| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/283/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społeczne oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Pawłowice dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Pawłowice na poziomie 20 zł dziennie na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gmine Pawłowice dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Pawłowice na poziomie 7 zł dziennie na każde dziecko objęte opieką.

4. Dotacja będzie udzielana za każdy dzień roboczy obecności dziecka w żłobku lub klubie
dziecięcym.

§ 2. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na dofinansowanie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych poprzez:

1) zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki wychowawczej i dydaktycznej,

2) zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki pielęgniarskiej,

3) zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w placówce,

4) prowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku,

5) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i sprzętu do zapewnienia prawidłowej opieki.

§ 3. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Pawłowice żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Gminy Pawłowice nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji, zawierający:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto:

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

d) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego objętych dotacją celową

3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Dotacja przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do placówki od 20 tygodnia życia do końca czerwca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia pod warunkiem, że niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Pawłowice.

2. Dotacji udziela się na dziecko stale zamieszkujące i zameldowane w Gminie Pawłowice.

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 3
ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie,
a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.

§ 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków podmiotu prowadzącego i Gminy Pawłowice w zakresie udzielenia oraz rozliczenia dotacji, będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy wyżej wymienionymi stronami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 7. Traci moc uchwała NR XV/190/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »