| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/320/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisła

§ 1. 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. b-m,

b) przeterminowanych leków i chemikaliów,

c) zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

g) zużytych opon,

h) odpadów zielonych,

i) papieru i tektury,

j) opakowań wielomateriałowych,

k) tworzywa sztucznego,

l) metalu,

m) szkła i przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości. Właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają kody kreskowe, które umieszczą na pojemniku znajdującym się na ich nieruchomości;

5) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

6) utrzymanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;

7) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości;

8) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymuje ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;

9) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego;

10) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów alarmowych;

11) utrzymanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;

12) usuwanie suchych drzew i krzewów - po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody;

13) utrzymanie czystości na przystankach;

14) utrzymanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

15) usuwanie z terenów nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

16) mycie pojazdów samochodowych, nie obejmujących mycia silnika i podwozia, na własnej posesji, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, w odległości nie mniejszej niż 30 m od cieku wodnego lub ujęcia wody, przy zastosowaniu środków nie szkodliwych dla środowiska;

17) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

18) dopuszcza się aby odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone w postaci liści i traw, zbierać i gromadzić w przydomowych kompostowniach, z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości otoczenia;

19) pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością osób fizycznych i prawnych;

20) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego zgodnie z zapisami Ustawy O ochronie przyrody;

21) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

22) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw itp., regulaminów korzystania z nich;

23) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 7 i 8 niniejszego Regulaminu;

24) zgłaszanie do Urzędu Gminy (Straży Miejskiej) faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę.

§ 3. 1. Na terenie Gminy Wisła w celu utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

3) stosowanie środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

4) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

5) wyprowadzanie psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

6) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nie przeznaczone;

7) wylewanie nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi wyłącznie przy pomocy pojazdów asenizacyjnych;

8) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

9) wykorzystywania nieczynnych studni kopalnych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;

10) na terenach, na których organizowane są imprezy nie podlegające ustawie o charakterze imprez masowych, zgromadzenia o charakterze publicznym, targowiska, wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia i zarządcę targowiska.

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do: utrzymania należytego stanu sanitarnego, utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości oraz wyposażenia obiektu w kosze na śmieci z obowiązkiem ich regularnego opróżniania.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw i inne urządzenia rekreacyjno - sportowe są zobowiązani do utrzymania znajdujących się tam urządzeń w należytej czystości, estetyce i właściwym stanie technicznym oraz wyposażenie obiektu w kosze na śmieci z obowiązkiem ich regularnego opróżniania.

§ 5. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 6. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego nie zawierającego innych odpadów niebezpiecznych do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

§ 7. Kempingi i pola biwakowe w okresie pobytu turystów muszą być wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, otrzymają kody kreskowe na pojemniki, które w jednoznaczny sposób będą identyfikować właściciela nieruchomości;

2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), tekstyliów, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych z ogrodów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła dostarczają odpady w workach koloru brązowego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów;

4) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku po wcześniejszym rozdrobnieniu. Właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, w workach koloru brązowego również po wcześniejszym mechanicznym rozdrobnieniu. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą;

5) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do worka umyć;

6) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

7) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

8) właściciele nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebrane odpady przekazują operatorowi/przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć przy pomocy dostarczonej przez gminę taśmy klejącej z nadrukiem zawierającym kod kreskowy, w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości. Informacje o ilościach oddanych odpadów rejestrowane są na indywidualnych kontach rozliczeniowych celem zgodnego z zapisami ustawy różnicowania wysokości opłat za odpady przekazywane jako zmieszane i selektywnie zebrane;

9) nie segregowane odpady komunalne, papier i tekturę, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal i szkło, odbierane są przez operatora/przedsiębiorcę i należy je wystawić przed posesją, poza ogrodzeniem, w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy, gwarantującym bezkolizyjny dojazd samochodu odbierającego odpady;

10) w przypadku nie wystawienia odpadów do odebrania przez operatora, właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają worki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów;

11) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

12) odpady selektywnie zebrane tj. przeterminowane lekarstwa i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, zużyty elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą;

13) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Odpady te będą zbierane jednorazowo do ilości 1100 l na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1100 l na daną nieruchomość (w budynkach mieszkalnych) w ramach opłaty zryczałtowanej;

14) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady nie spełniające tej definicji zostaną odebrane za dodatkową opłatą, której wysokość określona zostanie w wyniku przetargu;

15) odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, odbierane będą na zasadach zawartych w indywidualnej umowie właściciela nieruchomości zawartej z przedsiębiorcą.

§ 9. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i odpadowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 5 dni od dnia złożenia;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

3) częstotliwość opróżniania z osadu zbiorników bezodpływowych (szamb) określa §15;

4) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

5) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

6) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów komunalnych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego;

7) odpady komunalne będą odbierane w terminach wyznaczonych harmonogramem, a opróżnienie zbiorników bezodpływowych nastąpi po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości w terminie określonym w pkt. 1.

§ 10. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, zobowiązany jest do:

1) podpisania umowy na odbiór odpadów z prowadzonej działalności na zasadach cywilnoprawnych z firmami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Wisła;

2) wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów;

3) bieżącego sprzątania nieruchomości gruntowej, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

4) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczeniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

5) selektywnego gromadzenia odpadów, o których mowa w §2 pkt. 2 w miejscach ustalonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani sa do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności należy je wystawić przed posesją, poza ogrodzeniem, w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy, gwarantującym bezkolizyjny dojazd samochodu odbierającego odpady;

4. W okresie zimowym, na terenach trudno dostępnych, gdzie dojazd samochodu odbierającego odpady jest niemożliwy, zebrane odpady zostaną odebrane w terminie późniejszym, po przywróceniu przejezdności drogi.

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, plastik, metal, papier, tekstylia i odpady wielomateriałowe co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 14. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 16. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępnianie przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz miejscu ich odbioru.

§ 17. Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalności wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do stosowania zwiększonej częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 18. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane.

3. Przewiduje się następujące urządzenie do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wisła:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;

2) kosze na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;

3) worki o pojemności od 60 do 120 litrów;

4) kontenery o pojemności od 5 m3do 10 m3;

4. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na każdą nieruchomość,

b) segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;

2) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,

b) segregowane odpady komunalne 40 litrów na osobę, jednak co najmniej jeden worek o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;

3) dla szkół wszelkiego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

4) dla żłobków i przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika;

5) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal;

6) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal;

7) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;

10) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko;

11) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 120 litrów poza tym okresem;

12) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 120 litrów;

§ 19. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Pojemność worków winna wynosić od 60 litrów do 120 litrów.

3. Pojemność pojemników winna wynosić 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów.

4. Kontenery o pojemności od 5m3do 10 m3.

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki oraz pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne oraz metal;

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło;

4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

5) POMARAŃCZOWY z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe.

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą przeterminowane leki wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pozostali właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przekazują przeterminowane leki operatorowi/przedsiębiorcy na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą.

7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą zużyte baterie i akumulatory oraz świetlówki wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie objęci systemem przekazują baterie i akumulatory oraz świetlówki przedsiębiorcy na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą.

8. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie i przekazywać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

§ 20. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 litrów;

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 21. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do przelewania się zbiornika i aby jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 2,5 m3/osobę/miesiąc.

2. Przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

1) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/miejsce/miesiąc;

2) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

3) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc;

4) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

5) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

6) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

7) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc.

3. W przypadkach nie wymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70).

§ 22. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania oraz gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym. trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

6) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 23. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 24. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 25. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, olejów, farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej;

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki);

2) luster;

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

5) szyb samochodowych.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. opakowania po sokach.

8. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

9. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 26. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

4. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów.

§ 27. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę możliwości rejestrować masę odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 28. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 29. Do właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku prowadzenie na uwięzi psa posiadającego identyfikator, trwale przymocowany do obroży, umożliwiający ustalenie właściciela, a ponadto do nałożenia mu kagańca skutecznie uniemożliwiającego pogryzienie innych zwierząt lub ludzi w przypadku:

a) psa rasy uznanej za agresywną,

b) psa nierasowego posiadającego dominujące cechy psa rasy uznanej za agresywną,

c) psa zagrażającego otoczeniu;

2) w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenia bez smyczy psa posiadającego identyfikator, trwale przymocowany do obroży, umożliwiający ustalenie jego właściciela pod warunkiem, że pies nie powoduje zagrożeń i uciążliwości dla innych osób i zwierząt przebywających na tym terenie, a właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, co oznacza, iż pies reaguje w każdej sytuacji na komendę właściciela, a pies wymieniony w ust. 1, pkt. 1, lit.a-c ma nałożony kaganiec skutecznie uniemożliwiający pogryzienie innych zwierząt lub ludzi;

3) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;

4) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Gminy Wisła na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687);

5) zakazuje się prowadzenia psów wymienionych w ust. 1, pkt. 1, lit. a-c przez osoby nieletnie oraz osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór;

2) nie wprowadzanie zwierząt na teren placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miasta Wisła;

3) nie wprowadzanie zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej, zakaz nie dotyczy psów asystujących;

4) zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;

5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być umieszczane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego;

6) utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności: gady, płazy, ptaki i owady, w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia;

7) zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce.

3. Postanowienia §29 ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 8.
WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 30. 1. Na terenie Miasta Wisły zabrania się utrzymania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach jako tereny zabudowy wielorodzinnej.

2. Na pozostałych obszarach miasta Wisły na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie i chów zwierząt gospodarskich może być prowadzone pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

3. Pod pojęciem chów zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania.

4. Utrzymanie i chów zwierząt powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszały warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowały uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości.

5. Prowadzący utrzymanie i chów zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić nieczystości stałe (obornik) i płynne (gnojówka, gnojowica) w takiej odległości od granicy nieruchomości aby nie powodowało to uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich, emitowaniem uciążliwych zapachów (odorów) oraz gromadzeniem się owadów;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, wg potrzeb. Właściciel ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie swojej nieruchomości w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia;

6. Pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach) ustawionych w miejscach zadrzewionych lub zakrzaczonych w odległości co najmniej 10 m od granicy działki, w taki sposób aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie utrudniały korzystania z nieruchomości sąsiednich z terenem hodowli, lub w przypadku niemożliwości zachowania takiej odległości, w odległości nie mniejszej niż 2 m od granicy działki pod warunkiem zastosowania bariery osłaniającej sąsiednie posesje, o wysokości co najmniej 2m, uniemożliwiające pszczołom przelot przez nie.

§ 31. Posiadacze zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

§ 32. 1. Właściciele lub użytkownicy nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Właściciele lub użytkownicy nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi winni przeprowadzać deratyzację w miarę potrzeb.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta Wisła pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.

2. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

3. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Wisła można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Wiśle.

5. Urząd Miejski w Wiśle będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

§ 34. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

3. Traci moc następująca uchwała:

1) uchwała Nr XLVIII/409/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 100, poz. 2824).

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz publikacji w miesięczniku "Echo Wisły".

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3. częstości i sposobu pozbawiania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6. wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Ustawy Rada Miasta winna dostosować Regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 została przyjęty Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku.

Zapisy Regulaminu są zgodne z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »