| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/158/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit.g ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządziegminnym (j.t.Dz.U. Z   2001 r Nr 142,poz.1591 z   późn.zm.)  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której Gmina Koniecpol posiada udziały lub akcje,  

2)   udziałach – należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Koniecpol,  

3)   akcjach – należy przez to rozumieć akcje będące własnością Gminy Koniecpol,  

4)   Burmistrzowi - należy rozumieć Burmistrza Miasta i   Gminy Koniecpol,  

5)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Koniecpol.  

§ 2.  

1)   Upoważnia się Burmistrza do wnoszenia do spółek , w   zamian za obejmowane udziały lub akcje wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy na dany rok budżetowy.  

2)   Upoważnia się Burmistrza do wnoszenia do spółek, w   zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepieniężnych ( aportów).  

3)   Gmina może w   szczególności obejmować udziały oraz akcje w   spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w   spółkach tworzonych i   współtworzonych przez Gminę.  

4)   Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być:  

a)   prawa rzeczowe obejmujące w   szczególności prawo własności nieruchomości lub ich części wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,prawo własności rzeczy ruchomych, prawo własności rzeczy nieruchomoych , udział we współwłasności w   częściach ułamkowych lub łącznej ,prawo użytkowania wieczystego;  

b)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych obejmujące w   szczególności patent lub prawo do jego używania, prawo ochronne na wzory użytkowe i   znaki towarowe ,prawa z   rejestru wzoru użytkowego,licencje na korzystanie z   wynalazku, know-how,majątkowe prawa autorskie.  

5)   Wartość aportu wnoszonego do spółki w   celu pokrycia udziałów lub akcji ( wartość zbywcza) jest ustalana na podstawie dokumentów zakupu lub przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny danego wkładu niepieniężnego ( aportu).  

6)   O wniesieniu udziałów lub akcji do spółki decyduje Burmistrz w   formie zarządzenia.  

§ 3.  

1)   Upowaznia się Burmistrza do cofania udziałów lub akcji w   spółkach.  

2)   Cofanie udziałów lub akcji należących do Gminy następuje w   drodze ich umorzenia , zgodnie z   przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

3)   O cofaniu udziałów lub akcji decyduje Burmistrz w   formie zarządzenia.  

§ 4.  

1)   Upoważnia się Burmistrza do zbywania udziałów lub akcji w   spółkach.  

2)   Udziały lub akcje mogą być zbywane w   jednym z   poniższych trybów:  

a)   oferty ogłoszonej publicznie  

b)   przetargu publicznego  

c)   rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowania.  

3)   Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej,zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w   co najmniej jednym dzienniku o   zasięgu ogólnopolskim.  

4)   Rada Miejska w   Koniecpolu może wyrazić zgodę na inny niż określony w   ust.2 tryb zbywania udziałów lub akcji.  

5)   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w   spółkach, dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i   perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji innych obowiązków wynikających z   przepisów powszechnie obowiązujących.  

6)   O zbyciu udziałów lub akcji decyduje Burmistrz w   formie zarządzenia.  

§ 5.  

O każdym wniesieniu,cofaniu lub zbyciu udziałów lub akcji ,Burmistrz informuje Radę Miejską w   Koniecpolu na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »