| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 333/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

Rada Miejska w   Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i 9   lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   poźn.zm.), art. 15 ust. 3   pkt 1   i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1   i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1   i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U.Nr 57, poz. 1240 z   późn. zm.) u   c h w   a l a   :  

§   1.   Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2013 rok, zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   w kwocie 65.070.866,00 zł, w   tym :  

1.   dochody bieżące ogółem w   kwocie 58.291.233,00 zł, w   tym :  

1)   dochody bieżące bez udziału środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2, 3   w kwocie 57.966.961,00 zł,  

2)   dotacje i   środki na zadania bieżące z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2, 3   w kwocie 324.272,00 zł,  

2.   dochody majątkowe ogółem w   kwocie 6.779.633,00 zł, w   tym :  

1)   dochody majątkowe bez udziału środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2, 3   w kwocie 4.742.408,00 zł,  

2)   dotacje i   środki na zadania majątkowe z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2, 3   w kwocie 2.037.225,00 zł,  

§   2.   Dochody na zadania własne w   kwocie 59.750.989,00 zł - Załącznik Nr 2.  

§   3.   Dochody na zadania z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w   kwocie 5.081.077,00 zł - Załącznik Nr 3.  

§   4.   Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z   organami administracji rządowej w   kwocie 8.000,00 zł - Załącznik Nr 4.  

§   5.   Dochody na zadania realizowane w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 230.800,00 zł - Załącznik Nr 5.  

§   6.   Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2013 rok, zgodnie z   Załącznikiem Nr 6   w kwocie 67.956.326,00 zł, w   tym :  

1.   wydatki bieżące w   kwocie 55.189.976,00 zł, z   czego na :  

1)   dotacje na zadania bieżące w   kwocie 5.635.488,00 zł,  

2)   obsługę długu j.s.t. w   kwocie 1.040.000,00 zł,  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 6.965.483,00 zł,  

4)   wydatki bieżące na programy finansowane z   udziałem środków art. 5   ust. 1   pkt 2, 3   w kwocie 373.149,00 zł,  

5)   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane jednostek budżetowych w   kwocie 26.370.249,00 zł,  

6)   zadania statutowe jednostek budżetowych w   kwocie 14.805.607,00 zł.  

2.   wydatki majątkowe w   kwocie 12.766.350,00 zł, z   czego na:  

1)   inwestycje i   zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2, 3   w kwocie 10.811.350,00 zł,  

2)   inwestycje i   zakupy inwestycyjne na programy finansowane z   udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2, 3   w kwocie 1.955.000,00 zł.  

§   7.   Wydatki na zadania własne w   kwocie 60.823.649,00 zł - Załącznik Nr 7.  

§   8.   Wydatki na zadania z   zakresu aministracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w   kwocie 5.081.077,00 zł - Załącznik Nr 8.  

§   9.   Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z   organami administracji rządowej w   kwocie 8.000,00 zł - Załącznik Nr 9.  

§   10.   Wydatki na zadania realizowane w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 2.043.600,00 zł - Załącznik Nr 10.  

§   11.   Planowany deficyt w   kwocie 2.885.460,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z   tytułu zaciągniętych kredytów w   wysokości 2.765.460,00 zł oraz wolnych środków w   kwocie 120.000,00 zł.  

§   12.   Przychody i   rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 11 z   czego:  

1.   przychody w   kwocie 6.798.620,00 zł,  

2.   rozchody w   kwocie 3.913.160,00zł.  

§   13.   Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów akoholowych w   kwocie 580.000,00 zł oraz wydatki w   kwocie 700.000,00 zł związane z   realizacją zadań określonych w   :  

1.   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   kwocie 685.000,00 zł,  

2.   Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 15.000,00 zł.  

§   14.   Dochody z   opłat za korzystanie ze środowiska w   kwocie 103.550,00 zł na realizację wydatków związanych z   ochroną środowiska w   kwocie 103.550,00 zł.  

§   15.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta w   kwocie 7.608.488,00 zł - Załącznik Nr 12 w   tym dla:  

1.   jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie 4.560.308,00 zł,  

2.   jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.048.180,00 zł.  

§   16.   Plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 13, w   tym:  

1.   przychody w   kwocie 8.738.608,00 zł,  

2.   koszty w   kwocie 8.738.608,00zł.  

§   17.   Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o   których mowa w   art. 223 ust.1 ustawy o   finansach publicznych i   wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 14.  

§   18.   Tworzy się rezerwy w   kwocie 940.000,00 zł, w   tym:  

1.   rezerwę ogólną w   kwocie 300.000,00 zł,  

2.   rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w   kwocie 140.000,00 zł,  

3.   rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych i   urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych w   wysokości 500.000,00 zł.  

§   19.   Limit zobowiązań z   tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i   planowanych do emisji papierów wartościowych na:  

1.   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w   kwocie 5.000.000,00 zł,  

2.   finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w   kwocie 2.885.460,00 zł,  

3.   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 3.913.160,00 zł.  

§   20.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:  

1.   zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,  

2.   zaciągania kredytów w   wysokości 2.765.460,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w   kwocie 2.885.460,00 zł,  

3.   zaciągania kredytów w   wysokości 13.160,00 zł oraz wyemitowania papierów wartościowych w   kwocie 3.900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 3.913.160,00 zł.  

§   21.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:  

1.   dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

2.   przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:  

1)   dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w   ramach działu z   wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i   składek od nich naliczanych,  

2)   zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§   22.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   23.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z   ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W   DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIEDZY J.S.T. NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z   ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W   DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

DOTACJE  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

ZAKŁAD BUDŻETOWY  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAM.JEDN.BUDŻ. I   WYDATKI NIMI FINANS.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »