| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/323/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wisła

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wisła w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Wiśle przy Placu Hoffa 3 bądź poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

§ 2. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Wisły:

1) Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej / uczelni.

2) Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.

3) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Wisła oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.

4) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wisła pod innym adresem niż adres zameldowania.

5) Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisły do uzupełnienia wzoru deklaracji o stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wisła ustalonej odrębną uchwałą.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/323/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Wisły


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gmina biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji, wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie.

Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. W rubryce zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość i wpisać wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.

Deklaracje zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości przez zatrudnionych gońców, którzy objaśnią oraz  pomogą mieszkańcom wypełnić deklaracje. Do właścicieli nieruchomości, do których dotarcie będzie niemożliwe, deklaracje zostaną dostarczone listownie. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Miasta Wisły do 31 marca 2013 r. Celem tego jest ułatwienie właścicielom nieruchomości wywiązania z ciążącego na nich nowego obowiązku. Po upływie tego terminu właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia, w którym zamieszkał na wskazanej nieruchomości pierwszy mieszkaniec. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami w Wiśle od 1 lipca 2013 roku.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »