| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/297/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami   oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia   24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

2.   Deklarację o   której mowa w   ust. 1   właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Miasta Ustroń, ul. Rynek 1.  

§   2.  

Określa się, termin złożenia pierwszej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 marca 2013 roku.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVI/297/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM  

 

Podstawa prawna:  

Art. 6m ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

Składający:  

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Ustroń  

Miejsca składania:  

Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń  

Termin składania deklaracji:  

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Ustroń o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Ustroń w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  
Termin złożenia pierwszej deklaracji ustala się do 31 marca 2013 r.  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczność powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
□ PIERWSZA DEKLARACJA  
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W   POPRZEDNIEJ DEKLARACJI  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ OSOBA FIZYCZNA  
□ OSOBA PRAWNA  
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

IMIĘ I   NAZWISKO/PEŁNA NAZWA   

IDENTYFIKATOR PODATKOWY:  
PESEL:  
NIP:  

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY  

KRAJ  
 

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

GMINA  
 

ULICA  

NR DOMU/NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  
 

KOD POCZTOWY  

POCZTA  

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA USTROŃ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

ULICA  
 

NR DOMU   /NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  

KOD POCZTOWY  
 

POCZTA  

NR DZIAŁKI  

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ WŁASNOŚĆ  
□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ  
□ POSIADANIE...........................................  

1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   punkcie E niniejszej deklaracji zamieszkuje:...............osób (podać liczbę mieszkańców).  
Wyliczenie miesięcznej opłaty:  
......................... X ............................=.......................................zł  
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i   stawki opłaty)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi.........................zł  
Wysokość raty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .............................zł  

2. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (tj. w   szczególności nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna, publiczna, oświatowa oraz nieruchomości na których odpady powstają nieregularnie lub sezonowo)  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   punkcie E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w   pojemnikach o   pojemności:  
- 110 l - ..................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
- 240 l - ..................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
- 1100 l - .................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
- 4   m 3 - ...................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
- 7   m 3 - ...................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi.........................zł  
Wysokość raty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .............................zł  

3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWI NIERUCHOMOŚĆ O   KTÓREJ MOWA W   PUNKCIE 1, A   W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, O   KTÓREJ MOWA W   PUNKCIE 2.  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   punkcie E niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają w   sposób określony w   punkcie 1   i 2.  
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi..........................zł(należy wpisać sumę opłat z   punktu 1   i 2)  
Wysokość raty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi...............................zł(należy wpisać sumę opłat z   punktu 1   i 2)  

G. OŚWIADCZENIE I   PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.  
.................................................                                  .......................................................                          (miejscowość i   data)                                                                        (czytelny podpis)  

Pouczenie  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 17 czerwca 1966 r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 1015).  

Objaśnienia:  

1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Ustroń   Nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Zawadzka-Siesicka, MarokoArt.com

MarokoArt.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »