| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 333/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

Rada Miejska w   Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i 9   lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   poźn.zm.), art. 15 ust. 3   pkt 1   i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1   i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1   i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U.Nr 57, poz. 1240 z   późn. zm.) u   c h w   a l a   :  

§   1.   Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2013 rok, zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   w kwocie 65.070.866,00 zł, w   tym :  

1.   dochody bieżące ogółem w   kwocie 58.291.233,00 zł, w   tym :  

1)   dochody bieżące bez udziału środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2, 3   w kwocie 57.966.961,00 zł,  

2)   dotacje i   środki na zadania bieżące z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2, 3   w kwocie 324.272,00 zł,  

2.   dochody majątkowe ogółem w   kwocie 6.779.633,00 zł, w   tym :  

1)   dochody majątkowe bez udziału środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2, 3   w kwocie 4.742.408,00 zł,  

2)   dotacje i   środki na zadania majątkowe z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2, 3   w kwocie 2.037.225,00 zł,  

§   2.   Dochody na zadania własne w   kwocie 59.750.989,00 zł - Załącznik Nr 2.  

§   3.   Dochody na zadania z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w   kwocie 5.081.077,00 zł - Załącznik Nr 3.  

§   4.   Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z   organami administracji rządowej w   kwocie 8.000,00 zł - Załącznik Nr 4.  

§   5.   Dochody na zadania realizowane w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 230.800,00 zł - Załącznik Nr 5.  

§   6.   Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2013 rok, zgodnie z   Załącznikiem Nr 6   w kwocie 67.956.326,00 zł, w   tym :  

1.   wydatki bieżące w   kwocie 55.189.976,00 zł, z   czego na :  

1)   dotacje na zadania bieżące w   kwocie 5.635.488,00 zł,  

2)   obsługę długu j.s.t. w   kwocie 1.040.000,00 zł,  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 6.965.483,00 zł,  

4)   wydatki bieżące na programy finansowane z   udziałem środków art. 5   ust. 1   pkt 2, 3   w kwocie 373.149,00 zł,  

5)   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane jednostek budżetowych w   kwocie 26.370.249,00 zł,  

6)   zadania statutowe jednostek budżetowych w   kwocie 14.805.607,00 zł.  

2.   wydatki majątkowe w   kwocie 12.766.350,00 zł, z   czego na:  

1)   inwestycje i   zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2, 3   w kwocie 10.811.350,00 zł,  

2)   inwestycje i   zakupy inwestycyjne na programy finansowane z   udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2, 3   w kwocie 1.955.000,00 zł.  

§   7.   Wydatki na zadania własne w   kwocie 60.823.649,00 zł - Załącznik Nr 7.  

§   8.   Wydatki na zadania z   zakresu aministracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w   kwocie 5.081.077,00 zł - Załącznik Nr 8.  

§   9.   Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z   organami administracji rządowej w   kwocie 8.000,00 zł - Załącznik Nr 9.  

§   10.   Wydatki na zadania realizowane w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 2.043.600,00 zł - Załącznik Nr 10.  

§   11.   Planowany deficyt w   kwocie 2.885.460,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z   tytułu zaciągniętych kredytów w   wysokości 2.765.460,00 zł oraz wolnych środków w   kwocie 120.000,00 zł.  

§   12.   Przychody i   rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 11 z   czego:  

1.   przychody w   kwocie 6.798.620,00 zł,  

2.   rozchody w   kwocie 3.913.160,00zł.  

§   13.   Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów akoholowych w   kwocie 580.000,00 zł oraz wydatki w   kwocie 700.000,00 zł związane z   realizacją zadań określonych w   :  

1.   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   kwocie 685.000,00 zł,  

2.   Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 15.000,00 zł.  

§   14.   Dochody z   opłat za korzystanie ze środowiska w   kwocie 103.550,00 zł na realizację wydatków związanych z   ochroną środowiska w   kwocie 103.550,00 zł.  

§   15.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta w   kwocie 7.608.488,00 zł - Załącznik Nr 12 w   tym dla:  

1.   jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie 4.560.308,00 zł,  

2.   jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.048.180,00 zł.  

§   16.   Plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 13, w   tym:  

1.   przychody w   kwocie 8.738.608,00 zł,  

2.   koszty w   kwocie 8.738.608,00zł.  

§   17.   Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o   których mowa w   art. 223 ust.1 ustawy o   finansach publicznych i   wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 14.  

§   18.   Tworzy się rezerwy w   kwocie 940.000,00 zł, w   tym:  

1.   rezerwę ogólną w   kwocie 300.000,00 zł,  

2.   rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w   kwocie 140.000,00 zł,  

3.   rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych i   urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych w   wysokości 500.000,00 zł.  

§   19.   Limit zobowiązań z   tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i   planowanych do emisji papierów wartościowych na:  

1.   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w   kwocie 5.000.000,00 zł,  

2.   finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w   kwocie 2.885.460,00 zł,  

3.   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 3.913.160,00 zł.  

§   20.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:  

1.   zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,  

2.   zaciągania kredytów w   wysokości 2.765.460,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w   kwocie 2.885.460,00 zł,  

3.   zaciągania kredytów w   wysokości 13.160,00 zł oraz wyemitowania papierów wartościowych w   kwocie 3.900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 3.913.160,00 zł.  

§   21.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:  

1.   dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

2.   przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:  

1)   dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w   ramach działu z   wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i   składek od nich naliczanych,  

2)   zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§   22.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   23.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z   ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W   DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIEDZY J.S.T. NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z   ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W   DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST NA 2013 ROK  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

DOTACJE  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

ZAKŁAD BUDŻETOWY  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 333/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAM.JEDN.BUDŻ. I   WYDATKI NIMI FINANS.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »