| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Na podstawie art.14 ust.5 w   związku z   art.6 ust.1 ustawy z   dnia 7   września 1991 rokuo systemie oświaty ( Dz.U. z   2004 r Nr 256 poz.2572 ze zm.) oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia8 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.)  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Przedszkola w   Koniecpolu zapewniają bezpłatne nauczanie,wychowanie i   opiekę w   czasie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5   godzin dziennie, ustalonych przez dyrektora przedszkola  

§ 2.  

1)   Opłata za zajęcia świadczone w   czasie przekraczającym wymiar wskazany w   §1 wynosi   1,80 zł   za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych.  

2)   W przypadku ,gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z   danej rodziny,wówczas na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych), opłata ulega obniżeniu o   50 % za drugie i   każde następne dziecko.  

3)   Zwolnieniem z   odpłatności za korzystanie z   przedszkola obejmuje się dzieci:  

-   korzystające z   placówki, dla których Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty wyżywienia  

-   matek i   ojców ( opiekunów prawnych ) samotnie wychowujących dzieci.  

§ 3.  

Opłata, o   której mowa w   § 2   nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z   art.67a ustawy o   systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogamowych zajęć dodatko- wych prowadzonych w   przedszkolu na życzenie rodziców.  

§ 4.  

Zakres świadczeń , zasady pobierania opłat miesiecznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a   rodzicami lub prawnymi opiekunami  

§ 5.  

Traci moc Uchwała Nr XI/64/11 Rady Miejskiej w   Koniecpolu z   dnia 26 września 2011 roku w   sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »