| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/230/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

Rada Powiatu w Bielsku-Białej,
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej nadany Uchwałą Nr IV/22/168/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r., w następujący sposób:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 5 Statutu :

"1. Podstawowym celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji,

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

2. Szpital prowadzi również działalność leczniczą w zakresie:

1) prowadzenia i rozwijania profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,

2) uczestnictwa w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3) udziału w realizacji programów zdrowotnych.

3. Szpital realizuje również zadania w zakresie:

1) udzielania konsultacji medycznych zewnętrznych i orzecznictwa lekarskiego,

2) wykonywania zadań na potrzeby obronne państwa,

3) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych Szpitalowi w szczególności przez Starostę Bielskiego, Wojewodę Śląskiego i Ministra Zdrowia.

4. Świadczenia zdrowotne i zadania określone w ust. 1 – 3, udzielane są ogółowi ludności na zasadach bezpłatności, częściowej lub całkowitej odpłatności, na zasadach określonych w ustawach i innych przepisach lub w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne.

5. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala.

6. Szpital może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego.

7. Szpital może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust.5.”

2. Nadaje się nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu :

1. Szpital prowadzi swoją działalność w ramach przedsiębiorstw:

1) Lecznictwo Zamknięte - obejmujące następujące komórki organizacyjne:

a) Oddział Niemowlęcy (24 łóżka, w tym 2 do intensywnej opieki medycznej),

b) Oddział Pediatryczny (43 łóżka, w tym 2 do intensywnej opieki medycznej), z dwoma pododdziałami:

- gastroenterologicznym 15 łóżek,

- ogólnopediatrycznym 28 łóżek,

c) Oddział Otolaryngologii Dziecięcej (12 łóżek, w tym 2 do intensywnej opieki medycznej),

d) Oddział Chirurgii Dziecięcej (25 łóżek, w tym 2 do intensywnej opieki medycznej),

e) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci (5 łóżek),

f) Izba Przyjęć z Ambulatorium Chirurgicznym,

g) Blok Operacyjny,

h) Apteka Szpitalna,

i) Centralna Sterylizacja.

2) Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych z Diagnostyką - obejmujący następujące komórki organizacyjne:

a) Poradnia Neurologiczna dziecięca,

b) Poradnia Kardiologiczna dziecięca,

c) Poradnia Alergologiczna dziecięca,

d) Poradnia Laryngologiczna dziecięca,

e) Poradnia Nefrologiczna dziecięca,

f) Poradnia Gastroenterologiczna dziecięca,

g) Poradnia Endokrynologiczna dziecięca,

h) Poradnia Rehabilitacyjna dziecięca,

i) Poradnia Logopedyczna,

j) Poradnia Chirurgii Dziecięcej,

k) Poradnia Preluksacyjna,

l) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe,

m) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej dziecięcej,

n) Gabinet Fizjoterapii,

o) Pracownia EEG,

p) Pracownia Spirometrii,

q) Pracownia EKG,

r) Pracownia Diagnostyki Obrazowej: tomograf komputerowy, RTG,USG,

s) Laboratorium Centralne ( z pracownią analityki klinicznej,mikrobiologii i toksykologii )..


3. W §10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Dyrektor realizuje zadania związane z zarządzaniem Szpitalem wydając zarządzenia wewnętrzne i inne dokumenty o podobnym charakterze jak np.: zalecenia, polecenia, instrukcje itp..

4. W §14 pkt 1 wykreśla się ppkt 5).

5. W §14 pkt 2 dodaje się ppkt 5) i 6) w brzmieniu:

5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

6) regulaminu organizacyjnego..

6. Nadaje się nowe brzmienie załącznika Nr 1 do Statutu (Schemat Organizacyjny Szpitala Pediatrycznego) o dołączonej treści.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/230/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2012 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »