| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. c, d, i   oraz pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.   217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1   i art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i   art. 26 ust. 4   ustawy z   dnia 26   kwietnia   2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z   2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie   30 746 543,00 zł   , w   tym:  

 

1.  

dochody bieżące  

19   373   872,00    

 

W tym  

 

1)  

Dotacje celowe z   budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4  

1 017 956,00 zł  

2)  

Dotacje celowe z   budżetu państwa na zadania własne zał. 4a  

175 728,00 zł  

3)  

Dotacje na finansowane wydatków związanych z   realizacją zadań finansowanych z   udziałem środków o   których mowa w   art.   5 ust.   1   pkt   2   i   3   uofp  

142 505,00 zł  

2.  

dochody majątkowe  

11 372 671,00 zł  

 

W tym  

 

1)  

Dotacje na finansowane wydatków związanych z   realizacją zadań finansowanych z   udziałem środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2i 3   uofp  

10 372 671,00 zł  

-  

jak w   załączniku nr 1.  

 

§   2.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie   35 248 815,23 zł   , w   tym:  

 

1.  

Wydatki bieżące ogółem  

17 850 761,00 zł  

 

W tym  

 

1)  

wydatki jednostek budżetowych w   kwocie łącznej  

14 486 481,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

9 349 209,00 zł  

b)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

5 137 272,00 zł  

2)  

dotacje na zadania bieżące  

1 123 200,00 zł  

3)  

świadczenia na rzecz osób fizycznych  

1 575 728,00 zł  

4)  

wydatki bieżące na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań jst  

165 352,00 zł  

5)  

obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  

500 000,00 zł  

2.  

wydatki majątkowe ogółem  

17 398 054,23 zł  

 

z tego:  

 

1)  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

17 398 054,23 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

Wydatki majątkowe na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań jst  

16 096 054,23 zł  

-  

jak w   załączniku nr 2   oraz w   załączniku nr 8.  

 

§   3.   Różnica miedzy dochodami i   wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w   kwocie   4 502 272,23 zł  

1.   Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciągniętej pożyczki w   kwocie 2   872 272,23 zł;  

2)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 1   630 000,00 zł;  

2.   Ustala się przychody budżetu w   łącznej kwocie 5   602 272,23 zł i   rozchody budżetu w   łącznej kwocie 1   100   000,00 zł  

– zgodnie z   załącznikami nr 3.  

3.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1   000 000,00 zł;  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu 4   502 272,23 zł;  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 800   000,00   zł.  

§   4.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie 260 000,00 zł.  

2.   Tworzy się rezerwy celowe budżetu w   kwocie 285 200,00 zł  

- z   czego:  

1)   Wydatki na wynagrodzenia i   pochodne związane z   odprawami emerytalnymi, odprawami oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w   Urzędzie Gminy 200 000,00 zł;  

2)   Wydatki na wynagrodzenia i   pochodne związane z   odprawami emerytalnymi, wypłatami pracowników Gimnazjum 15 200,00 zł;  

3)   Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i   nauczycieli 16 000,00 zł;  

4)   Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł;  

5)   Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 44 000,00 zł.  

§   5.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1.   dochody z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 zł;  

2.   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 128 600,00 zł;  

3.   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wysokości 11 400,00 zł;  

- zgodnie z   załącznikiem nr 6;  

4.   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami zgodnie z   załącznikiem nr 4   i 5;  

5.   dochody z   tytułu dotacji z   budżetu państwa na bieżące zadania własne zgodnie z   załącznikiem nr 4a.  

§   6.   Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   roku 2013 w   tym:  

1)   dotacje podmiotowe jednostek kultury w   wysokości 580 000,00 zł;  

2)   dotacje podmiotowe z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w   wysokości 60 000,00 zł;  

3)   dotacje podmiotowe udzielane w   ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w   wysokości 4   000,00 zł;  

4)   dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w   ramach konkursów w   wysokości 110 000,00 zł;  

5)   dotacje na porozumienia z   innymi JST w   wysokości 308 000,00 zł jak w   załączniku nr 9;  

6)   dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w   wysokości 5   200,00 zł;  

7)   wpłaty na Fundusz Policji w   wysokości 56 000,00 w   ramach zadań bieżących;  

– jak w   załącznikach nr 7   i 9.  

§   7.   Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w   wysokości 18 300,00 zł z   tego:  

1)   dział 750         400,00 zł;  

2)   dział 852         17 900,00 zł.  

§   8.   Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:  

1)   o których mowa w   art. 89 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 3   niniejszej uchwały z   tego:  

a)   na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4   502 272,23 zł;  

b)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów do wysokości 800   000,00 zł;  

c)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1   000   000,00   zł.  

§   9.   Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:  

1)   dokonywania zmian w   planie wydatków innych niż określone w   art. 257 ustawy o   finansach publicznych, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

2)   dokonywania zmian wydatków w   planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków bieżących:  

a)   w obrębie grupy „Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane” – w   granicach rozdziału,  

b)   w obrębie grupy „Wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań”- w   granicach rozdziału,  

c)   w obrębie grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” – w   granicach rozdziału,  

d)   w obrębie grupy ”Wydatki bieżące na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art.   5 ust.1 pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań jst” – w   granicach rozdziału,  

4)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   10.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   12.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1   budżet 2013  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik 2   budżet 2013  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik 3   budżet 2013  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik 4   budżet 2013  

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4a.pdf

załącznik 4a budżet 2013  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik 5   budżet 2013  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik 6   budżet 2013  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik 7   budżet 2013  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik 8   budżet 2013  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/189/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik 9   budżet 2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »