| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/324/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez zamieszkałego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) baterii i akumulatorów, świetlówek;

b) przeterminowanych lekarstw;

c) odpadów wielkogabarytowych;

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

e) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Wisła realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadów komunalnych:

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane),

b) selektywnie zbierane:

- szkło,

- tworzywa sztuczne, w tym PET i metal;

- makulatura i tekstylia;

- opakowania wielomateriałowe;

3) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Wisła, zwanego dalej " regulaminem";

4) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z częstością określoną w regulaminie;

5) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z częstością określoną w regulaminie;

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt. 1 zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Wisła realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe;

7) opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji określonej w pkt. 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. .

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Miasta obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła. Projekt uchwały zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wisła, dnia 02 października 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »