| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 156/XXV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy zobowiązani są złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy pierwszą deklarację, o której mowa w §1 w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2013 roku.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

3. Za nieruchomości , co do których nie złożono deklaracji, deklaracja taka winna być złożona do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 151/XXIV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomośąci położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik do Uchwały Nr 156/XXV/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »