| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/281/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami oraz art. 4   ust. 1  
i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVIII/555/2010 Rady Miasta Ustroń z   dnia 30 września 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Ustroń, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XVIII/211/2012 z   dnia 29 marca 2012 r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Ustroń (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012 Nr 2106).  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/281/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i   czystości na terenie nieruchomości w   zakresie:  

1)   prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, sprzątania zanieczyszczeń z   części nieruchomości służącej do użytku publicznego,  

2)   mycia i   napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami,  

3)   rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i   drogach publicznych, ich rozmieszczenia i   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

4)   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych z   nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego,  

5)   obowiązków właścicieli i   innych osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego,  

6)   wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej,  

7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania porządku i   czystości na terenie nieruchomości  
i terenach użytku publicznego  

§   2.  

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i   porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego poprzez:  

1)   zbieranie i   pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszym Regulaminie,  

2)   zagospodarowanie jak największej ilości surowców wtórnych korzystając ze specjalnie oznakowanych do tego celu urządzeń,  

3)   niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu i   lodu z   części nieruchomości służących do użytku publicznego (a innych zanieczyszczeń w   miarę potrzeb) w   sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i   pojazdów,  

4)   utrzymywanie w   stanie czystości urządzeń i   miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.  

§   3.  

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych podlegają selektywnej zbiórce i   winny być zbierane selektywnie i   poddawane unieszkodliwianiu lub zagospodarowaniu na podstawie odrębnych przepisów.  

§   4.  

Na nieruchomościach mycie pojazdów samochodowych i   silnikowych może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   wymogami niniejszego Regulaminu. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.  

§   5.  

Naprawy pojazdów samochodowych i   silnikowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiedniej nieruchomości, a   powstające odpady będą gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 3.
Rodzaj i   minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także warunków ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   6.  

Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:  

1)   kosze uliczne o   pojemności od 10 do 70 litrów,  

2)   pojemniki na odpady o   pojemności od 110 do 1100 litrów,  

3)   kontenery o   pojemności od 2,5 m 3 do 10 m 3 ,  

4)   inne urządzenia i   kontenery uzgodnione z   jednostkami wywozowymi.  

§   7.  

Zobowiązuje się każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości we własnym zakresie w   zamknięte znormalizowane urządzenia, które powinny być opisane z   podaniem numeru nieruchomości.  

§   8.  

Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w   urządzenia o   pojemności, co najmniej 110   litrów na gromadzenie odpadów komunalnych, w   ilości uwzględniającej średnią ilość wytwarzanych odpadów. Przez średnią ilość odpadów rozumie się ilość wytwarzanych odpadów w   przeciągu jednego tygodnia:  

-                 15 litrów na mieszkańca,  

-                 20 litrów na jedno łóżko, dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.,  

-                 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych.  

§   9.  

Na drogach publicznych, chodnikach, skwerach i   zieleńcach odpady komunalne gromadzone są w   koszach ulicznych o   pojemności, co najmniej 10 litrów ustawionych w   miejscach i   ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z   nich przez przechodniów, jednak nie rzadziej niż 500 m.  

§   10.  

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   następujący sposób:  

1)   odpady opakowaniowe zbierane są do oznakowanych urządzeń zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   rozdziale na poszczególne frakcje (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),  

2)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny zbierany jest do urządzeń, dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne na żądanie właściciela nieruchomości. Odpady nie mieszczące się w   urządzeniach do zbierania odpadów należy gromadzić w   uzgodnieniu z   podmiotem odbierającym odpady komunalne. Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny może być bezpłatnie przekazywany również do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi. Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny umieszczony jest na stronach biuletynu informacji publicznej Miasta Ustroń,  

3)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w   wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w   sposób nie utrudniający korzystania z   nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i   usuwane jak najszybciej w   terminach uzgodnionych z   podmiotem odbierającym odpady komunalne lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe zbierane są w   specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie, udostępnionych przez podmiot odbierający odpady komunalne lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,  

5)   zużyte baterie i   akumulatory można zwrócić bezpłatnie do punktów ich zbierania lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne lub przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

6)   przeterminowane lekarstwa można zwrócić bezpłatnie do aptek, które przystąpiły do ich zbiórki. Wykaz aptek umieszczony jest na stronach biuletynu informacji publicznej Miasta Ustroń,  

7)   zużyte opony oraz chemikalia odbierane są przez podmiot odbierający odpady komunalne na żądanie właściciela nieruchomości lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   11.  

Zabrania się:  

1)   gromadzenia w   urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i   wybuchowych. Zabrania się spalania w   urządzeniach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych),  

2)   wykorzystywania przez prowadzących działalność gospodarczą koszy ulicznych do składowania i   gromadzenia odpadów powstałych w   wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,  

3)   wykorzystywania miejskich koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych w   indywidualnych gospodarstwach domowych.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych  
i nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   12.  

              Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów komunalnych z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem podmiotu odbierającego odpady komunalne wystawiając urządzenia w   określone dni do ich odbioru przy własnej nieruchomości w   miejscach o   równym podłożu łatwo dostępnym dla pojazdów specjalistycznych.  

§   13.  

              Odpady komunalne z   budynków mieszkalnych usuwane są zgodnie z   harmonogramem wywozu podanym przez podmiot odbierający odpady komunalne nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu. Z   pozostałych nieruchomości, a   także od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odpady są usuwane na podstawie umowy w   miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu.  

§   14.  

              Odbiór odpadów o   których mowa w   § 10 pkt 1   podlegających selektywnej zbiórce odbywał się będzie nie rzadziej niż raz w   miesiącu zgodnie z   harmonogramem podmiotu odbierającego odpady.  

§   15.  

Opróżnianie koszy ulicznych odbywać się będzie w   miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w   tygodniu.  

§   16.  

Właściciel nieruchomości, korzystając z   usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych, opróżnia zbiornik bezodpływowy z   częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i   skażeniem powierzchni ziemi i   wód podziemnych. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości winna być dostosowana do ilości zużywanej wody, określonej na podstawie wskazań wodomierza oraz pojemności zbiornika bezodpływowego.  

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§   17.  

Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy.  

§   18.  

W przypadku psów ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w   sposób agresywny należy wyprowadzać na smyczy i   w kagańcu.  

§   19.  

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia z   miejsc przeznaczonych do użytku publicznego spowodowanych przez nie zanieczyszczeń. Przepis ten nie dotyczy osób niewidomych.  

§   20.  

W przypadku, kiedy pies został uśpiony lub w   razie śmierci psa właściciel zwierzęcia ma obowiązek unieszkodliwić zwłoki zwierzęce korzystając z   usług przedsiębiorcy posiadającego stosowne zezwolenia do unieszkodliwiania zwłok zwierząt.  

§   21.  

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy utrzymanie miejsca bytowania zwierząt w   czystości i   porządku.  

§   22.  

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i   innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwiej opieki nad tymi zwierzętami zgodnie z   obowiązującą ustawą o   ochronie zwierząt.  

§   23.  

Zakazuje się:  

1)   wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych jeżeli zakaz taki wynika z   wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu). Z   tego obowiązku zwolnione są osoby korzystające z   pomocy psa przewodnika,  

2)   wyprowadzania psów i   innych zwierząt na tereny przeznaczone na place zabaw dla dzieci. Z   tego obowiązku zwolnione są osoby korzystające z   pomocy psa przewodnika.  

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich  

§   24.  

Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej w   strefach ochrony uzdrowiskowej B i   C w   obrębie budynków wielorodzinnych (spółdzielczych, komunalnych, wspólnot mieszkaniowych itp.). Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich w   strefie ochrony uzdrowiskowej A   reguluje ustawa z   dnia 28 lipca 2005 o   lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i   obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tj. DZ. U. z   2012 r. poz. 651z późn. zm.)  

§   25.  

Na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych chowów zwierząt gospodarskich w   ilości przeznaczonej wyłącznie na własny użytek.  

§   26.  

Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:  

1)   prowadzenia chowu zwierząt w   odpowiednich pomieszczeniach wybudowanych lub zaadaptowanych w   celach hodowlanych zgodnie z   właściwymi przepisami,  

2)   gromadzenia obornika i   płynnych odpadów zwierzęcych w   miejscach spełniających wymogi w   przepisach odrębnych, czyli na podłożu utwardzonym i   uszczelnionym odpowiednimi płytami i   w zbiornikach na odchody o   pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres,  

3)   ograniczenia uciążliwości takich jak hałas, itp. wobec innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie,  

4)   przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.  

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§   27.  

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:  

1)   zabudowane budynkami wielorodzinnymi,  

2)   zabudowane obiektami i   magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.                

§   28.  

Deratyzację na obszarach wymienionych w   § 27 należy przeprowadzić co najmniej raz w   roku we wrześniu lub październiku.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »