| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/202/12 Rady Gminy Herby

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

- art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit.i oraz art. 51, 54, 57 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm./ - art.211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm./ - ustawy z   dnia 20 lutego 2009r. o   funduszu sołeckim /Dz.U. z   2009r. Nr 52 poz.420 z   późn.zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu w   wysokości 20.370.980 zł, z   tego:  

-   bieżące w   wysokości 19.926.130 zł  

-   majątkowe w   wysokości 444.850 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   i 1   a.  

§   2.   Wydatki budżetu w   wysokości 19.198.680 zł, z   tego:  

-   bieżące w   wysokości 18.061.680 zł  

-   majątkowe w   wysokości 1.137.000 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2   i 2   a.  

§   3.   Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w   2013r. zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   4.   Nadwyżkę budżetu Gminy w   wysokości 1.172.300 zł z   przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i   pożyczek.  

§   5.   Łączną kwotę przychodów budżetu w   wysokości 300.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w   wysokości 1.472.300 zł zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   6.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 53.200 zł  

2)   celową w   wysokości 46.800 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego  

§   7.   Limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

a)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 500.000 zł  

b)   spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 1.472.300 zł  

§   8.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   9.   Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   10.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 110.000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   wydatki w   kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

2.   Ustala dochody w   kwocie 36.000 zł z   tytułu środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na oczyszczanie miast i   wsi (20.000 zł) i   utrzymanie zieleni ( 16.000 zł).  

§   11.   Ustala się plan wydatków w   wysokości 158.025,36 zł na zadania realizowane w   ramach funduszu sołeckiego w   podziale na sołectwa zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   12.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   / zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,  

2.   dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu gminy, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy, z   wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.  

3.   lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w   innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,  

4.   przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 r. i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2013r  

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Dochody budżetu na 2012r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki budżetu na 2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w   2013r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z   budżetu Gminy w   2013  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Herby
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na zadania realizowane w   ramach funduszu sołeckiego w   2013r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »