| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/615/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.), art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3 oraz
art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/375/2000 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 26 września 2000 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, wynosi 25 godzin.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć (ozn. W ).

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1 ustala wg następującego wzoru:

              W = (a1+ a2) : [(a1:b1) + (a2:b2)],

              gdzie :

              a1, a2 oznacza liczbę godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną
nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

              b1,  b2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danego stanowiska, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Uzyskany wymiar godzin zaokrągla się w ten sposób, że wartość poniżej 0,5 się pomija, a wartość, co najmniej 0,5 zaokrągla się do pełnej godziny.;

3) Skreśla się Załącznik nr 1 do Uchwały - Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bielsko-Biała oraz Bielsko-Biała, jako miasto na prawach powiatu.

§ 2. Wykonanie   uchwały   powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Bielska-Białej  i dyrektorom  szkół prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »