| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XIV/126/07 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/183/2012
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice

§ 1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych winno odbywać się w następujący sposób:

1) powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady, należy zbierać selektywnie w celu oddzielnego gromadzenia papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2) odpady selektywnie zebrane w zabudowie wielorodzinnej należy umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach lub koszach, a w zabudowie jednorodzinnej i na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, w pojemnikach, koszach lub workach z tworzywa sztucznego,

3) pozostałe po wyselekcjonowaniu odpady zmieszane, należy gromadzić w odrębnych pojemnikach, a w razie okresowego powstania nadmiaru tych odpadów, dopuszcza się ich gromadzenie w workach z tworzywa sztucznego,

4) worki z odpadami selektywnie zebranymi winny być przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady, po całkowitym wypełnieniu worka,

5) odpady zielone ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach specjalistycznych lub w workach koloru brązowego; w zabudowie jednorodzinnej zaleca się korzystanie z kompostownika przydomowego,

6) w zabudowie jednorodzinnej indywidualne kompostowanie powinno obejmować odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a w przypadku braku kompostownika odpady kuchenne winny być gromadzone razem z odpadami zielonymi ulegającymi biodegradacji,

7) w przypadku zbierania odpadów zielonych w pojemnikach specjalistycznych, celem prawidłowego przetrzymywania odpadów w nich zgromadzonych wymaga się, by zapewniony był dostęp powietrza do tych odpadów,

8) odpady zielone składowane w workach do tego przeznaczonych należy przechowywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza do tych odpadów, aby podczas ich odbioru nie dochodziło do rozlewania odcieków,

9) korzystanie z pojemników i worków na odpady zielone nie jest obowiązkowe, jeżeli właściciel nieruchomości zapewni wywóz takich odpadów bezpośrednio po ich powstaniu,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach uniemożliwiających pylenie,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w odrębnych kontenerach z tym, że w dniu zbiórki akcyjnej odpady wielkogabarytowe mogą być wystawione bez umieszczania ich w kontenerach,

12) dopuszcza się wystawienie papieru (makulatury) w wiązkach związanych sznurkiem.

§ 2. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) uprzątnięcia bez zbędnej zwłoki błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości,

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający bezpieczne i swobodne poruszanie się pieszych.

§ 3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji miejskiej sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami.

§ 4. Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

1. Minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane wynosi:

1) 0,12 m3 -dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osoby,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 2 osoby - 0,12 m3+ 0,03 m3pojemności pojemnika na każdą następną osobę zamieszkałą,

2. W zabudowie jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne minimalna pojemność pojemników na odpady segregowane wynosi:

1) odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji - 0,24 m3,

2) odpady z tworzywa sztucznego i metali - 0,12 m3,

3) odpady z papieru oraz opakowań wielomateriałowych - 0,12 m3,

4) odpady ze szkła - 0,12 m3.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki na poszczególne frakcje odpadów, każdy o minimalnej pojemności 1,1 m3.

4. W nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować ilość i pojemność pojemników na te odpady w skali 1 miesiąca, do ilości wytwarzanych odpadów, przy uwzględnieniu tego, że:

1) dla lokali handlowych – na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu, musi przypadać 0,2 m3pojemności pojemnika, z zastrzeżeniem iż każdy z tych lokali winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3,

2) dla lokali gastronomicznych – na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać 0,08 m3pojemności pojemnika, z zastrzeżeniem iż każdy z tych lokali winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3,

3) dla szkół i przedszkoli – na każde dziecko, ucznia i pracownika musi przypadać 0,012 m3pojemności pojemnika, z zastrzeżeniem iż każda z tych placówek winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3,

4) dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów itp. – na jedno łóżko musi przypadać 0,08 m3pojemności pojemnika, z zastrzeżeniem iż każdy z tych obiektów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3,

5) dla działek (ogródków) rekreacyjnych – na działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku musi przypadać 0,08 m3pojemności pojemnika, a poza tym okresem 0,02 m3, z zastrzeżeniem iż na każdy zespół działek musi przypadać co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3,

6) inne zakłady pracy - na każdego pracownika musi przypadać 0,04 m3pojemności pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem iż każdy z tych zakładów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3,

7) inne nieruchomości, nie wymienione wyżej – muszą być wyposażone w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3.

5. Właściciele nieruchomości, o których mowa w pkt.4 dostosują wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kosze lub worki na odpady segregowane odpowiednio do rodzaju wytwarzanych odpadów.

6. Tereny dróg publicznych oraz place zabaw, skwery i parki winny być wyposażone w kosze uliczne oraz pojemniki na odpady zwierzęce o pojemności od 0,020 m3do 0,080 m3.

7. Odległość między koszami ulicznymi na ulicach o szczególnie dużym natężeniu ruchu pieszych, winna wynosić nie więcej niż 500 m.

8. Do zbierania odpadów na terenie Gminy dopuszcza się do stosowania:

1) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 3 m3, 5 m3, 7 m3oraz worki o pojemności 0,12 m3,

2) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru, opakowań wielomateriałowych o pojemności 0,12 m3, 1,1 m3oraz worki o pojemności 0,08 m3(szkło), 0,12 m3,

3) pojemniki przeznaczone na odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji o pojemności 0,24 m3oraz worki o pojemności 0,12 m3.

9. Pojemniki powinny być wykonane zgodnie z PN - EN 840.

10. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki z opisem słownym lub graficznym oznaczenia odpadów jakie mogą być w nich umieszczane, w następującej kolorystyce:

- Biały z przeznaczeniem na szkło białe,

- Zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

- Żółty lub kosz siatkowy z przeznaczeniem na plastik i metal,

- Niebieski z przeznaczeniem na papier i opakowania wielomateriałowe.

11. Worki na odpady segregowane winny posiadać kolorystykę odpowiadającą kolorom pojemników; dopuszcza się też posługiwanie workami przeźroczystymi.

§ 5. Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki, kosze i worki przed nieruchomość lub przy drodze dojazdowej do nieruchomości, w dniach odbioru odpadów, jeżeli dojazd do pojemników jest utrudniony.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dbać o czystość i porządek na terenie lokalizacji pojemników i na terenie bezpośrednio przyległym do niego, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są nie dopuszczać do przepełnienia pojemników, koszy i worków, a nadmiar odpadów umieszczać w workach z tworzywa sztucznego.

4. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane należy szczelnie zamykać po umieszczeniu w nich odpadów, aby nie doszło do wywiewania odpadów oraz wydostawania się fetoru.

5. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach, koszach, workach należy dokonać niezbędnych czynności związanych ze zmniejszeniem ich objętości (np. zgniecenie).

6. Kontrola stanu technicznego pojemników służących do zbierania odpadów, obejmująca w szczególności stan pokrywy zamykającej, winna być dokonana przez właściciela nieruchomości co najmniej 2 razy w roku.

7. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, poprzez ich bieżące czyszczenie oraz dezynfekcję, co najmniej 2 razy w roku z tym, że 1 raz w porze letniej.

§ 6. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

1. Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych następuje:

1) nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,

2) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metal, szkło odbierane będą:

1) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych i w zabudowie wielorodzinnej,

2) niezwłocznie po wypełnieniu poszczególnych „gniazd” pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

3. Odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do listopada odbierane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

4. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach na odpady zwierzęce następuje nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

5. Nieczystości ciekłe wywożone są w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Odbiór odpadów zmieszanych, odpadów zbieranych w sposób selektywny i odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, następuje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

7. Odpady zmieszane, segregowane i zielone pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych będą odbierane bezpośrednio przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę.

8. Odbiór odpadów zmieszanych, segregowanych i zielonych z terenu nieruchomości niezamieszkałych następuje w oparciu o umowę zawartą przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na wywóz odpadów.

9. Zbiórkę selektywnie zbieranego papieru, opakowań wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych, metalu oraz odpadów, o których mowa w pkt. 11 - 15, prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

10. Selektywnie zbierane przeterminowane leki winny być samodzielnie dostarczane do wyznaczonych aptek lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

11. Selektywnie zbierane chemikalia winny być samodzielnie przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

12. Zużyte baterie i akumulatory należy samodzielnie dostarczyć do wyznaczonych punktów na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

13. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zabudowie wielomieszkaniowej i jednorodzinnej odbierane będą w ramach zbiórki akcyjnej przeprowadzanej zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Ponadto własnym środkiem transportu mogą być samodzielnie dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

14. Zużyte opony należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

15. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

16. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbierane są przez przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju usług.

17. Selektywnie zbierane odpady komunalne mogą być samodzielnie dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do tzw. „gniazd”, zlokalizowanych w miejscach publicznych, w których znajdują się cztery pojemniki przeznaczone na szkło białe, na szkło kolorowe, na plastik i metal, na papier i opakowania wielomateriałowe.

§ 7. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne) powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

2. Wszystkie powstające odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na kompost.

3. Zapobieganie powstawania odpadów lub ograniczanie ich ilości i negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

§ 8. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) dbania o to, aby zwierzęta nie wydostawały się samodzielnie z pomieszczeń na zewnątrz, gdy pozostawione zostają bez dozoru,

2) wyprowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia pozostawionych przez nie odchodów w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku przez umieszczanie tych odchodów w pojemnikach na odchody zwierzęce, pojemnikach na zmieszane odpady komunalne lub koszach ulicznych, jeżeli są wyłożone workiem foliowym.

§ 9. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenach ogrodzonych.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej, szeregowej i zwartej zabudowie jednorodzinnej.

§ 10. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

1. Wyznacza się następujące obszary miasta podlegające obowiązkowej deratyzacji:

1) obszary zabudowy wielorodzinnej, w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych i korytarze piwniczne,

2) obszary zabudowy jednorodzinnej, w obrębie których znajdują się budynki gospodarcze w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie lub przechowywane są produkty rolne,

3) obszary nieruchomości zabudowanych obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami lub magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.

2. Deratyzacja winna być przeprowadzona w każdym roku, w następujących terminach: od 5 do 15 kwietnia oraz od 5 do 15 października.

3. W przypadku wystąpienia gryzoni na obszarach innych, aniżeli wymienione w ust. 1, należy niezwłocznie przeprowadzić na nich deratyzację.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »