| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/223/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli

Na podstawie: art. 7   ust. 1   pkt 9, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 81 ust. 1   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala:  

§   1.  

Uchwała określa zasady i   tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i   roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i   kontroli wykonania zadania oraz postępowania z   wnioskiem o   udzielenie dotacji.  

§   2.  

Dotacja z   budżetu Gminy Mstów może być udzielana podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku określony w   ustawie o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami:  

a)   usytuowanego na terenie Gminy Mstów,  

b)   wpisanego do rejestru zabytków,  

c)   współfinansowanego z   budżetu Ministerstwa Kultury i   Dziedzictwa Narodowego, funduszy pomocowych lub współfinansowanego z   budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

d)   posiadającego istotne znaczenie historyczne.  

§   3.  

1.   Dotacja z   budżetu Gminy Mstów na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku,  
może być udzielona w   wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace i   roboty.  

2.   W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy tym samym zabytku otrzymuje  
również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z   budżetu Gminy Mstów wraz z   kwotami przyznanymi na ten cel z   innych środków publicznych nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.  

§   4.  

Dotacje przyznaje Rada Gminy na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych zgodnie z   warunkami podanymi w   niniejszej uchwale.  

§   5.  

Określa się następujące terminy składania wniosków o   dotacje:  

1)   do dnia 30 marca każdego roku budżetowego,  

2)   w razie nie rozdzielenia wszystkich środków finansowych na prace objęte wnioskami złożonymi w   terminie określonym w   § 5   pkt 1, Wójt może ogłosić dodatkowo termin naboru wniosków o   dotacje na ten sam rok kalendarzowy, do 30 czerwca.  

§   6.  

1.   Podmiot ubiegający się o   dotację składa wniosek, który musi zawierać:  

1)   imię, nazwisko i   adres zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub dane rejestrowe wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna,  

2)   dokładne określenie budynku, z   uwzględnieniem miejsca jego położenia,  

3)   udokumentowanie tytułu prawnego do budynku,  

4)   określenie zakresu prac, na które ma być przyznana dotacja, z   uwzględnieniem technologii konserwatorskiej i   etapowania robót możliwych do oddzielenia,  

5)   określenie wysokości dotacji, o   którą ubiega się wnioskodawca,  

6)   kosztorys inwestorski planowanych prac,  

7)   pozwolenie odpowiedniego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,  

8)   pozwolenie na budowę, o   ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,  

9)   wykaz prac wykonanych w   okresie ostatnich pięciu lat przy budynku, którego dotyczy wniosek, z   podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,  

10)   informację o   uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy budynku, którego dotyczy wniosek,  

11)   zgodę właściciela (współwłaścicieli) budynku lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,  

12)   oświadczenie wnioskodawcy, o   pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o   zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty.  

2.   Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w   niniejszej uchwale.  

§   7.  

1.   Wnioski rozpatrywane są ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:  

1)   walory zabytkowe i   architektoniczne budynku,  

2)   znaczenie prac dla stanu budynku i   wizerunku miasta.  

2.   Wójt Gminy zawiera umowę o   udzieleniu dotacji, w   której szczegółowo określa cel, zakres, sposób i   termin rozliczenia dotacji.  

§   8.  

1.   Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez Gminę Mstów z   osobami i   jednostkami otrzymującymi dotację.  

2.   W umowach zawieranych przez Gminę Mstów z   osobami i   jednostkami otrzymującymi dotację, określa się w   szczególności:  

1)   szczegółowy opis zadania, na które przyznana została dotacja,  

2)   termin realizacji zadania oraz konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji,  

3)   kwotę dotacji i   tryb jej płatności oraz specyfikację jakie rodzaje kosztów zostaną z   niej pokryte,  

4)   zobowiązanie do przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych,  

5)   zobowiązanie do uzyskania uzgodnień i   pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,  

6)   zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę pozostałych kosztów zadania, na które przyznano dotację,  

7)   tryb kontroli realizacji zadania, zapewnienie przez podmiot poddania się kontroli w   trakcie wykonywania umowy jak i   po jej wykonaniu,  

8)   konieczność potwierdzenia wykonania prac przez przedstawiciela Gminy Mstów,  

9)   określenie terminu i   sposobu rozliczenia zadania oraz dotacji pod względem finansowym i   merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację.  

§   9.  

1.   Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i   rozliczenia finansowego dotacji w   terminie 4   tygodni od daty zakończenia realizacji zadania.  

2.   Sprawozdanie z   prac objętych dotacją musi zawierać:  

1)   szczegółowy opis realizacji zadania objętego dotacją,  

2)   protokół odbioru końcowego prac potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Gminy Mstów,  

3)   kopie uzgodnień i   pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,  

4)   rozliczenie finansowe zadania z   poświadczonymi za zgodność kopiami faktur.  

§   10.  

Uchyla się uchwałę Nr XXIX/218/2012 z   dnia 30 listopada 2012 roku.  

§   11.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego.  

§   12.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »