| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/297/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami   oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia   24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

2.   Deklarację o   której mowa w   ust. 1   właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Miasta Ustroń, ul. Rynek 1.  

§   2.  

Określa się, termin złożenia pierwszej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 marca 2013 roku.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVI/297/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM  

 

Podstawa prawna:  

Art. 6m ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

Składający:  

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Ustroń  

Miejsca składania:  

Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń  

Termin składania deklaracji:  

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Ustroń o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Ustroń w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  
Termin złożenia pierwszej deklaracji ustala się do 31 marca 2013 r.  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczność powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
□ PIERWSZA DEKLARACJA  
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W   POPRZEDNIEJ DEKLARACJI  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ OSOBA FIZYCZNA  
□ OSOBA PRAWNA  
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

IMIĘ I   NAZWISKO/PEŁNA NAZWA   

IDENTYFIKATOR PODATKOWY:  
PESEL:  
NIP:  

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY  

KRAJ  
 

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

GMINA  
 

ULICA  

NR DOMU/NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  
 

KOD POCZTOWY  

POCZTA  

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA USTROŃ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

ULICA  
 

NR DOMU   /NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  

KOD POCZTOWY  
 

POCZTA  

NR DZIAŁKI  

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ WŁASNOŚĆ  
□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ  
□ POSIADANIE...........................................  

1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   punkcie E niniejszej deklaracji zamieszkuje:...............osób (podać liczbę mieszkańców).  
Wyliczenie miesięcznej opłaty:  
......................... X ............................=.......................................zł  
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i   stawki opłaty)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi.........................zł  
Wysokość raty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .............................zł  

2. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (tj. w   szczególności nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna, publiczna, oświatowa oraz nieruchomości na których odpady powstają nieregularnie lub sezonowo)  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   punkcie E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w   pojemnikach o   pojemności:  
- 110 l - ..................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
- 240 l - ..................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
- 1100 l - .................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
- 4   m 3 - ...................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
- 7   m 3 - ...................szt./miesiąc X ..................zł = ...................zł/miesiąc  
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi.........................zł  
Wysokość raty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .............................zł  

3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWI NIERUCHOMOŚĆ O   KTÓREJ MOWA W   PUNKCIE 1, A   W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, O   KTÓREJ MOWA W   PUNKCIE 2.  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   punkcie E niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają w   sposób określony w   punkcie 1   i 2.  
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi..........................zł(należy wpisać sumę opłat z   punktu 1   i 2)  
Wysokość raty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi...............................zł(należy wpisać sumę opłat z   punktu 1   i 2)  

G. OŚWIADCZENIE I   PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.  
.................................................                                  .......................................................                          (miejscowość i   data)                                                                        (czytelny podpis)  

Pouczenie  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 17 czerwca 1966 r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 1015).  

Objaśnienia:  

1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Ustroń   Nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »