| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 152/XXV/12 Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr   21, poz.112 z   póżn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 z   późn. zm.) oraz art.18 ust.   2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr   142, poz. 1591 z   późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Janów  

Rada Gminy Janów  
uchwala:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Janów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.  

Numery i   granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr 313/XXXVI/10 Rady Gminy w   Janowie z   dnia 11 sierpnia 2010 roku w   sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych w   każdym okręgu wyborczym.  

§   5.  

Uchwałę ogłasza się w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Janów i   w sołectwach.  

§   6.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   7.  

Na uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Częstochowie w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Janów obejmującej lata 2010-2014.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów  


Ludwik   Heinsch

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 152/XXV/12    
Rady Gminy Janów    
z dnia 23 listopada 2012 r.  

 

Numer okręgu  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu  

1.  

Sołectwo Lipnik, Sołectwo Okrąglik  

1  

2.  

Sołectwo Żuraw  

1  

3.  

Sołectwo Lusławice,  

1  

4.  

Sołectwo Zagórze  

1  

5.  

Sołectwo Czepurka, Sołectwo Piasek  

1  

6.  

Sołectwo Pabianice, Sołectwo Skowronów  

1  

7.  

Sołectwo Siedlec  

1  

8.  

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Kościuszki, Leśna, Al.   Klonów, Polna, Słoneczna, Sosnowa Góra,  

1  

9.  

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Krasińskiego, ks.   Wenikajtysa, Mjr Wrzoska, Partyzantów, Pl. Jana Chrzciciela, Sadowa, Św. Izydora, Witosa  

1  

10.  

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Klonowa, Kościelna, ks.   Wdowickiego, Sikorskiego, Św. Józefa, Sołectwo Góry Gorzkowskie  

1  

11.  

Sołectwo Janów, ulice: Cmentarna, Fiołkowa, Irysowa, Konwaliowa, Kościuszki, Krokusowa, Kwiatowa, Liliowa, Magnoliowa, Pl. Grunwaldzki, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Szkolna, Tulipanowa, Żurawska, Sołectwo Śmiertny Dąb  

1  

12.  

Sołectwo Janów, ulice: Częstochowska, Jurajska, Kościelna, Krótka, Kuźle, Lelowska, Leśna, Makowa, Mickiewicza, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna, Przyrowska, Wesoła, Zielona, Żarecka  

1  

13.  

Sołectwo Apolonka, Sołectwo Ponik  

1  

14.  

Sołectwo Lgoczanka, Sołectwo Bystrzanowice Dwór, Sołectwo Hucisko  

1  

15.  

Sołectwo Bystrzanowice,  Sołectwo Sokole Pole, Sołectwo Teodorów  

1  

 


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Janów w   sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia  ich granic, numerów i   liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu.  

Na podstawie art. 419 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w   związku z   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy, Rada Gminy na wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. Projekt podziału został skonsultowany z   Krajowym Biurem Wyborczym, Delegaturą w   Częstochowie. Podział gminy na nowe okręgi wyborcze będzie obowiązywał od nowej kadencji. Przed wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w   2014 r. Rada Gminy oraz Komisarz Wyborczy będą musieli sprawdzić, czy podział na okręgi spełnia wymogi ustawowe.  

Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają zastosowanie wytyczne i   wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej określone w   uchwale PKW z   dnia 7   maja 2012 r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze Rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w   stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (w naszym przypadku na dzień 30 września 2012 r.). Sposób ustalania liczby radnych określa art. 17 ustawy o   samorządzie gminnym, zgodnie z   którym w   gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15. Zgodnie z   pismem PKW znak ZPOW-730-1/12 z   dnia 19 marca 2012 r. przez liczbę mieszkańców, na podstawie której dokonywany jest podział na okręgi wyborcze należy rozumieć sumę liczb:  

-   wyborców ujętych w   rejestrze wyborców z   urzędu  

-   wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek  

-   pozostałych osób zameldowanych w   gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o   wpisaniu do rejestru wyborców w   innej gminie.  

Liczba ta na 30 września 2012 r. wynosi 5.994.  

Norma przedstawicielstwa dla naszej gminy (liczba mieszkańców / liczba radnych wybieranych w   danej gminie) wynosi 399,6 (5.994 : 15 = 399,6). Następnie liczbę mieszkańców w   okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w   gminie z   zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w   górę do całkowitej liczby mandatów, jeśli ułamek liczby mandatów w   okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i   odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½.  

Przyjmuje się, że przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w   danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 0,51 a   1,49 normy przedstawicielstwa. Wskazany w   załączniku do uchwały podział na okręgi wyborcze spełnia ww. wskaźniki.  

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »