| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VII/81/03 z dnia 19 marca 2003 r. z późn. zm

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr LI/380/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Pyskowice przyjętym uchwałą nr VII/81/03 z dnia 19 marca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 8, w ust. 1 po słowie "pieczęć" kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się słowo "logo".

2. § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. W celu realizacji swoich zadań rada powołuje ze swojego grona komisję rewizyjną oraz inne stałe i doraźne komisje rady określając ich nazwy oraz przedmiot działania.

2. Komisjami stałymi są komisje zajmujące się kompleksowo problematyką określonych segmentów życia wspólnoty miejskiej i funkcjonowania miasta oraz kontrolą.

3. Komisje doraźne powołuje się w celu rozpatrzenia lub zaopiniowania konkretnych spraw.

4. Rada ustala liczebność składu Komisji Rewizyjnej i dokonuje wyboru jej członków, a następnie spośród członków komisji wybiera przewodniczącego. W skład komisji Rewizyjnej wchodzą radni, przedstawiciele wszystkich klubów radnych, za wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w § 10 ust. 1.

5. Rada ustala skład osobowy danej komisji, dokonując wyboru spośród radnych, których kandydatury zostały zgłoszone do pracy w danej komisji. W osobnym głosowaniu rada wybiera przewodniczącego komisji spośród radnych - członków komisji.

6. Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczących komisji przysługuje radnym.

7. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i reprezentuje ją wobec rady, przewodniczącego rady, burmistrza i jednostek mu podległych.

8. Stałe komisje rady przedstawiają radzie roczny plan pracy komisji oraz przynajmniej raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

9. Przyjęcie przez radę planów pracy stałych komisji rady następuje w drodze odrębnej uchwały.".

3. W § 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:" 6. Po objęciu mandatu radny otrzymuje legitymację radnego, która zawiera pieczęć rady, zdjęcie radnego, jego imię i nazwisko oraz podpis, a także podpis przewodniczącego rady, numer legitymacji oraz datę jej wystawienia. W legitymacji określa się okres kadencji, na którą radny został wybrany".

4. W Regulaminie Pracy Rady będącym załącznikiem nr 1 do Statutu Miasta Pyskowice:

1) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Dla nadania odpowiedniego wyrazu szczególnym wydarzeniom, sesja może mieć uroczysty charakter."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:" § 2. 1. Przewodniczący Rady sporządza porządek obrad sesji co najmniej na 5 dni przed jej terminem.

2. O tematyce i terminie obrad powiadamia się mieszkańców miasta poprzez wywieszenie informacji o sesji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Terminy sesji ustalane są w planie pracy Rady. W uzasadnionych przypadkach termin sesji przewidzianej w planie pracy może ulec zmianie lub sesja może nie zostać zwołana.

4. O sesji powiadamia się radnych na co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem obrad przekazując radnym, za pośrednictwem oznaczonych imiennie teczek korespondencyjnych (skrytek) znajdujących się w biurze Rady, zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał oraz inne materiały związane z przedmiotem sesji. Pismo uważa się za doręczone poprzez jego złożenie w imiennej skrytce radnego.

5. Projekty uchwał oraz inne materiały związane z przedmiotem sesji mogą być przekazane radnym wcześniej, zanim zostanie przekazane zawiadomienie o sesji i porządek obrad.

6. Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad na co najmniej 5 dni przed sesją otrzymuje burmistrz miasta.

7. O złożeniu do teczek korespondencyjnych (skrytek) radnych zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad powiadamia się radnych telefonicznie, z możliwością wysłania wiadomości sms pod warunkiem pisemnego wskazania przez radnego numeru telefonu.

8. Za pośrednictwem teczek korespondencyjnych (skrytek) przekazuje się także inne materiały kierowane do radnych. Każdy radny ma obowiązek bieżącego odbierania materiałów składanych do teczek korespondencyjnych (skrytek).

9. Przekazywane materiały są opatrzone datownikiem.

10. Czynności, o których mowa w ust. 4, 5, 7 i 8 mogą być wykonane za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, o ile radny wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków. W takim przypadku materiały uważa się za doręczone z dniem wysłania wiadomości.

3) w § 8

a) w ust. 1 lit.d otrzymuje brzmienie: ” d) interpelacje, zapytania i wolne wnioski.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:" 1a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do porządku obrad sesji, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady oraz sesji zwoływanych w trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zgłaszane w toku sesji, burmistrz może udzielić odpowiedzi ustnych w trakcie obrad lub pisemnych. Tryb udzielenia odpowiedzi określa przepis § 30 ust. 4 i 5 Regulaminu Pracy Rady."

4) w § 30 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:” 5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych złożone ustnie w trakcie sesji udziela się ustnie na tej samej sesji lub pisemnie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez adresata wyciągu z protokołu sesji zawierającego treść interpelacji, wniosku, zapytania, na które nie udzielono odpowiedzi w trakcie sesji.”;

5) § 31 otrzymuje brzmienie: "§ 31. 1. Komisja rady obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z jednomiesięczną przerwą wakacyjną.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego komisji, który wykonuje zadania przewodniczącego komisji w przypadku jego nieobecności oraz sekretarza komisji, który protokołuje posiedzenia komisji. W przypadku nieobecności sekretarza komisji, posiedzenie komisji protokołuje członek komisji wskazany przez przewodniczącego komisji.

3. Przewodniczący komisji sporządza zawiadomienie o posiedzeniu komisji wraz z porządkiem obrad.

4. Porządek obrad komisji nie wymaga przyjęcia przez komisję. Komisja może wprowadzić zmiany w porządku obrad zwykłą większością głosów.

5. Na wniosek przewodniczącego rady, burmistrza lub co najmniej ¼ składu komisji rady, jej przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a jeżeli tego nie zrobi, posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady.";

6) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:” 2. Do przekazywania materiałów kierowanych na posiedzenia komisji odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 2 i § 4.".

5. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej będącym załącznikiem nr 2 do Statutu Mista Pyskowice w §12 w ust. 2 i 3 po wyrazach "głównego księgowego" dodaje się wyrazy "skarbnika miasta".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »