| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 157/XXV/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art 41 ust. 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie.

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 146/XVI/2008 Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XXV/2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

4) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

5) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;

6) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

8) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

9) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zielone;

2) papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

3) odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

4) tworzywa sztuczne i metale;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) opakowania wielomateriałowe.

2. Zmieszane odpady komunalne nie powinny zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust.1.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na nieruchomości, w tym gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach) oraz kosić trawy i chwasty.

§ 7. 1. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.

2. Nie należy spalać w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią, jakichkolwiek odpadów komunalnych.

§ 8. Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy nie należy:

1) gromadzić wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

2) gromadzić i umieszczać w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach handlowych, lokalach gastronomicznych, targowiskach, lokalach usługowych i mieszkalnych,

3) podrzucać odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników będących w posiadaniu innego właściciela.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, to:

1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 l,

2) pojemniki zamykane o pojemności nie mniejszej niż 120 l,

3) kontenery o pojemności: 2,5 m3, 4 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3,

4) worki o pojemności 80 l, 120 l,

5) inne pojemniki i kontenery.

2. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w workach 80 l, 120 l w następującej kolorystyce:

1) worek biały – przeznaczony na szkło bezbarwne,

2) worek zielony przeznaczony na szkło kolorowe,

3) worek żółty – przeznaczony na plastik,

4) worek niebieski – przeznaczony na papier,

5) worek brązowy- przeznaczony na bioodpady

lub pojemnikach o następującej kolorystyce:

6) zielony przeznaczony na szkło,

7) żółty – przeznaczony na plastik,

8) niebieski – przeznaczony na papier,

9) brązowy – przeznaczony na bioodpady.

3. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki lub worki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować się w każdym stanowisku śmietnikowym.

4. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, dla celów selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki o kolorystyce określonej w ust. 2.

5. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie przedsiębiorcy, opis określający ich przeznaczenie oraz utrzymane w odpowiedniej kolorystyce.

6. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję co najmniej 2 razy do roku.

§ 10. 1. Ustala się następującą minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych na terenach zamieszkałych, gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż osoby 3 – 120 l,

2) od 4 do 6 osób – 240 l lub 2x120 l,

3) od 7 do 10 osób – 1 x 240 i 1x 120 lub 3x120 l,

4) od 11 do 15 osób – 2 x 240 l lub 4 x 120 l,

5) powyżej 15 osób w zależności od potrzeb, z zachowaniem że, na każde kolejne 3 osoby przypada 120 l.

2. W celu wyposażenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki o odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalną tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 2 l na każdego pracownika oraz 0,2 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego - dla każdego rodzaju odpadów,

2) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika - dla każdego rodzaju odpadów,

3) dla przedszkoli – 2 l na każde dziecko i pracownika - dla każdego rodzaju odpadów,

4) dla lokali handlowych – 20 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 120l / lokal - dla każdego rodzaju odpadów,

5) dla punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) – 20 l na każdego zatrudnionego lecz co najmniej 120 l - dla każdego rodzaju odpadów,

6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal - dla każdego rodzaju odpadów,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych –120 l dla każdego rodzaju odpadów, na każdych 10 pracowników,

8) dla szpitali, internatów, hoteli itp. – 5 l na jedno łóżko - dla każdego rodzaju odpadów,

9) dla cmentarzy – 1 l na jedno miejsce pochówku - dla każdego rodzaju odpadów.

§ 11. Ustala się następujące zasady dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne:

1) Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych określonych w § 9 ust. 2.

2) Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne, za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wyłonionym przez gminę w drodze przetargu, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, wyliczoną według zasady określonej w § 10 ust. 1.

3) W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady. Ustawione kosze muszą być systematycznie opróżniane.

§ 12. 1. 1 . Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w czystości. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna i letniskowa - raz na dwa tygodnie,

b) zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) w przypadku zamieszkiwania sezonowego – raz na dwa tygodnie w okresie zadeklarowanego sezonowego zamieszkiwania,

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) z budynków użyteczności publicznej - nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) z punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) – nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna i letniskowa – raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna – raz na tydzień.

c) w przypadku zamieszkiwania sezonowego – raz na dwa tygodnie w okresie zadeklarowanego sezonowego zamieszkiwania.

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady raz na miesiąc.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon odbywać się będzie w ramach kwartalnych zbiórek i na bieżąco w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

5. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie i przekazać przedsiębiorcy posiadającemu stosowną koncesję.

6. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Częstotliwość opróżniania zbiorników powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, który posiada stosowną koncesję.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Gmina i Miasto Koziegłowy została zaliczona do Regionu I gospodarki odpadami w województwie śląskim.

2. Odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy będą zagospodarowane i przetwarzane w instalacjach regionalnych lub zastępczych zlokalizowanych na obszarze Regionu I.

3. Wykaz instalacji regionalnych lub zastępczych zawiera wojewódzki plan gospodarki odpadami uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego.

§ 15. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest zobowiązany przekazać go do uprawnionej stacji demontażu lub punktu zbierania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

3. Zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość lub budynek pilnowany jest przez psa oraz oznakowanie takiego obiektu, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę.

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe nie powinny w szczególności:

1. Pozostawiać zwierząt w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem;

2. Wprowadzać psów i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – opiekunów;

3. Wprowadzać psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, placówek oświatowych, boisk, cmentarzy;

4. Pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych;

5. Trzymać jako zwierzęta domowe, zwierząt nieoswojonych, uprzednio dziko żyjących;

6. Wyprowadzać zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz wyprowadzać zwierząt egzotycznych.

Rozdział 7.

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 19. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w obrębie swojej nieruchomości na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

§ 20. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym lub jesiennym na terenach obowiązkowej deratyzacji.

2. Za obszary obowiązkowej deratyzacji uważa się:

1) zabudowę wielorodzinną

2) zabudowę użyteczności publicznej

3) zabudowę obiektami lub magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno – spożywczych.

§ 21. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą wiosną w terminie od 1 do 15 kwietnia oraz jesienią od 1 do 15 października każdego roku.

§ 22. Termin i obszar deratyzacji uzgadnia się z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości.

§ 23. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na wniosek właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, mogą być ustalone dodatkowe terminy przeprowadzania akcji deratyzacji.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »