| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/249/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego oraz prowadzenia działalności podlegającej opłacie targowej poza terenem targowiska

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia   20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego w Radzionkowie oraz prowadzenia działalności handlowej poza terenem targowiska, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Regulamin, o którym mowa w §1 pkt. 1 będzie wywieszony do wiadomości publicznej na terenie Targowiska Miejskiego. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków.

3. Zarząd targowiska powierzony będzie firmie wyłonionej w sposób przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta nr 94/2003 z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/249/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 29 listopada 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W RADZIONKOWIE ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ POZA TERENEM TARGOWISKA

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Targowisko miejskie zlokalizowane przy ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie czynne jest codziennie od godziny 5.00 do godziny 22.00.

2. Nadzór formalny nad targowiskiem sprawuje Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków.

3. Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych i porządku publicznego, sprawują powołane do tego służby i właściwe organy uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dopuszcza się lokalizację targowisk czasowych zlokalizowanych na terenie Gminy Radzionków.

§ 2. 1. Na terenie targowisk może być prowadzona działalność handlowa, usługowa i gastronomiczna.

2. Działalność mogą prowadzić osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej, legitymujące się dokumentem tożsamości i odpowiednim zezwoleniem, jeśli jest ono wymagane przepisami prawa.

§ 3. Na targowisku miejskim dopuszcza się do sprzedaży wszystkie towary z wyjątkiem:

1) Napojów alkoholowych,

2) Nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu),

3) Broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

4) Ekwipunku wojskowego,

5) Papierów wartościowych,

6) Grzybów i ich przetworów – z wyjątkiem grzybów hodowlanych lub posiadających aktualny atest,

7) Innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

II. Warunki uczestnictwa w sprzedaży

§ 4. Wszyscy prowadzący działalność handlową na terenie targowisk zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów uprawniających do prowadzenia handlu oraz aktualnego dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osób uprawnionych do kontroli.

§ 5. Sprzedaż środków spożywczych na targowisku może odbywać się pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

§ 6. Wszystkie towary wystawione do sprzedaży powinny posiadać czytelne ceny.

§ 7. Każde stoisko powinno być wyposażone w tabliczkę informacyjną, umieszczoną
w miejscu widocznym dla kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela lub nazwę firmy oraz nr stoiska.

§ 8. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości oraz rzetelności ważenia i mierzenia.

3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.


III. Zasady odpłatności za korzystanie z targowiska

§ 9. 1. Od osób dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim pobiera się dzienną opłatę targową, której wysokość została ustalona odrębną uchwałą Rady Miasta Radzionków.

2. Opłatę targową pobiera inkasent wskazany w Uchwale Rady Miasta Radzionków, wydając pokwitowanie opatrzone nazwą Gminy Radzionków, kwotą i datą.

3. Dowód opłaty targowej należy zachować do kontroli.

4. Niezależnie od dokonanej opłaty targowej handlujący zobowiązany jest do zapłaty świadczeń pieniężnych pobieranych za pokwitowaniem za korzystanie z urządzeń targowych i innych usług świadczonych przez Zarządcę targowiska.

5. Wysokość opłaty targowej i innych opłat za korzystanie z targowiska winno być wywieszone wraz z niniejszym regulaminem na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie targowiska, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta.

IV. Przepisy porządkowe

§ 10. 1. Za utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i prawidłowości prowadzenia działalności na targowisku miejskim odpowiedzialny jest zarządca.

2. Miejsca sprzedaży na targowisku wyznacza zarządca targowiska miejskiego.

3. Osoby prowadzące działalność na terenie targowiska zobowiązane są do:

1) utrzymania porządku i czystości w obrębie zajętego stanowiska,

2) organizacji stanowiska handlowego, składowania towarów i opakowań w sposób

zapewniający bezpieczeństwo kupującym, sprzedającym i innym osobom,

3) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt swojego stoiska przed ewentualną kradzieżą, bądź innymi zdarzeniami losowymi,

4) pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej,

5) podporządkowania się zaleceniom wydanym przez pracowników obsługi targowiska oraz przedstawicieli organów kontrolnych.

6) otwarcia swojego stoiska (przyjazd na stoisko) najpóźniej do godziny 7.00 w okresie wiosenno-letnim oraz do godziny 8.00 w okresie jesienno-zimowym.

4. Prowadzący sprzedaż ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z ich winy w związku z prowadzoną sprzedażą i zobowiązani są do ich naprawy.

5. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub nielegalnego źródła będzie wstrzymana przez zarządcę, który jednocześnie jest zobowiązany do zawiadomienia stosownych służb.

6. Zarząd targowiska udostępnia megafon dla służb uprzywilejowanych.

§ 11. Na targowisku miejskim zabrania się:

1) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych,

2) przebywania w stanie nietrzeźwym,

3) spożywania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem § 14,

4) używania substancji zmieniających świadomość,

5) zaśmiecania terenu,

6) niszczenia urządzeń i obiektów,

7) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,

8) wprowadzania rowerów, jeśli zapewnione zostały miejsca postojowe dla rowerów.

V. Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Wszyscy użytkownicy targowiska zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów porządkowych, sanitarnych, przeciwpożarowych, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

2. Do kontroli handlujących na targowisku miejskim, poza zarządcą upoważnieni są w szczególności przedstawiciele:

1) Straży Miejskiej,

2) Policji,

3) Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

4) Urzędu Miasta,

5) Urzędu Skarbowego,

6) innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Osoba naruszająca przepisy niniejszego regulaminu podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) oraz może zostać usunięta z targowiska miejskiego. Usunięcie z terenu targowiska nie daje podstawy do zwrotu poniesionych opłat.

§ 13. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować cofnięciem możliwości korzystania ze stanowisk na całym targowisku.

§ 14. Dopuszcza się organizację różnego rodzaju imprez na terenie targowiska miejskiego, za zgodą Burmistrza Miasta Radzionków, których nie dotyczą zapisy §11 pkt 3) niniejszego regulaminu.

§ 15. Za rzeczy pozostawione lub zgubione na targowisku miejskim odpowiada ich właściciel i nie może domagać się żadnych roszczeń od właściciela czy zarządcy targowiska miejskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »