| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/356/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisła

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 2 i 4, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. b-m,

b) przeterminowanych leków i chemikaliów,

c) zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

g) zużytych opon,

h) odpadów zielonych,

i) papieru i tektury,

j) opakowań wielomateriałowych,

k) tworzywa sztucznego,

l) metalu,

m) szkła i przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości. Właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają kody kreskowe, które umieszczą na pojemniku znajdującym się na ich nieruchomości;

5) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

6) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości;

7) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymuje ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;

8) usuwanie suchych drzew i krzewów - po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody;

9) utrzymanie czystości na przystankach;

10) usuwanie z terenów nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

11) mycie pojazdów samochodowych, nie obejmujących mycia silnika i podwozia, na własnej posesji, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, w odległości nie mniejszej niż 30 m od cieku wodnego lub ujęcia wody, przy zastosowaniu środków nie szkodliwych dla środowiska;

12) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

13) dopuszcza się aby odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone w postaci liści i traw, zbierać i gromadzić w przydomowych kompostowniach, z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości otoczenia;

14) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego zgodnie z zapisami Ustawy O ochronie przyrody;

15) stosowanie się właścicieli zwierząt gospodarskich do przepisów rozdziału 7 niniejszego Regulaminu;

§ 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do: utrzymania należytego stanu sanitarnego, utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości oraz wyposażenia obiektu w kosze na śmieci z obowiązkiem ich regularnego opróżniania.

§ 3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw i inne urządzenia rekreacyjno - sportowe są zobowiązani do utrzymania znajdujących się tam urządzeń w należytej czystości, estetyce i właściwym stanie technicznym oraz wyposażenie obiektu w kosze na śmieci z obowiązkiem ich regularnego opróżniania.

§ 4. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego nie zawierającego innych odpadów niebezpiecznych do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

§ 5. Kempingi i pola biwakowe w okresie pobytu turystów muszą być wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

Rozdział 2.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, otrzymają kody kreskowe na pojemniki, które w jednoznaczny sposób będą identyfikować właściciela nieruchomości;

2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), tekstyliów, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych z ogrodów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła dostarczają odpady w workach koloru brązowego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów;

4) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku po wcześniejszym rozdrobnieniu. Właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, w workach koloru brązowego również po wcześniejszym mechanicznym rozdrobnieniu. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą;

5) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do worka umyć;

6) właściciele nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebrane odpady przekazują operatorowi/przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć przy pomocy dostarczonej przez gminę taśmy klejącej z nadrukiem zawierającym kod kreskowy, w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości. Informacje o ilościach oddanych odpadów rejestrowane są na indywidualnych kontach rozliczeniowych celem zgodnego z zapisami ustawy różnicowania wysokości opłat za odpady przekazywane jako zmieszane i selektywnie zebrane;

7) nie segregowane odpady komunalne, papier i tekturę, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal i szkło, odbierane są przez operatora/przedsiębiorcę i należy je wystawić przed posesją, poza ogrodzeniem, w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy, gwarantującym bezkolizyjny dojazd samochodu odbierającego odpady;

8) w przypadku nie wystawienia odpadów do odebrania przez operatora, właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają worki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów;

9) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

10) odpady selektywnie zebrane tj. przeterminowane lekarstwa i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, zużyty elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą;

11) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Odpady te będą zbierane jednorazowo do ilości 1100 l na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1100 l na daną nieruchomość (w budynkach mieszkalnych) w ramach opłaty zryczałtowanej;

12) odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, odbierane będą na zasadach zawartych w indywidualnej umowie właściciela nieruchomości zawartej z przedsiębiorcą.

§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i odpadowych:

1) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

2) częstotliwość opróżniania z osadu zbiorników bezodpływowych (szamb) określa §13;

3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

4) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów komunalnych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego;

5) odpady komunalne będą odbierane w terminach wyznaczonych harmonogramem, a opróżnienie zbiorników bezodpływowych nastąpi po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości w terminie określonym w pkt. 2.

§ 8. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, zobowiązany jest do:

1) wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów;

2) bieżącego sprzątania nieruchomości gruntowej, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczeniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

4) selektywnego gromadzenia odpadów, o których mowa w §1 pkt. 2 w miejscach ustalonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności należy je wystawić przed posesją, poza ogrodzeniem, w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy, gwarantującym bezkolizyjny dojazd samochodu odbierającego odpady;

4. W okresie zimowym, na terenach trudno dostępnych, gdzie dojazd samochodu odbierającego odpady jest niemożliwy, zebrane odpady zostaną odebrane w terminie późniejszym, po przywróceniu przejezdności drogi.

§ 10. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, plastik, metal, papier, tekstylia i odpady wielomateriałowe co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 14. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępnianie przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz miejscu ich odbioru.

§ 15. Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalności wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do stosowania zwiększonej częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 16. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane.

3. Przewiduje się następujące urządzenie do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wisła:

1) kosze uliczne o pojemności min 35 litrów;

2) kosze na odpady o pojemności min 120 litrów;

3) worki o pojemności min 60 litrów;

4) kontenery o pojemności min 5 m3;

§ 17. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Pojemność worków winna wynosić min 60 litrów.

3. Pojemność pojemników winna wynosić min 120 litrów.

4. Kontenery o pojemności min 5m3.

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki oraz pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne oraz metal;

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło;

4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

5) POMARAŃCZOWY z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe.

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą przeterminowane leki wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pozostali właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przekazują przeterminowane leki operatorowi/przedsiębiorcy na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą.

7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą zużyte baterie i akumulatory oraz świetlówki wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie objęci systemem przekazują baterie i akumulatory oraz świetlówki przedsiębiorcy na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą.

8. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie i przekazywać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

§ 18. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności min 35 litrów;

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 19. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do przelewania się zbiornika i aby jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 2,5 m3/osobę/miesiąc.

2. Przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

1) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/miejsce/miesiąc;

2) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

3) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc;

4) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

5) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

6) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

7) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc;

§ 20. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 21. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 22. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

4. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów.

§ 23. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę możliwości rejestrować masę odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 6.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 24. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej, handlowej, usługowej itp.

§ 25. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie swojej nieruchomości w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

§ 26. 1. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym w miesiącu marcu i jesiennym w miesiącu październiku na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta wydanego w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2. Szczegółowe zasady oraz terminy przeprowadzenia deratyzacji określa zarządzenie Burmistrza Miasta, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 27. 1. Na terenie Miasta Wisły zabrania się utrzymania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach jako tereny zabudowy wielorodzinnej.

2. Na pozostałych obszarach miasta Wisły na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie i chów zwierząt gospodarskich może być prowadzone pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

3. Pod pojęciem chów zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania.

4. Utrzymanie i chów zwierząt powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszały warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowały uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości.

5. Prowadzący utrzymanie i chów zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić nieczystości stałe (obornik) i płynne (gnojówka, gnojowica) w takiej odległości od granicy nieruchomości aby nie powodowało to uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich, emitowaniem uciążliwych zapachów (odorów) oraz gromadzeniem się owadów;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, wg potrzeb. Właściciel ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie swojej nieruchomości w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia;

6. Pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach) ustawionych w miejscach zadrzewionych lub zakrzaczonych w odległości co najmniej 10 m od granicy działki, w taki sposób aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie utrudniały korzystania z nieruchomości sąsiednich z terenem hodowli, lub w przypadku niemożliwości zachowania takiej odległości, w odległości nie mniejszej niż 2 m od granicy działki pod warunkiem zastosowania bariery osłaniającej sąsiednie posesje, o wysokości co najmniej 2m, uniemożliwiające pszczołom przelot przez nie.

§ 28. Posiadacze zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta Wisła pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.

2. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Wisła można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Wiśle.

4. Urząd Miejski w Wiśle będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

§ 30. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

3. Traci moc następująca uchwała:

1) uchwała Nr XLVIII/409/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 100, poz. 2824).


4. Uchyla się następującą uchwałę:

1) uchwała Nr XXI/320/2012 Rada Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisła.

5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz publikacji w miesięczniku "Echo Wisły".

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2. zasad ogólnych w zakresie prowadzenia selektywnego  zbierania i odbierania odpadów,

3. częstości i sposobu pozbawiania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

5. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

6. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

7. wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Ustawy Rada Miasta winna dostosować Regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 została przyjęty Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku.

Zapisy Regulaminu są zgodne z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »