczne, zamontowane na stałe na każdym przystanku.

2. Przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi itp. prowadzący działalność są zobowiązani ustawić kosze uliczne przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie jej prowadzenia, jednak co najmniej jeden kosz o pojemności 10 (dziesięć) litrów.

Art.12.

1. Właściciel nieruchomości wyznacza na terenie nieruchomości miejsce lub pomieszczenie na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając ich utrzymanie w należytym stanie.

2. Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki w dniu poprzedzającym dzień odbioru określony w harmonogramie na granicy nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd sprzętem specjalistycznym.

Art.13.

Dopuszcza się korzystanie z pojemników typu IGLO, rozmieszczonych na terenie Gminy, do których można dostarczać następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier - do pojemnika koloru niebieskiego,

2) szkło - do pojemnika koloru zielonego,

3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - do pojemnika koloru żółtego,

4) metal - do pojemnika koloru pomarańczowego,

5) baterie - do kieszeni w pojemniku koloru pomarańczowego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Art.14.

Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpadów zmieszanych co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) odpadów segregowanych obejmujących papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) odpadów ulegających biodegradacji co najmniej jeden raz w miesiącu,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej jeden raz w roku,

5) odpadów wielkogabarytowych co najmniej jeden raz w roku,

6) zużytych opon co najmniej jeden raz w roku.

Art.15.

Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego co najmniej dwa razy w miesiącu.

Art.16.

Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej jeden raz w miesiącu.

Art.17.

1. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych:

1) ze zbiorników bezodpływowych co najmniej jeden raz na kwartał, zapewniając niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu,

2) ze zbiorników z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji.

2. Pozbywanie się nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego przedsiębiorcy uprawnionemu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Art.18.

1. W ramach gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić, w szczególności w jednostkach oświatowych i na zebraniach z mieszkańcami, działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o negatywnym wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Art.19.

Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i bezpieczeństwo poprzez:

1) nie pozostawianie zwierząt bez należytej opieki i dozoru,

2) powierzanie opieki nad zwierzętami osobom gwarantującym właściwy dozór,

3) zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa.

Art.20.

Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń po zwierzętach z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

Art.21.

Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej i centra handlowe.

Art.22.

1. Chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszczalny jest wyłącznie wtedy gdy nie powoduje uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie lub prowadzący hodowlę na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jest zobowiązany:

1) gromadzić i usuwać powstające odpady i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód i ziemi,

2) ograniczyć emisje będące jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

3) zabezpieczyć zwierzęta przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.

3. Ule z pszczołami winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od uczęszczanej drogi, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od granicy z nieruchomością sąsiednią, a w przypadku gdy oddzielone są stałą przeszkodą taką, jak parkan, mur, żywopłot o wysokości co najmniej 3 metry, która powoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem, w odległości nie mniejszej niż 3 metry.


Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

Art.23.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:

a) budownictwem wielorodzinnym,

b) obiektami użyteczności publicznej,

c) obiektami gospodarskimi w których utrzymywane są zwierzęta,

d) magazynami przeznaczonymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację określoną w ust. 1 należy przeprowadzać jeden raz w roku na przełomie września i października.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Traci moc uchwała nr VII/53/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY


Grażyna Krehut

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »