| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 156/XXV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy zobowiązani są złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy pierwszą deklarację, o której mowa w §1 w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2013 roku.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

3. Za nieruchomości , co do których nie złożono deklaracji, deklaracja taka winna być złożona do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 151/XXIV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomośąci położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik do Uchwały Nr 156/XXV/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »