| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z   2001 r. nr 142. poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz po przeprowadzaniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)  

Rada Gminy Krupski Młyn  
u c h w   a l a  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w   deklaracji, o   której mowa w   § 1:  

1)   dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w   szczególności:  

a)   domy opieki,  

b)   domy dziecka,  

c)   zakłady karne,  

d)   placówki opieki zdrowotnej,  

e)   jednostki wojskowe,  

f)   uczelnie wyższe w   przypadku studentów uczących się w   systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,  

g)   zakłady pracy w   przypadku delegacji dłuższych niż 1   miesiąc;  

2)   dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w   innej gminie.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Krupski Młyn w   terminie:  

1)   do 30 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji, zmiany stawki opłat, lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w   Krupskim Młynie oraz umieszczanie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Krupski Młyn.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/163/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krupski Młyn  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »